Böcker/Komintern

Här publicerar vi böcker om Kominterns historia och politik.

Moskva under Lenin, av Alfred Rosmer. Klassisk redogörelse för Sovjetunionen under de första åren efter revolutionen. Handlar även om den Kommunistiska internationalen.

Tredje internationalen efter Lenin, av L Trotskij. Trotskijs klassiska uppgörelse med Kominterns stalinistiska politiska förfall under 1920-talet.

Krisen i den kommunistiska rörelsen, band 1, av Fernando Claudin.

Krisen i den kommunistiska rörelsen, band 2, av Fernando Claudin.

Krisen i den kommunistiska rörelsen är den grundligaste genomgången som gjorts av den internationella kommunistiska rörelsens historia. En nödvändig bok för alla som vill nå en förståelse av arbetarrörelsens utveckling i Västeuropa. Del I tar sin utgångspunkt i upplösningen av den Kommunistiska internationalen 1943, som skedde mitt under det att andra världskriget pågick, och undersöker upplösningens orsaker i den politik man bedrev, de förutsättningar man arbetade under, och de nederlag Komintern upplevde innan sin upplösning. Claudín behandlar arbetarklassens stora nederlag i Tyskland på 20- och 30-talen och i det spanska inbördeskriget. Den uppblossande kampen i kolonierna och den kinesiska revolutionens svårigheter under denna period behandlas också i del I.

Del II innehåller en initierad skildring av de olika motståndsrörelsernas arbete under andra världskriget, deras förhållande till Moskva, och beskriver fängslande hur de revolutionära möjligheterna tillintetgjordes i Frankrike, Italien och andra länder i Europa. Claudín behandlar vidare Moskvas brytning med Tito, Sovjet och det kalla kriget, den kinesiska revolutionen och den nya maktbalansen i världen.

Fernando Claudín var under spanska inbördeskriget ledare för det spanska kommunistpartiets ungdomsförbund, och var också medlem i partiets ledning fram till dess att han uteslöts ur partiet i början av 60-talet. Under flera år bodde Claudín i exil i Moskva.

Kommunistiska internationalen 1920-22. Två kapitel ur "Ryska revolutionen..." av E H Carr. Behandlar några mycket viktiga år i Kominterns historia, då man bl a utarbetade enhetsfrontspolitiken.

Kommunistiska Internationalen 1926-1933, av Pierre Broué. Ur Broués stora arbete om Kommunistiska internationalen. Handlar främst om Kominterns s k Tredje period, där Hitlers seger i Tyskland blev en slags slutpunkt.

Kommunistiska Internationalen 1933-1938. Folkfrontspolitiken införs., av Pierre Broué. Hitlers seger framtvingade en omvärdering av den förda politiken. Sommaren 1934 fick det franska KP testa en ny inriktning: folkfronten, som Kominternkongressen året därpå antog som generallinje.

Kommunisterna. Från Komintern till Kominform, av Ture Nerman. En kritisk historik över den kommunistiska rörelsen internationellt och nationellt (Sverige).

Sovjetunionen och Komintern, av Friedrich Rück. En ganska kortfattad, men ändå läsvärd historik om Kommunistiska internationalen. Författaren är tysk f d kommunist.

Minnen och upplevelser, av Angelica Balabanoff. En pionjär inom den italienska arbetarrörelsen och senare den kommunistiska rörelsen, som hon dock lämnade i mitten av 1920-talet.

Recension av Claudíns "Krisen i den kommunistiska rörelsen", av Juan Andrade. En ledande medlem av det antistalinistiska spanska revolutionära partiet POUM diskuterar Claudíns bok om Komintern.

Om recensioner av Claudins "Krisen i den kommunistiska rörelsen", av M Fahlgren. Kritik av 4 recensioner av Claudins bok.