Artiklar/stalinismen

Artiklar om stalinismen

Kfml:s omvälvning, av Kenth-Åke Andersson, svar till Gnistan (ur Revolutionär Information).

I K-Å Anderssons artikel om Kfml nämns bl a Moshé Lewins bok "Lenins sista strid", som finns på denna webplats.

Socialism i ett land, av L Trotskij. Förord av M Fahlgren. Om Stalins "teori" om att bygga socialismen färdig i ett land.

Debatten om "socialism i ett land", av E H Carr. Utdrag ur "Socialism in One Country", som ingår i Carrs stora arbete om ryska revolutionen.

Om försöken att återupprätta Stalin, av Roy Medvedev.

Öppet brev till SUKP:s centralkommitté, av L Petrovskij. Om försöken att rehabilitera Stalin.

Den nya förfalskarskolan, av Aleksandr V Pantsov.

Var Stalin verkligen nödvändig?, av Alec Nove.

Stalinism och bolsjevism, av Daniel Bensaid.

Kan Stalins pakt med Hitler försvaras?, av Milton Alvin. Ur FI 1/81.

Josef Stalin. Den legendariske kubanske revolutionsledaren Armando Hart diskuterar frågan om Stalin.

En vår som aldrig upphör, av Anna Libera. Ur FI 3/88.

Mao, KKP och frågan om Stalin, av Martin Fahlgren.

Not till 'kritiken av personkulten', av Louis Althusser. En polemik om begreppet "personkult".

Eurokommunismen ett nytt stadium i stalinismens kris. Resolution antagen av Fjärde Internationalens Förenade Sekretariat mars-april 1978.

Fånge hos Stalin och Hitler. Artikel av Anders Hagström om den tyska kommunisten Margrete Buber-Neumanns öde.

Tillbaka till Gulag. Efter 50 år återvänder en f d gulagfånge till straffarbetslägret i Sibirien och möter även den forne lägerchefen. Ur Ny Tid.

Leninism vs stalinism - debatt. En debatt om leninismen och stalinismens eventuella släktskap. Debatten fördes 1991 i tidskriften Fjärde Internationalen.

Den moderna sovjetforskningen. Artiklar av den svenske historikern Lennart Samuelson.

Trotskij och trotskismen. Av Gustav Johansson. Klassisk antitrotskistisk skrift från 1937.

Trotskism eller stalinism? I november 1968 hölls i London ett möte där trotskisten Mandel debatterade med Monty Johnstone, från det brittiska kommunistpartiet. Detta är Mandels inledning.

Exkommunistens samvete. Isaac Deutscher recenserar "Vi trodde på kommunismen" och diskuterar exkommunisternas världsbild.

Bolsjevism, stalinism, trotskism, av Vadim Z Rogovin. En rysk marxist diskuterar skillnaderna mellan stalinism och trotskism och deras relationer till bolsjevismen.

Oktober 1917 i historiens ljus, av Moshe Lewin. Artikel om Sovjetunionen (från 2007).

Var Stalin kommunist?, av Benny Andersson. Artikel ur tidskriften Clarté. Författaren utgår till stor del från Moshe Lewins viktiga bok The Soviet Century (utgiven 2005).

Var Stalin nödvändig?, av Benny Andersson. Diskuterar främst den ekonomiska utvecklingen under Stalin-epoken.

Vit och röd terror, av Benny Andersson. Diskuterar den ryska revolutionen utifrån den mycket läsvärda boken "A Peoples Tragedy. The Russian Revolution 1891-1924" av Orlando Figes. 

Mitjurins lära, av T D Lysenko. Artikel där den pseudovetenskapliga "lysenkoismens" grundare själv lägger fram sina "ärtflighetsteorier".

Stalinistisk ideologi och vetenskap, av Michael Löwy. Artikel som analyserar bakgrunden till hur stalinismen använt ideologi och vetenskap för att befästa byråkratins makt. Handlar främst om Lysenkoaffären.

De vita kläderna – när Lysenko dikterade den sovjetiska biologin, av Anders Hagström. Diskuterar lysenkoismen utifrån en roman som behandlar ämnet.

