KFML/SKP

Texter om/av den maoistiska organisationen KFML, sedermera SKP.

Dokument: SKP:s 2:a kongress (1976), med kommentarer.

Vart går SKP? av Nils Holmberg (Om motsättningarna i dåvarande SKP, som numera heter (v)).

Om Kfml. Innehåller förutom en historik över Kfml en replikväxling mellan Kfml och Zenit.

Vad vill Kfml? Politisk plattform för det maoistiska KFML, publicerad våren 1970.

Nyvänsterdebatten i Clarté och Zenit 1966.

Utdrag ur Bolsjevik nr 1. 1970 utträdde Lunda-Clarté ur Clartéförbundet och publicerade en omfattande kritik av KFML/Clartés maoism. KFml & dess biorganisationer var utsatta för en hel del splittringar kring 1970. Den första var den politiskt primitiva rebellrörelsen som snabbt gick under pga internt sammanbrott. Lunda-Clartés brytning var av enhelt annan kaliber teoretiskt-politiskt - den var den första lite större antistalinistiska utsplittringen från den svenska maoismen. Den skulle följas av många fler.

Inledning till "Lögnens renässans", av Kenth-Åke Andersson. "Inledning till Lögnens renässans" tar upp den historiska bakgrunden till publiceringen av Lögnens renässans, dvs de upprepade försöken från mao-stalinisterna (vid den tiden främst Kfml) att ideologiskt och politiskt isolera den unga trotskistiska rörelsen i Sverige, via tidningsartiklar, broshyrer utgivna av Vietnamrörelsen och som kronan på verket, boken "Marxism eller trotskism?" mm.

Kfml:s omvälvning, av Kenth-Åke Andersson. Ett svar till Gnistan, ur Röd information.

I K-Å Anderssons artikel om Kfml nämns bl a Moshé Lewins bok "Lenins sista strid", som finns på denna webplats.

Om Moskvarättegångarna, ur Kenth-Åke Anderssons Lögnens renässans.

SKP i kris, av Martin Fahlgren.

SKP 1980-84, ett parti i kris. En kommenterad dokumentsamling om det maoistiska KFML-SKP:s utveckling med tyngdpunkten på de avgörande åren 1980-84.

Kina, vänstern, Vietnam & utrikespolitiken, av Stig Eriksson/M Fahlgren.

Utdrag ur broschyren "Vart går SKP", utgiven av KU-Storstockholm.

Lärdomar av KFML/SKP:s sönderfall, Intervju med Per-Åke Lindblom om utvecklingen i SKP 1976-80. Marxistarkiv vill ge en allsidig bild av den svenska vänsterns utveckling, i synnerhet den vänster som började växa fram i slutet 60-talet. Som ett led i denna strävan låter vi här en av de ledande företrädarna för KFML/SKP, Per-Åke Lindblom (PÅL), komma till tals i en nygjord intervju. PÅL och hans meningsfränder kom i minoritetsställning 1978 och uteslöts för "fraktionsverskamhet".

Utanför systemet, vänstern i Sverige 1968-78. Antologi om "68-vänstern". Boken innehåller separata artiklar om VPK och om vänstergrupperna (artieln om KFML/SKP är skriven av Björn-Erik Rosin).

"Kfml(r) och facket". SKP-broschyr om KFMLr:s (nuvarande KP) fackliga politik. Skriven av P-Å Lindblom.

Skogsstrejken: Några erfarenheter från skogsstrejken 1975. Broschyr om skogsstrejken 1975.

Debatt: Kampen mot nazismen i Tyskland. Bo Gustafsson försökte 1975, i SKP:s tidskrift Marxistiskt Forum, dra lärdomar av kampen mot nazismen i Tyskland och särskilt då det tyska kommunistpartiets politik.

Mörk, Gustafsson, Eklund: Maoisterna och Sovjet – debatt. Artiklar från 1974-76.Återupprättades kapitalismen i Sovjet efter Stalins död? Blev Sovjet "socialimperialistiskt"? Det menade maoisterna.

Fredlig kontrarevolution - en debatt. På 70-talet ansåg maoisterna att kapitalismen i Sovjet återupprättats efter Stalins död. SKP:aren Nils Holmberg försökte bevisa detta, vilket ledde till debatt bl a i SKP.

Frågor och svar om nationella frågan och "fosterlandsförsvaret". Artikel ur Marxistiskt Forum, det maoistiska SKP:s teoretiska tidskrift, där den svenske trotskisten Stig Eriksson försöker förklara hur revolutionära marxister ser på dessa frågor.

Dokument från en splittring - KFML, KFMLr. 1970 splittrades det maoistiska KFML och KFMLr (nuvarande Kommunistiska Partiet) bildades. Denna dokumentsamling ger en utförlig redovisning av stridsfrågorna.

Ordförande Mao och vår herres rekryter. Artikel av Mats Parner om den s k rebellrörelsen 1968, Liza Marklunds thriller ”Den röda vargen” och den religiösa Korpela-rörelsen.

Om rebellrörelsen i Sverige. Bl a en artikel ur FNL i Sverige (reportagebok utgiven av De Förenade FNL-grupperna 1975).

Som helhet är SKP ett parti som går på tomgång. Intervju med Bo Gustafsson, f d ordföranden i det maoistiska KFml/SKP (från 1978), med kommentar av en SKP-are.

Gruvarbetarstrejken 1969-70. Artikel om den stora gruvstrejken i det maoistiska KFml:s teoretiska tidskrift Marxistiskt Forum.

200 lögner om trotskismen (ur "Lögnens renässans"), av Kenth-Åke Andersson. En "klassisk", systematisk genomgång av kfml:s bok ”Marxism eller trotskism”.

Maoister om ”m-l-rörelsens” undergång. Varför gick svenska maoismen under? Och hur gick det i andra länder? Dessa frågor diskuteras med utgångspunkt från två artiklar ur tidskriften Clarté.

Kommentar till Marxistarkivets artikelsamling om maoismens undergång, av Ulf Karlström. Förutom UK:s inlägg ingår även en kommentar till hans inlägg.

Synpunkter på M-L- förbundens ”Sovjetanalys”, av Pierre Frühling. De svenska maoisternas syn på Sovjet hade stor betydelse för t ex i Vietnamrörelsen (DFFG). Här kritiseras den maoistiska analysen främst utifrån Nils Holmbergs "Fredlig kontrarevolution" (del I).

Nils Holmberg och sovjetanalysen, av Pierre Frühling. Kritisk granskning av den maoistiska analysen av Sovjetunionen som den framställs i Nils Holmbergs "Fredlig kontrarevolution" (del 2).

“Vilken socialism” – Debatten KAF – SKP i Åsö gymnasium 16 september 1976. En "klassisk" debatt mellan trotskister och maoister inför fullsatt aula i Stockholm. Debatten nedtecknad från bandupptagning.

Jan Myrdal i blåsväder – Debatt senhösten 2016. Myrdals medverkan i nazianstrukna tidningen Nya Tider fick många att höja på ögonbrynen och undra vart han egentligen är på väg. Detta är en artikelsamling om detta.

Underkategorier