Strategi/taktik

Artiklar och böcker som behandlar frågor om strategi och taktik. Mer specifika ämnesområden finns även i menyn till vänster.

Revolutionära frågor, av Karl Kautsky. Artikel från 1904 där Kautsky diskuterar revolutionär strategi, fr a den politiska masstrejken, som svar på en kritik av hans bok Den sociala revolutionen.

Socialdemokrati och parlamentarism, av Rosa Luxemburg.

Debatt om "arbetarregering". Från Kominterns 4:e kongress 1922.

En ”arbetarregering” som ett steg mot socialismen, av John Riddell. Artikel som diskuterar begreppet "arbetarregering". Intressant inte minst efter diskussionen inför det grekiska valet i juni 2012.

Komintern som en skola i revolutionär strategi, av John Riddell. Artikel som diskuterar de strategiska begrepp som det tidiga Komintern debatterade, och vad dagens socialister kan lära av det.

Övergångsprogrammet (Fjärde internationalens grundningsdokument).

Debatt med MLK om Övergångsprogrammet.

Debatten i MLK om strategi och taktik.

Debatt: Kampen mot nazismen i Tyskland. Bo Gustafsson försökte 1975, i SKP:s tidskrift Marxistiskt Forum, dra lärdomar av kampen mot nazismen i Tyskland och särskilt då det tyska kommunistpartiets politik. 

Krisen i den kommunistiska rörelsen, band 1, av Fernando Claudin. Delar av denna bok berör kampen mot fascismen i Tyskland och erfarenheter av folkfronten (Spanien, Frankrike). Se särskilt sista kapitlet.

Debatt: Har socialismen någon framtid. I Östberlin i maj 1990 debatterade Ernest Mandel och Gregor Gysi (ordf för PDS, det f d östtyska kommunistpartiet) socialismens framtid efter stalinismens sammanbrott.

En socialistisk strategi för Västeuropa. Intervju med E Mandel från 1965.

Världsrevolution och fredlig samexistens, av E Mandel. Rött Forum 5.

Arbetarkontroll, arbetarråd, arbetarstyre, av E Mandel. Dokumentsamling om arbetarmaktens teori och historia under 100 år. Utgår från Marx/Engels och slutar 1968, med bl a Maj-revolten i Frankrike och Pragvåren i Tjeckoslovakien.

Revolutionär strategi – (exemplet Danmark), av Förbundet Kommunist. Artiklar om den debatt som fördes i den danska vänstern i slutet av 1970-talet. Diskuterar bl a problemet arbetarregering ur ett revolutionärt perspektiv.

Om vägar att bryta det ekonomiska fåtalsväldet – med särskild tonvikt på strukturreformer. Artikel från 1967, där CH diskuterar strategin med s k "socialistiska strukturreformer" som ett sätt att bryta kapitalets välde.

Debatt om löntagarfonder i tidskriften Fjärde Internationalen. Artiklar från 1976-79. 

Teser om motståndet, av D Bensaid.

Förändring och alternativ, av D Bensaid. Artikel från 2005 som diskuterar strategiska frågeställningar för den radikala vänstern med utgångspunkt från italienska och franska erfarenheter.

Strategi och parti, av D Bensaid. Artikel ur tidskriften Tidsignal år 2014.

Frågan om socialistisk strategi i ett historiskt perspektiv, av Håkan Blomqvist och Kjell Östberg. Ur Tidsignal nr 13. Tema: Motståndets teser.

Vänstern är inte längre vänster. Ett debatinlägg om dagens vänster, om behovet av självkritik och nya grepp när det gäller strategi och taktik.

En europeisk strategi för vänstern, av Michael Husson. Diskuterar grunderna för en socialistisk strategi för dagens Europa.

Marx och politiken, av Ralph Milliband. Försöker reda ut vad som utmärker en marxistisk politik.

Delar i en revolutionär strategi, av Francois Sabado. Artikel från 2007 av en medlem i franska Noveau Parti Anticapitaliste som diskuterar hur tidigare strategiska diskussioner är tillämpliga i dagens samhälle.

