Göran Therborn

Texter av och om den svenske marxistiske sociologen Göran Therborn

23 september 2021 fyller svensk radikal sociologis altmeister Göra Therborn 80 år. I samband med det uppvaktar Arkiv förlag honom med en bok med artiklar och kapitel av honom från åren 1960-2010-talet. Boken publiceras i slutet av september. Innehållsförteckning kan ni läsa här.

Om klasserna i Sverige.

En ny vänster. Debattbok från 1967, redigerad av G Therborn, som på allvar introducerade "den nya vänstern" i Sverige. Den följdes av en omfattande debatt i bl a tidskrifterna Clarté och Zenit.

Cuba och den socialistiska revolutionen. Artikel från 1967, som huvudsakligen handlar om den gerillastrategi som fransmannen Régis Debray var en viktig talesman för i slutet av 1960-talet.

Brytningarnas och genombrottens årtionde. Den nya vänstern och resten av 60-talet. Om den nya vänster som växte fram under 1960-talets andra hälft - en mycket turbulent tid.

Från det kalla kriget till vietnamkriget. Artikel från 1968 som bl a diskuterar Vietnamkrigets viktiga roll i det revolutionära uppsving som skedde i internationell skala under slutet av 1960-talet.

VPK-kongressen (1969): Modernisterna vid skiljevägen. Om en viktig VPK-kongress.

Sverige före och efter socialdemokratin: en första översikt av Therborn m fl. Om den svenska socialdemokratins betydelse för den svenska samhällsutvecklingen. Artikeln som baseras på en rapport från ett forskningsprojekt behandlar perioden fram till mitten av 1970-talet.

Klasser och ekonomiska system. Bok från 1971.

Tidskriften Zenit om omvälvningarna i Portugal. Artiklar från 1975-1976, bl a av G Therborn.

Kapitalism och rösträtt. Om den borgerliga demokratins uppkomst. Artikel från 1977.

Vad gör den härskande klassen när den härskar? Diskuterar (utifrån en marxistisk utgångspunkt) viktiga begrepp som klass, stat och makt, liksom frågor om demokrati och socialism.

Den avancerade kapitalismens omdaning och arbetarrörelsens framtidsutsikter. Artikel från 1984.

Om ideologiska apparater, av Louis Althusser. Med introduktion av Göran Therborn.

Louis Althusser - Kunskapsteori och klasskamp. Om Althussers syn på marxismen. Jämför Althusser med Sartre som förattaren ser som 2 representanter för olika reaktioner mot stalinismen. (Ur Therborns doktorsavhandling).

Louis Althusser – marxist-leninistisk filosof. Therborn försvarar Althusser mot kritik.

Frankfurtskolan. En studie av den s k Frankfurtskolan som sedan 1930-talet är en viktig akademisk marxistisk riktning. Kända företrädare: Adorno, Horkheimer, Marcuse, Benjamin och Habermas.

Maktens ideologi och ideologins makt. Bok från 1981.

Modernitetens dialektik. "Modernitet ... betecknar den samhällsordning som växte fram ur upplysningen, baserat på rationella/vetenskapliga principer, individuella rättigheter och etablerade politiska system." (Wikipedia).

1900-talets självbiografi. Om den brittiske historikern Eric Hobsbawms "Ytterligheternas tidsålder" som avslutar ett stort verk om 1800- och 1900-talets historia (övriga: Revolutionernas tidsålder, Imperiets tidsålder, Banditer).

Nationernas ofärd. Arbetslösheten i den internationella krisen. Årsskiftet 1984-85 var c:a 30 miljoner arbetslösa i de "ledande" kapitalistiska länderna. I boken analyserar författaren arbetslösheten i 16 av dessa länder.

Klass i det tjugoförsta århundradet. Artikel från New Left Review, december 2012, om klassernas utveckling i det moderna samhället och vad det kan innebära för en vänsterpolitik. Nu i en ny, delvis reviderad version, ur Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, nr 3, december 2014.

Nya massor? Motståndets sociala grundvalar. Artikel från Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, nr 3, december 2014. Ursprungligen publicerad i New Left Review, nr 85, 2014.

Framstegens tidsålder, trots allt? Artikel ur New Left Review 2016. Efter de senaste årens spridning av högerpopulistiska rörelser särskilt i västvärlden, ser världen av idag dyster ut. Therborn resonerar kring de positiva sidor som ändå finns.

Dagordning för en klassanalys. Therborn diskuterar den moderna forskningen om klassanalys.

Världen och vänstern. I denna artikel tar Therborn ett helhetsgrepp på världen och vänstern av idag och jämför det nya seklet med det föregående. Ur Arkiv nr 15, 2023.

Göran Therborn genom kritiska ögon, av Alan Sica. Therborn är Sveriges mest kände marxistiske teoretiker, med ett stort antal böcker och artiklar publicerade särskilt på engelska. Men han är inte oomstridd, vilket denna artikel är ett exempel på.

Om Göran Therborns bok Kapitalet, överheten och alla vi andra. Samling recensioner/kommentarer till Therborns viktiga bok.Huvudmeny