Dokument SKP/Vpk/(v)

Dokument från nuvarande (v):s historia

Socialdemokratiska vänsterpartiets allmänna grundsatser. Antagna vid Sverges socialdemokratiska vänsterpartis första kongress i maj 1917.

Dokument från SKP 1917-21.

SKP:s program mm från 1921. Sverges Kommunistiska Parti bildades formellt 1921 (ur Sverges Vänstersocialistiska Parti). Man antog då program, handlingsprogram m m.

Revolutionen i Sverige 1917-1924, av Håkan Arvidsson (red.). Kommenterad dokumentsamling.

Dokument från SKP 1922-24.

Dokument från partisprängningen 1929.

Ryska revolutionens historia i sammandrag, av Fredrik Ström. Från 1924, dvs innan den stalinistiska historieförfalskningen hade tagit fart. Författaren var medlem i dåvarande Svenska kommunistpartiet. 

Komintern visar vägen. Kommunistiska Internationalens XIII Plenum och KP:s uppgifter. Tal av Sven LInderot från januari 1934, då kommunistpartierna fortfarande (efter Hitlers seger i Tyskland) betecknade socialdemokraterna som socialfascister och vägrade bilda enhetsfronter med dem mot fascisterna.

SKP och arbetsplatserna 1929-35. Artiklar ur Kommunistisk Tidskrift, SKP:s teoretiska tidskrift.

Processen mot POUM - Artiklar ur Ny Dag (SKP:s dagstidning). Detta är en sammanställning av Ny Dags rapportering om rättegång mot organisationen POUM under spanska inbördeskriget.

Här talar Madrid! Broschyr om Spanien från 1937, utgiven av Sverges Kommunistiska Ungdomsförbund (SKU).

Bruna nätet över norden. Broschyr om nazismens verksamhet i Norden, utgiven på det svenska kommunistpartiets förlag (Arbetarkultur). Här i orginalformat.

Kommunistiska partiet 20 år : En kort historik, av Arvid Wretling. Om SKP:s histroria 1917-37.

Trotskij och trotskismen. Av Gustav Johansson. Klassisk antitrotskistisk skrift från 1937.

Kommunisterna och Andra världskriget 1939-40. Artiklar, tal och dokument publicerade av det svenska kommunistpartiet (främst i dagstidningen Ny Dag).

Kommunistpartiets korta vår, av Werner Schmidt. Om den internationella kommunistiska rörelsen och det svenska kommunistpartiet under 2:a världskriget och det efterföljande kalla kriget.

Svenska arbetarrörelsens programdiskussion (1943), av Knut Bäckström. I år (2020) ska Vänsterpartiet anta ett nytt partiprogram. Innan Kominterns (KI) upplösning 1943 hade V:s föregångare SKP använt KI:s program, men nu behövde man ett eget. Debatten kunde börja.

Kommunisternas nya program. Programkommissionens förslag. Förslag till Grundsatser med kommentarer. Förslaget antogs av partikongressen 1944 med en mindre ändring av ett stycke (anges i texten).

Med kommunisterna mot samlingsregeringen (1944), av Set Persson. I denna skrift (som återges i original) argumenteras för att socialdemokraterna bör bryta samarbetet med de borgerliga partierna och i stället bilda en "vänsterregering" (med kommunisterna).

Fakta om metallstrejken. Broschyr om metallstrejken 1945. Författad av SKP:s dåvarande facklige sekreterare Knut Tell.

Vad läget kräver av Sverges arbetare, av Set Persson. Set P var ledande medlem av svenska kommunistpartiet, SKP. Detta är ett tal från mars 1945, då optimismen var stor inom SKP, som befann sig på stark uppgång.

Kommunistisk riksdagspolitik - En redogörelse för 1945 års riksdag, av Set Persson. En slags verksamhetsberättelse för det svenska kommunistpartiets riksdagsarbete 1945.

Kommunistisk riksdagspolitik. En redogörelse för 1946 års riksdag och höstsessionen 1945. Verksamhetsberättelse för det svenska kommunistpartiets riksdagsarbete av Set Persson.

Samling kring efterkrigsprogrammet (1946). Koncentrerat referat av Sven Linderots (SKP:s partiordförande) och Hilding Hagbergs tal i remissdebatten i svenska riksdagen till stöd för socialdemokraternas Efterkrigsprogram.

Sveriges väg till socialismen. Sveriges Kommunistiska Partis Program (1953). Detta var det första "riktiga" partiprogram som SKP antog efter upplösningen av kommunistiska internationalen 1943 (1944 antog man bara Grundsatser).

Svenska kommunisterna och ”Lenins testamente”. På senhösten 1956, efter det sovjetiska KP:s 20:e kongress, informerade tidningen "Ny Dag" sina läsare om detta tidigare hemlighållna dokument. 

Debatt i svenska kommunistpartiet (SKP) 1962-63 – En artikelsamling. SKP i brytningstid: Inför partiets 20:e kongress 1964 fördes en livlig debatt om vilken väg som partiet skulle följa. De här återgivna inläggen är hämtade från SKP:s dagstidning Ny Dag.

Socialistisk förnyelse, av Werner Schmidt. Utdrag ur biografi över C-H Hermansson. Handlar om åren 1962-64, dvs kompletterar artikelsamlingen ovan.

Vänsterns ungdomsförbund, Lenin, Stalin och Trotskij. 2 kapitel ur studieboken "Marxism. Bakgrund – Teori – Praktik" från 1967, med kritiska kommentarer av Moskva-stalinisten Hilding Hagberg.

Castroismen och den latinamerikanska revolutionen. Om den kubanska revolutionen ur "Marxism. Bakgrund – Teori – Praktik", utgiven av Vänsterns Ungdomsförbund, 1967.

RÖD FRONT - En debattbok om de svenska kommunisternas program och praktiska politik, av Anton Strand. Boken gavs ut 1967. Författaren lämnade kommunistpartiet året därpå och gick över till socialdemokraterna.

Uppbrott från stalinismen – till en socialism med mänskligt ansikte, av Sven Landin. Boken som publicerades 1973 är en politisk-ideologisk uppgörelse med kommunistpartiet som författaren lämnade 1968 (han gick till socialdemokratin).

Lik i garderoben? En rapport om SKP/VPKs internationella förbindelser. Vänsterpartiets vitbok om sin historia. Första upplagan av vitboken gavs ut 1993 och den andra kom 1996 (det är den upplaga som vi publicerar här). Se även John Anderssons kritiska "recensioner" av vitboken.

I anknytning till detta vill vi påpeka att en viktig diskussion om SKP/Vpk/(v) och "Socialism och demokrati" fördes i Zenit. Vi har publicerat dessa diskussionsartiklar under menypunkten "Strategi och taktik", tillsammans med andra texter i det ämnet.

Vänsterpartiets princip- och handlingsprogram 1944 t.o.m. 2004. En förteckning över vänsterpartiets och dess föregångares program sedan Andra världskriget.