Historia

Texter om historia, allmänt

Vad är historia, av E H Carr. Om historieforskning, dess mål och medel, om källkritik, tolkningar, värderingar m m. En skrift som ger historiskt intresserade en hel del att tänka på.

Objektivitet och partitagande i forskning, av Aant Eltzinga. Diskuterar problemet med objektivtet vs värderingar i vetenskaplig forskning.

De stora revolutionerna, av Karl Marchionini. Denna bok utgår från antiken och slutar med den ryska revolutionen. Däremellan tyska bondekriget, franska revolutionen och andra revolutoner och revolutionsförsök.

De borgerliga revolutionerna, av Robert Lochhead. Man brukar räkna med att de första borgerliga revolutionerna ägde rum på 1100-talet (i Västeuropa).

72 dagar i Paris, av Folke Isaksson. Om Pariskommunen våren 1871.

Kommunismens fem ansikten, av Gilles Martinet. Analyserar och jämför olika "socialistiska stater" och system: Sovjet, Jugoslavien, Kina, Tjeckoslovakien och Kuba.

1900-talets självbiografi, av Göran Therborn. Om den brittiske historikern Eric Hobsbawms "Ytterligheternas tidsålder" som avslutar ett stort verk om 1800- och 1900-talets historia (övriga: Revolutionernas tidsålder, Imperiets tidsålder, Banditer).

Från Jalta till Vietnam. En kritisk granskning av USA:s utrikespolitik, av David Horowitz. Denna "klassiker" handlar om USA:s roll i det "kalla kriget" och som "världspolis". Den spelade stor roll för särskilt den svenska vietnamrörelsen under slutet av 1960-talet. 

Samexistens och revolution, av David Horowitz. Sovjetunionen och västvärlden under Stalinepoken.

Marx och historien, av Eric Hobsbawm. Om tillämpningen av den historiska materialismen på historien.

Vad har historikerna fått från Karl Marx?, av Eric Hobsbawm. Om Marx syn på historien (den historiska materialismen) med mera å ena sidan, och vulgärmarxistiska förvrängningnar av dessa idéer och uppfattningar å den andra.

”Realsocialismen”, av Eric Hobsbawm. Utvecklingen i Sovjet och Östeuropa från Oktoberrevolutionens seger till sammanbrottet.

Kan vi skriva ryska revolutionens historia?, av Erib Hobsbawm. Om den ryska revolutionen (ur hans bok "Om historia"). Artikeln är hans Isaac Deutscher-föreläsning från 1996.

Kan vi skriva ryska revolutionens historia?, av Kevin Murphy. Murphys Isaac Deutscher-föreläsning från 2006 där han går i svaromål på Hobsbawms föreläsning från 10 år tidigare (se ovan).

Studier i kapitalismens utveckling, av Maurice Dobb. Utdrag om "Övergången från feodalism till kapitalism".

Paul Sweezy vs Maurice Dobb: Debatt om övergången från feodalism till kapitalism. Detta meningsutbyte ingår i en mer omfattande debatt som fördes med början 1950 och framåt.

Övergången från feodalism till kapitalism, av Roland Anrup. I denna artikel kommenteras debatten om "Övergången från feodalism till kapitalism", som utlöstes av ekonomerna Maurice Dobb och Paul Sweezy och som ett stort antal marxistiska historiker drogs in i.

Marxistisk historia, en vetenskap under uppbyggnad, av Pierre Vilar. Vilar polemiserar bl a mot Louis Althussers historiesyn.

Den materialistiska historieuppfattningens ståndpunkt, av Karl Korsch.

Om historisk materialism. Två artiklar där den svenske marxistiska historikern Per Nyström diskuterar den materialistiska historieuppfattningens betydelse för förståelsen av den historiska utvecklingen.

Geijers avfall. av P Nyström. Erik Gustaf Geijer, den svenska borgerliga historieskrivningens fader, startade 1838 en samhällskritisk tidskrift. vilket chockerade många av hans tidigare vänner.

Problem i svensk socialhistoria (1934), av P Nyström. Polemik mot kända svenska nationalekonomer om vilka metoder och modeller som är tillämpliga för äldre historiska problem.

Avelsgårdsprojektet 1555-56 (1936), av P Nyström. I denna artikel följer författaren upp den kritik som han tidigare riktat mot kända svenska nationalekonomer om vilka metoder och modeller som är tillämpliga för äldre historiska problem.

Strindberg som historiker och som författare av historiska dramer. August Strindberg var väl förtrogen med den svenska historien och flera av hans dramer hämtade stoff därifrån. Den svenske marxistiske historikern Per Nyström tittar här närmare på detta.

Hur klassamhällen uppstod. Intervju med antropologen Timothy Earle, som visar hur klassamhällen en gång uppstod. Artikel ur Jacobin magazine. Tidigare publicerad Internationalen.

Klasstrider och ekonomisk utveckling under feodalismen, av Robert Brenner. Brenner har gjort flera bidrag till debatten om feodalismens övergång till kapitalism.

Robert Brenner - Från feodalsamhället till kapitalismen, av Markus Christian Hansen. Om Brenners bidrag till debatten om feodalismens övergång till kapitalism.