Maoismen

Texter om maoismen

Röd stjärna över Kina, av Edgar Snow. Detta är Snows klassiska arbete, som i hög grad baseras på intervjuer med Mao och andra kommunistledare under 1936-37. 1:a upplagan av boken gavs ut 1937.

Om Maos marxism, av Charles Bettelheim och  Rossana Rossanda. Två ledande företrädare för den anti-stalinistiska maoism som hade stort inflytande särskilt i Sydeuropa på 1960- och 1970-talen.

Maoismen - dess ursprung och idé, av I Deutscher. Artikel från 1964 (dvs skriven före kulturrevolutionen).

Den stora Kulturrevolutionen. Artikel av Isaac Deutscher från 1966 om den kinesiska kulturrevolutionen.

Kina och Sovjet: två industrialiserings-”modeller”, intervju från 1970 med Charles Bettelheim.

Teorin om ”tre världar” — En kontrarevolutionär chauvinistisk teori, av Enver Hoxha. Under 1970-talets andra hälft skedde en brytning mellan Kina och Albanien och den albanske partiledaren gick till häftigt angrepp mot maoismen.

Den kinesiska revolutionen: Var den nödvändig? Hade den framgång? Pågår den fortfarande?, av W Hinton. En gammal maoist om utvecklingen i Kina efter Maos död.

Maoister om ”m-l-rörelsens” undergång. Varför gick svenska maoismen under? Och hur gick det i andra länder? Dessa frågor diskuteras med utgångspunkt från två artiklar ur tidskriften Clarté.

Anti-stalinistisk maoism – vad är det? Anknyter till frågan om maoismens undergång. Med exempel från Förbundet Kommunist.

Om maoismens misslyckande i ”väst”, av Perry Anderson. 

Om jordbrukspolitiken i Kina, av William Hinton och Hugh Deane. Meningsutbyte om jordbrukspolitiken under Mao och reformerna efter Maos död. 

En titt bakom kulisserna i Kina - Exemplet Jiang Qing, av Martin Fahlgren. Kort efter Maos död fängslades hans hustru Jiang Qing och hennes allierade. En häftig kampanj ileddes där hon bl a anklagades för att ha levt i överdådig lyx.

KKP och stalinismen några synpunkter. Artikel från Förbundet Kommunist som försöker visa att maoismen är anti-stalinistisk, dvs att den både teoretiskt och i praktiken innebar ett brott med stalinismen.

Maoismen i tredje världen, av Alexander C Cook. Handlar mest om maoistiskt inspirerade gerillarörelser i bl a Indien, Nepal och Peru.

1900-talets Kina – Kritiskt bokslut över maoismens roll i revolutionen: bidrag och begränsningar, av Pierre Rousset. Artikel från 2013.

Leve segern i folkkriget, av Lin Biao.

Maoism idag – Exemplet Minqi Li, av Martin Fahlgren. Med utdrag ur bok av Minqi Li.

En folkefiende om ”de socialistiska länderna”, av Pål Steigan. Pål Steigan var partiledare för det norska Arbeidernas kommunistparti under dess storhetstid (fram till mitten av 1980-talet). Detta är utdrag ur hans självbiografi.

Den maoistiska vänsterns sista strid, av Börjesson & Fernbach. Om den sista ideologiska kampanj (om "proletariatets diktatur") som den kinesiska kulturrevolutionens förgrundsgestalter drev, men som slutade med att de led nederlag.

Per Meurling om Kina och maoismen. Framträdande kommunistisk intellektuell som bröt med svenska kommunistpartiet i slutet av 1940-talet, men som fortsatte att fungera som marxistisk intellektuell, nu främst i socialdemokratisk press.

Maoismen i tredje världen, av Alexander C Cook. Handlar mest om maoistiskt inspirerade gerillarörelser i bl a Indien, Nepal och Peru.