Filosofi

Texter om filosofi (främst marxistisk filosofi)

Den materialistiska filosofins ursprung, av G Novack. Om de första stegen i den materialistiska världsuppfattningens utveckling, i forntidens Grekland och Rom.

Georg Lukács som marxistisk filosof, av Georg Novack. En kritisk betraktelse över Lukács.

Abrahamovici vs Novack: Debatt om George Lukács marxism.

Marxismens världsbild, av Arnold Ljungdal. En svensk marxistisk klassiker.

Den monistiska historieuppfattningens utveckling, av G Plechanov. En klassisk studie av den historiska materialismen.

Etik och materialistisk historieuppfattning (1905), av Karl Kautsky. Före 1:a världskriget, när Kautsky skrev denna bok, hade han mycket stor prestige även bland revolutionärer som Lenin. Men 1923 tillade han ett förord som gick till häftig attack mot bolsjevikerna.

Den materialistiska historieuppfattningen, av N Bucharin. Skriven 1923.

Filosofiska arbeten, av V I Lenin.

Lenin som filosof - Till försvar för den dialektiska materialismen, av Peter Fryer. Denna lovordade artikel är en polemik mot den socialistiska historikern E P Thompson, som hade attackerat den dialektiska materialismen, särskilt i Lenins tappning.

Den dialektiska materialismen och vetenskapen, av L Trotskij.

Den materialistiska dialektikens ABC, av L Trotskij.

Filosofin som revolutionärt vapen, av Louis Althusser. Intervju från 1968 som först publicerades i italienska kommunistpartiets tidning L'Unità och sedan även i brittiska tidskriften New Left review 

Louis Althussers marxism, av Norman Geras. Detta är en kritik av den franske filosofen Althussers "strukturalistiska" tolkning av marxismen, som var i ropet på 1960- och -70-talet.

Den materialistiska samhällsuppfattningens historia före Karl Marx, av Gustaf F Steffen. En riktig klassiker, utgiven 1914.

Mitjurins lära, av T D Lysenko. Artikel där den pseudovetenskapliga "lysenkoismens" grundare själv lägger fram sina "ärtflighetsteorier".

Stalinistisk ideologi och vetenskap, av Michael Löwy. Artikel som analyserar bakgrunden till hur stalinismen använt ideologi och vetenskap för att befästa byråkratins makt. Handlar främst om Lysenkoaffären.

De vita kläderna – när Lysenko dikterade den sovjetiska biologin, av Anders Hagström. Diskuterar lysenkoismen utifrån en roman som behandlar ämnet.

Den dialektiska materialismen och vetenskapen, av Maurice Cornforth. Ledande ideolog i brittiska kommunistpartiet argumenterar för lysenkoismen (byggd på föredrag hållet 1949, utgiven på svenska 1955).

Stalin och Lysenko, av Zjores Medvedev. Lysenko spelade länge en skadlig roll i den sovjetiska biologin och genetiken. Hur kunde det komma sig att en sådan charlatan fick ett sådant stort inflytande? Författaren var själv biolog och agronom

Marxismens filosofi – den dialektiska materialismen del 1: Materialism och dialektisk metod, av Maurice Cornforth. Första delen av 3.

Marxismens filosofi – den dialektiska materialismen Del 2: Historisk materialism, av Maurice Cornforth. Andra delen av 3.

Marxismens filosofi – den dialektiska materialismen del 3: Kunskapsteorin, av Maurice Cornforth. Tredje delen av 3.

Svante Nordin. En dag på filosofiska muséet, av Benny Andersson. Idéhistorikern Svante Nordin har skrivit flera böcker om filosofi. I sin ungdom var han politiskt radikal, men nu är han konservativ, närmast reaktionär. Detta återspeglas även i hans böcker.

Inledning till studiet av filosofin och den historiska materialismen, av Antonio Gramsci.

Några problem för studiet av praktikens filosofi, av Antonio Gramsci. 

Romantisk och marxistisk utopi. Den socialistiska utopin, hur förhåller den sig till marxismen?

Marxism och humanism, av Per Meurling. Artikel från 1936. 

Varför socialism? av Albert Einstein.

Förnuftets banemän – från Nietzsche till Hitler, av Georg Lukacs. Tänkare som Nietzsche, Simmel, Heidegger, Jaspers, Weber m fl bidrog enligt författaren till att bereda vägen för den tyska irrationalismens högsta stadium, Hitler och den tyska nazismen.

Postmodernismens liv efter detta, av David Brolin och Göran Fredriksson. Kritiska synpunkter på postmodernismen, filosofen Nietzsches renässans m m.

Samhällsnyttan och moralen – Arnold Ljungdals kritik av folkhemmets filosofer, av David Brolin. Artikeln handlar huvudsakligen om Ljungdahls kritik av den s k Uppsalaskolans filosofi (vars mest kända företrädare var Axel Hägerström).

”Den gode europén”. Om det svenska Nietzsche-mottagandet, av David Brolin. Diskuterar den Nietzsche-renässans som uppstod kring sekelskiftet. Artikeln från 2003.

Den historiska materialismens grundläggande begrepp, av Étienne Balibar. Publicerades tillsammans med Louis Althussers "Att läsa kapitalet".

Om historisk materialism. Två artiklar där den svenske marxistiska historikern Per Nyström diskuterar den materialistiska historieuppfattningens betydelse för förståelsen av den historiska utvecklingen.

Nihilismens filosofi, av Arnold Ljungdahl. Denna bok (första upplagan 1943) består av en samling artiklar där Ljungdahl gör upp med den inflytelserika s k Uppsalaskolans teoretiska och praktiska filosofi

Marxismens Filosofi - artikelsamling. Gavs ut 1979 av Centrum för marxistiska samhällsstudier, med bidrag från bl a Ingvar Johansson och Sven-Eric Liedman.

Om den dialektiska och den historiska materialismen. Stalins mycket spridda och omdiskuterade arbete om den marxistiska filosofins grunder.

Rousseaus kritik av det ”civila samhället”, av Lucio Colletti. Den italienske marxisten Colletti lade stor vikt vid den förmarxistiska filosofen Rousseau, framför allt pga dennes demokratisyn.

Marxism och filosofi, av Karl Korsch. Skrift från 1923.

Den marxska dialektiken, av Karl Korsch. Artikel från mars 1923.

Om materialistisk dialektik, av Karl Korsch. Artikel (från 1924) om marxistisk filosofi.

Karl Korsch och marxismens filosofi, av Gunnar Gunnarsson.

Till Slavoj Žižeks försvar, av Conrad Hamilton och Matt McManus. Žižek är en mycket kontroversiell filosof som artikelförfattarna försvarar, främst pga hans nyskapande skrifter om dialektik och ideologi. Artikeln är från Jacobin magazine.

Etik och socialism, av José Mariátegui. Artikel från 1930 - ur boken Till marxismens försvar.