Nationella frågan

Texter om den nationella frågan.

Marxismen och den nationella frågan, av Michael Löwy. Ur FI 2/80.

Om nationernas självbestämmanderätt, av V I Lenin.

Arbetarna och fäderneslandet, av Roman Rosdolsky.

Frågor och svar om nationella frågan och "fosterlandsförsvaret". Artikel ur Marxistiskt Forum, det maoistiska SKP:s teoretiska tidskrift, där den svenske trotskisten Stig Eriksson försöker förklara hur revolutionära marxister ser på dessa frågor.

Den bolsjevikiska doktrinen om självbestämmande, av E H Carr. Om den nationella frågan och synen på nationell självbestämmanderätt, från Marx till Lenin.

Den nationella frågan i Sovjets historia.

Debatt: Vilken roll spelar den nationella frågan idag? Ur tidskriften Kommentar, mot bakgrund av den vietnamesiska invasionen av Kampuchea och Sovjets krig i Afghanistan (från 1980).

Vad är fel med ett Stor-Albanien?, av Freddy De Pauw. Diskussion om den nationella frågan och albanerna. 

Rosa Luxemburg och den nationella frågan, av Michael Löwy.

Den nationella frågan, av Hans Jungnell. Författaren var medlem i Förbundet Kommunist. Intressant artikel bl a pga dess kritik mot Trotskij syn på saken.

Nationella frågan idag – Katalonien och Kurdistan, av Martin Fahlgren. Nationella frågan har tveklöst fått förnyad aktualitet under de senaste årtiondena. Hur har marxister traditionellt sett på frågan? Är dessa idéer alltjämt gångbara? Hur idag ta itu med saken?

Socialistisk internationalism och kriget i Ukraina, av Rohini Hensman. Artikel om den nationella frågan och internationalism i förhållande till kriget i Ukraina och Putins angrepp på Lenins syn på nationellt självbestämmande.

Var det Lenin som skapade Ukraina?, av Grusha Gilseva. Om marxismen och nationernas rätt till självbestämmande.

Ukrainas rätt till självbestämmande: ”Stackars lilla Belgien” som historiskt exempel, av Richard Fidler. Fallet ”Stackars lilla Belgien” refererar till Tysklands ockupation av Belgien under 1:a världskriget.

Nationer och nationalism (utdrag), av Eric Hobsbawm. Den nationella frågan är idag mer levande än någonsin. Det reser flera frågor: Hur kan det komma sig? Vad utmärker och hur uppkommer nationer och nationalism?

Nationalismen inför sekelskiftet [2000]. Detta är det avslutande kapitlet ur Eric Hobsbawms bok Nationer och nationalism. Kompletterat med ett förord som tar upp de förändringar som skett i Europa efter boken skrevs.

Marxismen och den nationella frågan. En del av marxismens kritiker hävdar att dess syn på nationalismen är ett misslyckande. Dessa artiklar ur Jacobin argumenterar mot det. Även synen på Ukraina som nation diskuteras.