Max Shachtman

Texter av Max Shachtman

Lenin och Rosa Luxemburg.

Vänsteroppositionen tio år: Dess historia och principer. En "klassisk" skrift (från 1933), författad av en av den amerikanska trotskismens grundare.

Moskvarättegången. Tidsdokument: Shachtman kommenterar den första Moskvarättegången (som hölls hösten 1936).

Bakom Moskvarättegången. Detta är ett viktigt historiskt dokument, skrivet kort efter 1:a Moskvarättegången. Det är ett av de första försöken att grundligt och kritiskt studera och analysera denna rättegång.

Nya GPU-komplotter avslöjade. Utrensningarna fortsätter. Den stalinistiska terrorn drabbade inte bara verkliga och inbillade oppositionella i Sovjet. Denna artikel (från 1937) tar upp några exempel på det i bl a USA.

Stalin riktar slag mot själva revolutionen. Vittnesmålen smulas sönder vid första beröringen. Artikeln skriven under den pågående tredje Moskvarättegången (mars 1938).

Deutschers Stalin. En kritik av Isaac Deutschers syn på Stalin och stalinismen, med utgångspunkt främst från Deutschers Stalin-biografi.

Gav bolsjevismen upphov till stalinismen? Recension av Bertrand D Wolfes bok "Three Who Made a Revolution". Shachtman protesterar mot Wolfes argumentation att stalinismen var en naturlig fortsättning på leninismen.

Folkfronten – Stalinismens nya universalmedel. Kommunistiska internationalens kongress 1935 antog officiellt folkfrontspolitiken. Denna text (från 1935) kommenterar detta, särskilt med fokus på hur politiken tillämpades i USA.

Är Ryssland en arbetarstat? Den stora terrorn 1936-38, icke-angreppspakten mellan Hitler och Stalin 1939, samt Andra världskrigets utbrott fick åtskilliga marxister, bland dem Shachtman, att i denna artikel från 1940 ifrågasätta Sovjets klasskaraktär.

Stalin om socialismen. Dechiffrering av Stalins budskap till ryska partikongressen. Om Stalins skrift Socialismens ekonomiska problem i SSRU (1952).

David Shubs ”Lenin – en biografi”. Kritisk recension av Lenin-biografin, vars författare är mensjevik.

Debatt om Shubs Leninbiografi. Shub svarar på Shachtmans kritiska recension av hans biografi om Lenin, (se ovan) och Shachtman genmäler.

Introduktion till Trotskijs Den kinesiska revolutionens problem. Introduktionen skrevs 1931 till första utgåvan av "Problems of the Chinese Revolution" som kom ut 1932 och som främst innehöll Trotskij-texter, men även en del andra.

Förord till Trotskijs Den kinesiska revolutionens problem (1967). Shachtmans förord till 1967 års upplaga.

Inledning till Stalins förfalskarskola. Förord till 1:a amerikanska utgåvan av Trotskijs bok.

Kinas tragedi (1938). Om Harold Isaacs viktiga bok The Tragedy of the Chinese Revolution (som även finns i svensk översättning).

Max Shachtman: Ett politiskt porträtt, av George Novack.

Cannon, Shachtman och den tidiga trotskismen i USA, av Bryan Palmer. Vid den historiska Trotskij-konferensen i Havanna i maj 2019 föreläste Palmer om Cannon och Shachtman - båda kommunistiska och trotskistiska pionjärer i USA.Huvudmeny