Socialdemokratin

Texter om det svenska socialdemokratiska partiet.

Dokument: Metallkonflikten 1945. Kommunisternas uppträdande och ansvar... Skrift om 1945 års metallstrejk från den socialdemokratiskt dominerade styrelsen i Metallindustriarbetarförbundet. Skriften är som man kan förvänta sig skarpt kritisk mot kommunisterna.

Hjalmar Branting, av Zäta Höglund. Om den socialdemokratiske partiledaren och förste socialdemokratiske statsministern. Skriften från 1949.

Tidskriften Fjärde internationalen om socialdemokratin. Debatt mellan Kenth-Åke Andersson, Tom Gustafsson, Håkan Blomqvist, Kjell Östberg m fl.

Om socialdemokratin. Artikel av Otto Mannheimer ur Mullvaden i maj 1972. Diskuterar socialdemokratins grundläggande natur, vad den är och vad den INTE är.

SSU – socialdemokratins rekrytskola? av Gunnar Olofsson. Om det socialdemokratiska ungdomsförbundets betydelse och roll i den svenska socialdemokratin (artikeln från 1972).

Liberalerna och arbetarrörelsen, av Kjell Östberg. Om relationerna mellan socialdemokratin och liberalerna i början av 1900-talet.

Byråkrati och reformism, av Kjell Östberg. En studie av svensk socialdemokratis politiska och sociala integrering fram till första världskriget.

Den svenska arbetarklassen och reformismens genombrott inom SAP före 1914, av Seppo Hentilä. Doktorsavhandling om den svenska socialdemokratins framväxt och politiska/ideologiska utveckling.

Den svenska arbetarrörelsen och första världskriget, av Anders Hagström. Efter världskrigets utbrott hamnade den svenska socialdemokratin, liksom i andra länder, i kris och splittrades till slut våren 1917.

Vad ansåg socialdemokratin och borgarna om kampen mellan vänsteroppositionen och stalinisterna? Artikel av C Franzén och P-O Mattson. Baseras främst på artiklar från dagstidningen SocialDemokraten.

Arbetarrörelsens efterkrigsprogram. De 27 punkterna med motivering. Detta berömda handlingsprogram färdigställdes 1944 för att träda i kraft när kriget var slut. Det stöddes av hela arbetarrörelsen, dvs även det svenska kommunistpartiet.

Om Efterkrigsprogrammet: Skördetiden som försvann. Tidskriften Kommunist beskriver hur detta berömda radikala socialdemokratiska handlingsprogram från 1944 kom till, hur det emottogs inom arbetarrörelsen och vad som blev av det hela.

Aspekter på Socialistinternationalen, av Bernt Kennerström. Handlar bl a om socialdemokratins hållning till befrielserörelser i "underutvecklade länder".

Vad är socialdemokratin?, av Kjell Östberg. Om dagens socialdemokrati och den utveckling som lett dit.

Om svensk socialdemokrati – artiklar från tidningen Fjärde internationalen, av Kjell Östberg. Författaren är en av Sveriges främsta experter på den svenska socialdemokratin.

Politik och organisation. Staten och arbetarklassens organisationer, av Sune Sunesson. Avhandling som främst behandlar den svenska socialdemokratin och fackföreningsrörelsen.

Orsaker till reformismens genombrott i svensk socialdemokrati, av Seppo Hentilä. Med kommentar från Bernt Schiller.

Socialdemokratins uppgång och fall, av Per-Åke Westerlund.  Om socialdemokratins utveckling med utgångspunkt i två biografier om Olof Palme.

Socialdemokratin och arbetarklassen. Om reformismens grundvalar, av Johansson, Nilsson, Olofsson. Artikel från tidskriften Zenit (från 1975) om socialdemokratins historiskt sett starka och långvariga inflytande i arbetarklassen och dess orsaker.

Löntagarfonder - rörelse kontra politik, av Per-Erik Wentus och Roy  Karlsson. En tillbakablick på striden om löntagarfonder i slutet av 70-talet och början av 80-talet. Författarna är kritiska mot det sätt på vilket "vänstern" förhöll sig till det hela.

Löntagarfonder och arbetarklassen, av Peter Dencik. I mitten av 1970-talet fördes en livlig debatt om "löntagarfonder". Förslaget fick starkt stöd inom den fackliga byråkratin och inom delar av socialdemokratin, men möttes av skepsis i övriga vänstern.

Löntagarfonderna – halshuggning av kapitalismens skugga?, av C H Hermansson. Vänsterpartiets (VpK:s) f d ordförande om löntagarfonder (från 1975).

Socialdemokratin idag, av Cles Fredelius och Birger Karlsson. Artikel från 1976. Behandlar bl a den vid den tidpunkten viktiga frågan om löntagarfonder.

Debatt om löntagarfonder i tidskriften Fjärde Internationalen. Artiklar från 1976-79.

Det socialdemokratiska försöket. Arbetarkontroll och företagsdemokrati i svensk arbetarrörelse, av Claes Fredelius. Om den svenska arbetarrörelsen 1870-1975. I synnerhet diskuteras den svenska socialdemokratins strategi och taktik, som länge var framgångsrik, med långvarigt regeringsinnehav.

Sverige före och efter socialdemokratin: en första översikt av Therborn m fl. Om den svenska socialdemokratins betydelse för den svenska samhällsutvecklingen. Artikeln som baseras på en rapport från ett forskningsprojekt behandlar perioden fram till mitten av 1970-talet.

Svensk socialdemokrati efter kalla kriget: en rörelse som stillnat?, av Kjell Östberg. Denna artikel ingick i Tidsignal nr 10.

Arbetarrörelsens kris. Mellan reformism och marknadsliberalism, av Ingemar E L Göransson. Socialdemokratins anpassning till nyliberala idéer har bl a undergrävt välfärdsstaten, vilket kraftigt bidragit till arbetarrörelsens nedgång. Vad beror denna utveckling på och hur kan man vända den?

De socialdemokratiska programrevisionerna, av C H Hermansson. Hermansson tittar närmare på vad som hänt med viktiga socialistiska begrepp och målsättningar i det socialdemokratiska partiprogrammet under åren 1920-75 och vad de haft för betydelse.

Om filmen "Palme". Att Olof Palme var och förblir en kontroversiell person visas av reaktionerna på den dokumentärfilm om honom som kom 2012. Detta är en samling artiklar som diskuterar filmen.

Vänsterpress om Partiledaren som klev in i kylan. Synpunkter på Daniel Suhonens omtalade bok om Håkan Juholts uppgång och fall.

SD skriver socialdemokratins historia. SD har släppt en "dokumentärfilm" som gör gällande att socialdemokraterna i själva verket var en slags föregångare som inspirerade nazismen. Att detta är minst sagt kontroversiellt är uppenbart.

Underkategorier