Det revolutionära partiet

Texter om uppbygget av ett revolutionärt parti

Kommunistiska samtal, av Sven Linderot. Text från 1924 om det revolutionära partiet - intern demokrati vs centralism, arbetsplikt m m.

Ledare, ledda och förledda, av Bo Bergman. Om det revolutionära partiet, "demokratisk centralism" m m.

Marxismens ABC: Demokratisk centralism, av Anders Hagström. Om Demokratisk centralism, vad det är och vad det inte är.

Den revolutionära organisationen, av Farrel Dobbs. Tre föreläsningar hållna 1970.

Om förtruppspartiet, av E Mandel. Diskuterar revolutionära partier och deras relationer till olika slags massorganisationer.

Om Lenins partiuppfattning och byråkratiseringen, av E Mandel. Inledning till Paul Le Blancs bok "Lenin and the Revolutionary Party".

Klassmedvetenhet och det leninistiska partiet, av Ernest Mandel.

Om leninismen, av E Mandel. Behandlar Lenins partiteori.

Klassens självorganisering och förtruppspartiet, av E Mandel. Diskuterar parti, partidemokrati, massorganisationer, klassmedvetande m m. Artikeln har relevans för den debatt som förts med J. Lönnroth på denna webbplats.

Europas kommunistpartier, av Ernest Mandel. Om "eurokommunismen".

Lenin, Trotskij och partiet, av Norman Geras. Ur FI 3/80.

Leo Trotskij och det revolutionära partiets organisationsprinciper, av Feeley, Le Blanc och Twiss. Broschyr från 1982 som går igenom Trotskijs syn på hur ett revolutionärt parti borde organiseras. Skrevs i samband med krisen i den amerikanska organisationen SWP.

Om organisationsfrågan hos Lenin och Luxemburg, av Daniel Bensaid. Artikelsamling från 1970.

Eurokommunismen ett nytt stadium i stalinismens kris. Resolution antagen av Fjärde Internationalens Förenade Sekretariat mars-april 1978.

Lenin, Rosa Luxemburg och det revolutionära partiet. Kring 1905 kritiserade Rosa Luxemburg Lenins syn på partiet. I denna artikel studerar den amerikanske marxisten/historikern Paul Le Blanc närmare kritiken och dess relevans.

Lenin och det revolutionära partiet, av Paul Le Blanc. Denna bok tillhör det absolut bästa som skrivits om Lenin och hans partiuppfattning.

Lenins partiuppfattning: Från grupper till parti, 1895-1912. Denna läsvärda bok har sitt ursprung i den italienska vänsterorganisationen Avanguardia Operaia och den översattes och publicerades på svenska av Förbundet Kommunist.

”Stryp inte partiet!”, av James P Cannon och George Breitman. Om demokratisk centralism, vikten av partidemokrati m m, med anledning av utvecklingen i amerikanska Socialist Workers Party i mitten av 1980-talet.

Att bygga ett nytt arbetarparti: Exemplet Arbetarlistan: Upp som en sol.... Under de senaste årtiondena har det i Europa gjorts många försök att bygga nya arbetarpartier. Det som nog många idag inte känner till är att det även i Sverige gjorts ett sådant försök.

Marxism och organisation, av Paul Le Blanc. Föredrag från 2011 om den marxistiska organisationsuppfattningen.

Debatt om breda anti-kapitalistiska partier. Om de senaste årens försök att bygga nya anti-kapitalistiska partier, såsom NPA i Frankrike, Syriza i Grekland, Rifondazione i Italien m fl.

Mot en ny start - på en annan väg. Alternativet till mikrosekten, av Hal Draper. Draper är mycket kritisk mot försöken att bygga småpartier - "sekter" menar han - och förespråkar ett annat sätt att bygga av revolutionära organisationer.

Tankar kring "partifrågan" (utvidgad version) - en sammanfattning, av Pierre Rousset. Artikel som diskuterar hur uppbygget av ett radikalt parti idag skiljer sig från tidigare historiska perioder.

Socialistisk strategi och partiet, av Gilbert Achcar. Behandlar hur marxister historiskt sett på partiet och dess roll i arbetarrörelsen och det samhälle man verkat i. Och vilka lärdomar kan socialister dra av detta idag?