FK

Förbundet kommunist var en "centristisk" organisation som bildades efter en brytning ur MLK.

Brytningsplattform ur MLK (Marxist-leninistiska kampförbundet).

Kommunist nr 1. "Kommunist" var FK:s teoretiska tidskrift, och det första numret var en vidareutveckling av brytningsplattformen ovan. Det var FK:s första politiska plattform, och innehåller en ganska omfattande kritik av Kfml/MLK.

Förbundet KOMMUNISTs 1:a kongress: Grundsatser. För arbetarmakt – för kommunismen. FK strävade efter en identitet som stod relativt fri från den ”gamla” vänstern. Grundsatserna, som innehåller en hel del tänkvärt, är FK:s inledande försök att formulera en sådan politisk plattform.

För arbetarmakt – För kommunismen. Dokument från Förbundet Kommunists (FK) 1:a kongress, med bearbetning av förbundsledningen (1974). Ett försök att formulera en strategi och taktik och avgränsa FK mot övriga vänstern.

Tidskriften Kommunist om Portugal. Om utvecklingen i Portugal i mitten av 1970-talet, då diktaturen störtades. Kommunist var Förbundet Kommunists teoretiska organ. Innehåller även polemik mot trotskisternas uppfattningar. Ett svar på detta finns i artikelsamlingen ur Fjärde internationalen nedan. 

Socialism och demokrati, artiklar ur tidskriften Kommunist 32-33, bl a en kritik av Arvidsson/Berntssons artikel i Zenit nr 50.

Kapitalet för "folket". En kritisk recension (från tidskriften Kommunist) av den senaste svenska Kapitalet-översättningen.

KOMMUNIST om SKP/Vpk. En historik och analys av det svenska kommunistpartiets historia publicerad i tidskriften Kommunist.

Tidskriften KOMMUNIST om kvinnofrågan. Två artiklar från 1974 om kvinnofrågan: "Den proletära kvinnorörelsens historia" och ett debattinlägg som diskuterar inriktning av kvinnoarbetet.

Tidskriften KOMMUNIST om kapitalistisk kristeori. Artikelsamling från 1971-74.

Om Efterkrigsprogrammet: Skördetiden som försvann. Tidskriften Kommunist beskriver hur detta berömda radikala socialdemokratiska handlingsprogram från 1944 kom till, hur det emottogs inom arbetarrörelsen och vad som blev av det hela.

Volvo i Göteborg – en kritik, av Hans Ödman. Om den Fackliga Oppositionen på Volvo i Göteborg som bildades i mitten av 1970-talet och som det fortfarande finns rester kvar av.

Anti-stalinistisk maoism – vad är det? Anknyter till frågan om maoismens undergång. Med exempel från Förbundet Kommunist.

Vad händer i Kina, av Nils Börjesson och Lars Ragvald. Om den maoistiska vänsterns uppkomst, utveckling och fall (skrift från 1976).

KKP och stalinismen några synpunkter. Artikel som försöker visa att maoismen är anti-stalinistisk, dvs att den både teoretiskt och i praktiken innebar ett brott med stalinismen.

Kina – klasskampen går vidare, av Börjesson/Svensson. En historik över den kinesiska revolutionen fram till mitten av 1970-talet. Boken företräder en anti-stalinistisk maoism.

Förbundet Kommunist om KFml(r). Artikelsamling om "r-arna" (1971-74). De flesta artiklarna är från FK:s teoretiska tidskrift "Kommunist". Även en artikel från r-arnas "Klasskampen" ingår.

Uppgörelsen med Clarté(ml). En dokumentation. Extranummer av Förbundet Kommunists teoretiska tidskrift Kommunist. Handlar om en FK-inspirerad opposition i r-arnas dåvarande (1971) ungdomsförbund.

Revolutionär strategi – (exemplet Danmark). Artiklar om den debatt som fördes i den danska vänstern i slutet av 1970-talet. Diskuterar bl a problemet arbetarregering ur ett revolutionärt perspektiv. 

Den svenska arbetarklassens historia. En studiecirkel som FK gav ut 1977.

Lärdomar av trettiotalet, av Christian Berggren. Artikel ur tidskriften Kommunist från 1977, som diskuterar hur arbetarpartierna och fackföreningsrörelsen agerade under den ekonomiska kris som då rådde.

Den nationella frågan, av Hans Jungnell. Författaren var medlem i Förbundet Kommunist. Intressant artikel bl a pga dess kritik mot Trotskij syn på saken.

Stoppa kapitalexporten – är det effektivt mot ekonomiska kriser under kapitalismen? Kan man rädda jobb genom att stoppa kapitalexport? Eller leder det bara till fler problem? Artiklar från tidskriften Kommunist 1978.

Revolutionär strategi – exemplet Frankrike. Artiklar ur tidskriften Kommunist (1978).

Tidskriften Kommunist om syndikalismen. Om SAC, dess historia, teori och praktik.

Tidskriften Kommunist debatterar rådssocialism. Inför riksdagsvalet 1973 debatterade man vilken slags demokrati som man borde kämpa för.

Tidskriften Kommunist om arbetarråden i Italien 1920. Om arbetarkampen i Italien efter 1:a världskriget.

Revolutionär organisering i Italien: Arbetarkommittéernas uppkomst, utveckling och perspektiv. Skrift om Italien, som i början av 1970-talet befann sig i revolutionär jäsning. Skriften är ett utdrag ur en bok utgiven av vänstergruppen Avanguardia Operaia.

Förbundet Kommunist om Italien 1974-77. I början av 1970-talet befann sig Italien i en förrevolutionär situation. Under dessa år växte det också fram en stark en revolutionär vänster, som FK tog fasta på och inspirerades av.

Förbundet Kommunist om trotskism och enhetstaktik. Enhetspolitik, dvs frågor som rör vad man kan och bör försöka samarbeta om, vilka man ska samarbeta med och hur det ska gå till har ständigt stötts och blötts inom den revolutionära vänstern.

Förbundet KOMMUNIST om Förbundet KOMMUNIST. Texter där FK självt analyserar sin verksamhet.

Förbundet Kommunist, trotskismen och övergångssamhällena. Artiklar ur tidskriften Kommunist, som kritiserar den trotskistiska synen på samhällena i Sovjet och Kina.

Gör facket till en kamporganisation! Ett samtal om facklig kamp. Detta är ett samtal som publicerades i tidskriften Kommunist 1983. Debattdeltagarna var vid den aktuella tidpunkten medlemmar i VPK (nuvarande V), SP (Socialistiska Partiet) och SAP.


Om FK, artiklar ur tidskriften Fjärde internationalen.

Kina, vänstern, Vietnam & utrikespolitiken, av Stig Eriksson/M Fahlgren.

Debatt om supermaktsteorin, Sovjet och imperialism. FK och RMF (trotskister) debatterar supermaktsteorin och "teorin om de tre världarna" (en maoistisk "teori") och dess konsekvenser.

Utanför systemet, vänstern i Sverige 1968-78. Antologi om "68-vänstern". Boken innehåller separata artiklar om VPK och om vänstergrupperna (FK-artikeln skriven av Christian Hårleman).

Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta, En broschyr om Förbundet Kommunists (FK) syn på övergångssamhällen, det revolutionära programmet m m, utgiven av Revolutionära Marxisters Förbund (RMF) 1975.

Förbundet KOMMUNIST och trotskismen - några reflektioner, av M Fahlgren. En tillbakablick på en närmast tragikomisk historia.