Perry Anderson

Texter av den engelske marxisten Perry Anderson

Trotskij och stalinismen. Perry Anderson m fl diskuterar Trotskijs tolkning av stalinismen.

Om maoismens misslyckande i ”väst”.

Om kedjan av händelser i arabvärlden. Artikel som gör en övergripande analys av 2011 års  uppror i arabvärlden.

Två artiklar om Storbritannien. Artiklarna som är från 1968 ger viktiga pusselbitar för en förståelse av utvecklingen i detta land.

Perry Anderson intervjuar Lucio Colletti. Med kommentarer av Colletti. Intervjun är från 1974. Colletti var en framstående marxistisk intellektuell i det italienska kommunistpartiet.

Västeuropas kommunistpartier. Intervju från 1976, om eurokommunismen.

Två revolutioner. Hur ska man förklara de motsatta resultat som kommunismen lett till i Ryssland och Kina efter 1989? I denna artikel diskuterar Anderson detta.

Det asiatiska produktionssättet. Var den europeiska och japanska feodalismen i själva verket undantaget, medan det asiatiska produktionssättet var det normala? Perry A redogör för detta omstridda begreppp.

Om Louis Althusser. Utdrag ur Om den västerländska marxismen (1976) och I den historiska materialismens spår (1983).

Om västmarxismen. Om Lenin, Trotskij, Lukács, Gramsci, Deutscher, Rosdolsky, Mandel m fl.

Debatt om modernismen, Perry Anderson och Marshall Berman. "Postmodernismen" menar - i motsats till modernismen - att det inte finns objektiva, absoluta sanningar. Berman skrev en bok till försvar för modernismen. Det är den som här debatteras.

Det grekiska fiaskot. Artikel som analyserar händelserna i Grekland sedan Syrizas makttillträde och senaste totala reträtt. Från Jacobin Magazine 23 juli 2015.

Ett Ryssland som inte passar in. Artikel från New Left Review juli-augusti 2015, om Putin-Rysslands plats i världspolitiken efter de senaste årens utveckling.

Kris i Brasilien. Om bakgrunden till krisen i Brasilien våren 2016.

Motsägelser hos Antonio Gramsci. Artikel ur New Left Review 1976 (i nyutgåva 2017) där Anderson fr a diskuterar Gramscis hegemonibegrepp, och de motsägelser Anderson ser i Gramscis texter. Som bilaga finns en redogörelse från en medfånge (Athos LIsa) för de diskussioner Gramsci hade i fängelset där han satt under sina sista år.