Dokument/Komintern

Resolutioner, tal etc från Kominterns första kongresser

Kominterns första kongress, 1919.

Kominterns andra kongress, 1920.

Kominterns tredje kongress, 1921.

Den proletära enhetsfronten, från 1921-22.

Kominterns fjärde kongress, 1922.

Kominterns femte kongress 1924. "För leninismen". Teser och resolutioner.

Kominterns sjätte kongress (1928). Beslut och resolutioner.

Kommunistiska internationalens program, antaget vid KI:s 6:e kongress 1928.

Debatt om enhetstaktiken. Referat från diskussioner, resolutioner m m från två "utvidgade exekutivkommitémöten" som hölls 1922.

Komintern debatterar enhetsfronten. Utdrag från en debatt om enhetsfronten som ägde rum i Kommunistiska internationalens exekutivkommitté (EKKI) i februari 1922.

Debatt om "arbetarregering". Från Kominterns 4:e kongress 1922.

Resolution om fascismen. Antagen av Kommunistiska internationalens exekutivkommitté (EKKI) i juni 1923.

Arbetar- och bonderegeringen. Resolution och utdrag ur en rapport som antogs av Kommunistiska internationalen (Komintern) i juni 1923, vid ett utvidgat EKKI-möte.

Världsläget och krigsfaran (1927). Uttalande av Kominterns utvidgade exekutivsammanträde [8:e plenum], maj 1927.

Hamburgupproret, av A Neuberg (red). Komintern-text från 1928 om det misslyckade upproret i Tyskland 1923.

"Den Kommunistiska Internationalen". Tidskrift som gavs ut av Komintern på de skandinaviska språken under åren 1920-21 (totalt 6 nummer).

Lärdomar av den ekonomiska kampen (om strejkkampen). "Strasbourgkonferensens resolution till frågan om strejktaktiken i den nuvarande epoken." Antagen av Röda Fackföreningsinternationalen 1929.

Kommunistiska internationalen om fascismen. Komintern-dokument 1922-1935.

Kommunistiska internationalens Exekutivkommittés 12:e plenum (1932). Sista EKKI-mötet innan Hitlers maktövertagande i Tyskland.

Fascismen, krigsfaran och de kommunistiska partiernas uppgifter. Dokument från Kominterns Exekutivkommittés (EKKI) 13:e plenum som hölls i december 1933. Detta viktiga EKKI-möte var det första som hölls efter Hitlers maktövertagande i Tyskland.

Tysklands Kommunistiska Parti och kampen mot fascismen perioden 1928-35. Värdering framlagd av Komintern (publicerad i februari 1935).

Tal vid Kominterns 7:e kongress 1935, av Giorgi Dimitrov. Två tal om folkfrontsstrategin som antogs som Kominterns generallinje.

Stalin, Komintern och den spanska revolutionen. Dokument - de flesta av dem "hemliga" - från andra halvåret 1936, dvs första tiden efter Francos uppror. Här får vi inblick i vilken politik Moskva stod för och hur man agerade för att genomdriva den.

Sovjetunionen, Komintern och Spanien våren 1937. Interna rapporter från Komintern-agenter, militära rådgivare osv i Spanien till Moskva (Kommunistiska Internationalen och den sovjetiska ledningen).

Komintern om Andra världskriget (1939-1941). Dokument och tal från Kommunistiska internationalen under ”Molotov-Ribbentrop-paktens” tid.

Lenin:

Tal och teser vid Kommunistiska internationalens första kongress.

Tal vid KI:s andra kongress.

Teser till KI:s andra kongress.

Tal och teser till KI:s tredje kongress.

Fem års rysk revolution och världsrevolutionens perspektiv, tal vid 4:e värdskongressen 1922.

Trotskij:

Kommunistiska internationalens fem första år. En samling tal, teser, manifest, resolutioner m m från perioden 1919-23. Utgavs 1924 i Sovjet i 2 band.

Clara Zetkin:

Riktlinjer för den kommunistiska kvinnorörelsen (1920).

Företal till ryska upplagan av "Riktlinjer för internationell kommunistisk kvinnorörelse", av Clara Zetkin. Ur tidskriften "Kommunistiska Internationalen" (nr 5 1921).

Kampen mot fascismen. Rapport som Clara Zetkin höll i Kominterns exekutivkommitté 1923 om den framväxande fascismen, vid den tiden framförallt i Italien. Zetkin skrev också resolutionen om fascismen som EKKI-mötet antog (se ovan).