Arbetarrörelsen i överflödets samhälle, av André Gorz. Vilken politik kan/bör den nya socialistiska vänstern (t ex grekiska Syriza) föra. Gorz förespråkade radikala s k strukturreformer, som skulle omvandla den kapitalistiska samhällsstrukturen i grunden.

Klass i det tjugoförsta århundradet, av Göran Therborn. Artikel från New Left Review, december 2012, om klassernas utveckling i det moderna samhället och vad det kan innebära för en vänsterpolitik. Nu i en ny, delvis reviderad version, ur Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, nr 3, december 2014.

Nya massor? Motståndets sociala grundvalar, av Göran Therborn. Artikel från Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, nr 3, december 2014. Ursprungligen publicerad i New Left Review, nr 85, 2014.

Marxism och icke-våld, av Isaac Deutscher. Debatt med pacifister om användning av revolutionärt våld mot bakgrund av Vietnam-kriget.

Vänsterpress om Göran Greiders och Åsa Lindeborgs Populistiska manifestet. I sin debattbok försöker Greider/Lindeborg utveckla en framgångsstrategi för den svenska vänstern. Deras recept heter "vänsterpopulism". Hur har de lyckats?

Kan det finnas en vänsterpopulism?, av Jacob Hamburger. Artikel ur Jacobin Magazine, mars 2018. Efter högerpopulismens framgångar börjar en del inom vänstern fundera på om vänsterpopulism kan vara en väg framåt. Hamburger är tveksam.

Vi satsade allt på vänsterpopulismen – och förlorade, av Anton Jäger. Artikel från Jacobin, hösten 2019, om de vänsterpopulistiska rörelser som växte fram i Europa på 2010-talet. Varför? Och hur gick det?

Att förstå populismen, av Anton Jäger och Arthur Borriello. Högerpopulismen har haft vind i seglen under de senaste decennierna, men även i en hel del vänsterorganisationer har populistiska idéer fått fäste. Artikel ur Catalyst, vinter 2020.

Ras, klass och socialistisk strategi, av Jeremy Gong och Eric Blanc. Hur ska rasfrågan och andra "identitetsfrågor" hanteras i socialisters politiska strategi? Artikel ur amerikanska tidningen The Call.

Vilken väg till socialismen? Samtal om revolutionär strategi. Redigerad utskrift av en debatt mellan Eric Blanc och Charlie Post som hölls i New York i våras (2019).

Den djupa staten slår tillbaka, av Daniel Finn. Artikel ur Jacobin magazine, vinter 2020. Om den borgerliga statsapparaten och hur den agerar när kapitalismen hotas, med exempel från senare tid fån Latinamerika och Europa. "Den 'djupa staten' är en levande verklighet, även i länder med obrutna traditioner av konstitutionella regeringar som sträcker sig generationer bakåt i tiden."

Minoritetsaktioner som revolutionär taktik/strategi, av Martin Fahlgren. I kölvattnet på massrevolten mot rasismen i USA, har det även förkommit våldsamheter, plundringar m m utförda av smärre grupper. Hur bör revolutionärer ställa sig till sådant?

Styrkan hos enhetsfrontsaktioner kontra anarkistiska anspråk. Utdrag ur förslag till politisk resolution för Socialist Action (USA). Menar att minoritetsaktioner missar och motverkar sitt syfte och att vägen framåt istället går via enade massaktioner.

Teser om fredsrörelsen och solidariteten med Ukraina, av Mark Johnson och Pierre Rousset. Om vänsterns uppgifter under uppbygget av en internationell antikrigsrörelse, solidariteten med motståndet i Ukraina, stödet till flyktingar m m.

Världen och vänstern, av Göran Therborn. I denna artikel tar Therborn ett helhetsgrepp på världen och vänstern av idag och jämför det nya seklet med det föregående. Ur Arkiv nr 15, 2023.