Den dialektiska materialismen och vetenskapen, av Maurice Cornforth. Ledande ideolog i brittiska kommunistpartiet argumenterar för lysenkoismen (byggd på föredrag hållet 1949, utgiven på svenska 1955).

”Judisk bolsjevism” och antisemitisk stalinism. – Sovjetunionen och den judiska frågan 1917, av John Andersson. En grundlig genomgång av detta viktiga och så ofta diskuterade problem. Tyngdpunkten ligger på tiden från revolutionen till Stalins död, men tar även kortfattat upp den tidigare historien.

Dmitri Volkogonov: från stalinism till antikommunism, av Felix Kreisel. Recension av den ryske historikern Volkogonovs biografier om Stalin, Trotskij och Lenin.

Stalins sista ord, av Isaac Deutscher.

Samexistens och revolution, av David Horowitz. Sovjetunionen och västvärlden under Stalinepoken.

Bortom Stalin, av Georg Lukács. Artikel från 1969.

Nya bevis för Stalins rädsla för trotskismen, av Joseph Hansen. Artikel från 1948 om ett försök från GPU att ge en falsk bild av Trotskijs "testamente". 

Stalins system för falska anklagelser, av Joseph Hansen. Artikel från 1950 om det stalinistiska systemet med skenrättegångar, främst Moskvarättegångarna men också liknande rättegångar i Östeuropa efter Andra världskriget.

Stalinismen och demokratin, av Pekka Hapakoski. Författaren har skrivit mycket läsvärt om den finska arbetarrörelsen. Denna artikel handlar dock mer övergripande om de traditionella (Moskvaorienterade) kommunistiska partiernas förhållande till demokrati.

En folkefiende om ”de socialistiska länderna”, av Pål Steigan. Pål Steigan var partiledare för det norska Arbeidernas kommunistparti under dess storhetstid (fram till mitten av 1980-talet). Detta är utdrag ur hans självbiografi.

Stalinismen och det sovjetiska samhället, av Viktor Danilov. Den ryske historikern Viktor Danilov (död 2004) anses allmänt vara den ryska "agrarhistoriska forskningens nestor", med en omfattande vetenskaplig produktion.

Stalin om socialismen. Dechiffrering av Stalins budskap till ryska partikongressen, av Max Shachtman. Om Stalins skrift Socialismens ekonomiska problem i SSRU (1952).

Sovjetunionens kommunistiska partis historia (1938): Partipropagandans förvrängda spegelbild, av Rustem Nurejev. Fram till Stalins död hade SUKP(b):s historia en särställning i skolningen av partimedlemmarna. Denna artikel, baserad på PB-protokoll, ger en inblick i hur Stalin & Co såg på bokens användning.

Den moderna fysiken i Stalins Sovjet, av Milivan Djilas. Ideologiska dogmer hade stort inflytande på forskningen i Sovjetunionen på Stalins tid. Inte minst mötte den moderna fysiken på motstånd, däribland relativitetsteori, kvantmekanik m m.

Gav bolsjevismen upphov till stalinismen? Max Shachtman recenserar Bertrand D Wolfes bok "Three Who Made a Revolution". Shachtman protesterar mot Wolfes argumentation att stalinismen var en naturlig fortsättning på leninismen.

Tarov – en arbetarbolsjevik om stalinismen. 1935 lyckades en oppositionell "arbetarbolsjevik" fly från Sovjet. Han berättade om sina erfarenheter från fängelsevistelser och förvisning i de amerikanska tidningarna Militant och Socialist Appeal.

Från marxism till stalinism, av Wolfgang Leonhard. Den politiska ideologi som utvecklades i Stalins Sovjet gjorde anspråk på att vidareutveckla marxismen, men gjorde i själva verket våld på flera av marxismens grundidéer.

En stat mot sitt folk. Våld, repression och terror i Sovjetunionen. Detta är Nicolas  Werths bidrag till Kommunismens svarta bok, som på sin tid fick stor spridning och ledde till en häftig debatt.

Stalinismens förräderi, av Christer Bergström. Om den roll som stalinismen spelade för att bana väg för Andra världskriget, t ex genom att underlätta Hitlers seger i Tyskland och Francos i spanska inbördeskriget.