André Gunder Frank

 

Texter av André Gunder Frank

Kapitalism och underutveckling i Latinamerika. Historiska studier över Chile och Brasilien. En "klassisk" bok om Latinamerika (från 1970).

Kapitalism och ”feodalism”(?) i Latinamerika. Om de latinamerikanska samhällenas sociala karaktär: vilken roll spelar feodalismen?

Vem är den omedelbara fienden? Om Latinamerika.

Kapitalistisk underutveckling eller socialistisk revolution. Om de ekonomiska förhållandena och klasstrukturen m m i Latinamerika och om en revolutionär strategi som tar sin utgångspunkt i detta.

Klass, politik och Debray. En kritisk betraktelse av gerillaförspråkaren Régis Debrays avsaknad av analys av Latinamerikas produktions- och klasstruktur, vilket (enl. Frank) leder till en felaktig strategi.

Underutvecklingens utveckling. Om Latinamerikas ekonomi.

Den världsekonomiska krisen – återblick och framtidsutsikter. Kapitalismen råkar ständigt ut för störningar, från konjunktursvängningar till djupare kriser. Denna artikel handlar krisen som drabbade världsekonomin under 1980-talets andra hälft.