Sovjets karaktär

Texter som diskuterar Sovjetunionens karaktär ("statskapitalism", "degenererad arbetarstat", etc).

Är Sovjetunionen kapitalistiskt?, av Fernand Charlier. Ett trotskistiskt inlägg i frågan om Sovjets klasskaraktär.

Har marxismen någon framtid?, av Scott Meikle. Om begreppet "degenererad arbetarstat" och en kritik av Fjärde internationalens och framförallt E Mandels syn på det.

Artiklar om Sovjetunionens natur, av H.H. Ticktin.

Några kommentarer till H.H. Ticktins ”Slöseriets ekonomi”, av E Mandel.

Den nya klassen, av Milovan Djilas.

Är Sovjetunionen kapitalistiskt? Av Klas Eklund och Per Reichard. En "klassisk" uppgörelse med främst maoistiska uppfattningar om Sovjetunionens natur.

Från Lenin till Brezjnev, av Feiwel Kupferberg. Ur Zenit 1/74 och 2/74. Artikeln handlar om Sovjetunionens klasskaraktär. Författarens ståndpunkter har mycket gemensamt med Bettelheim-skolan. Efter artikeln följer ett kritiskt inlägg + svar.

Fredlig kontrarevolution - en debatt. På 70-talet ansåg maoisterna att kapitalismen i Sovjet återupprättats efter Stalins död. SKP:aren Nils Holmberg försökte bevisa detta, vilket ledde till debatt bl a i SKP.

Prolog till ”Klasstriderna i Sovjetunionen”, av Charles Bettelheim.

Socialkapitalismen, av Bettelheim, Sweezy m fl. Debatt mellan främst maoister om Sovjets klasskaraktär.

Sovjetsamhällets motsättningar och professor Bettelheim, av H Ticktin. Kritisk artikel som diskuterar maoisten Charles Bettelheims analys av Sovjetunionen, och hans definition av dess ekonomi (att den var en sorts kapitalism).

Bettelheim och erfarenheterna från Sovjet, av Ralph Miliband. Om Bettelheims syn på övergångssamhällena.

Ekonomin i Sovjetunionen, av E Mandel. Kapitel 15 ur "Marxist Economic Theory" från 1968. Behandlar ekonomin i dåvarande Sovjetunionen. Har några år på nacken men är ändå klart intressant.

"Statskapitalismens" motsägelser *. av E Mandel. Broschyr från 1969 där Mandel behandlar teorin att Sovjetunionen, Kina, Östeuropa etc var kapitalistiska länder.

Varför den sovjetiska byråkratin inte är en ny härskande klass. Artikel från 1979 där Ernest Mandel diskuterar en artikel av Paul Sweezy om den sovjetiska byråkratins natur och det sovjetiska övergångssamhället.

Ernest Mandels teori om byråkratin, av Charles Post.

Mandels syn på övergången till socialismen, av Catherine Samary. En kritisk diskussion om Ernest Mandels syn på "de reellt existerande socialistiska staterna", och begreppet "byråkratiserad arbetarstat".

Utträdesbrev från Fjärde internationalen, Natalja Sedova Trotskij. 1951 lämnade Trotskijs hustru Fjärde internationalen på grund av att hon inte längre ansåg att Sovjetunionen och länderna i Östeuropa kunde kallas "arbetarstater". Vi publicerar hennes brev, inte för att det gör någon djupare analys av denna diskussion, utan av historiskt intresse.

Oktober 1917 i historiens ljus, av Moshe Lewin. Artikel om Sovjetunionen (från 2007).

Var Stalin kommunist?, av Benny Andersson. Artikel ur tidskriften Clarté. Författaren utgår till stor del från Moshe Lewins viktiga bok The Soviet Century (utgiven 2005).

En granskning av Trotskijs definition av Ryssland som en degenererad arbetarstat, av Tony Cliff. Den ledande "statskapitalistiske" teoretikern kritiserar Trotskijs syn på Sovjet som "arbetarstat".

Mörk, Gustafsson, Eklund: Maoisterna och Sovjet – debatt. Artiklar från 1974-76.

Kritiska teorier om Sovjetunionen, av Paul Flewers. Om en bok som översiktligt redogör för olika teorier och debatter om Sovjetunionens karaktär, en fråga som vänstern länge brottats med.

Maoistiska varianter: Holmberg; Bettelheim och hans kritiker, av Marcel van der Linden. Ur boken "Western Marxism and the Soviet Union", som behandlar olika marxistiska teorier om Sovjetunionens karaktär. Boken recenseras i artikeln ovan.

Deutscher-debatten, av Marcel van der Linden. Ur boken "Western Marxism and the Soviet Union", om Isaac Deutschers syn på Sovjet och byråkratin.

Sovjetunionens klasskaraktär: Byråkratisk kollektivism – Burnham och Shachtman, av Marcel van der Linden. Under årens lopp har många olika teorier om det stalinistiska Sovjets klasskaraktär sett dagens ljus. "Byråkratisk kollektivism", som har Burnham och Shachtman som upphovsmän, är ett exempel på det.

Trotskij, stalinismen & Sovjetunionen, av Francois Moreau. Om Trotskijs syn på Sovjets sociala struktur satt i ett historiskt ljus.

Makt och opposition: Texter från Il Manifesto’s östeuropakonferens 1977. Med bidrag från Rossana Rossanda, K S Karol, Charles Bettelheim och Louis Althusser m fl.

Sovjetunionens karaktär, socialism, demokrati, av Ernest Mandel. Artikel där Mandel kommenterar Il Manifestos östeuropakonferens ovan.

Byråkrati och varuproduktion. Artikel från 1987 om "den teoretiska basen för en marxistisk tolkning av Sovjetunionen".

Socialkapitalism eller socialism? Detta är Bo Gustafssons förord till boken Socialkapitalismen, där Sovjets klasskaraktär debatteras, främst utifrån en maoistisk ståndpunkt (inlägg från Bettelheim, Sweezy, Dobb m fl). 

Tidskriften Clartés specialnummer om Sovjetunionen 1974 – i utdrag. Clarté var på 1970-talet i praktiken det maoistiska SKP:s ungdomsförbund och deltog i den häftiga anti-sovjetiska kampanj som maoisterna drev vid den tiden.

Några invändningar mot marknadssocialism, av Cockshott/Cotrell. Debatt om marknadskrafternas roll i en planekonomi har diskuteras många gånger och utifrån många utgångspunkter. Denna text kritiserar idén om marknadssocialism.

Debatt om Plan och marknad i tidskriften Röda Rummet. I denna artikelsamling från 1999-2001 diskuteras frågan om vilken roll marknadsmekanismer kan eller bör ha under bygget av ett socialistiskt samhälle.

Debatt om planekonomi. Debatt om marknad och planekonomi från tidskriften Röda rummet 2001-2003.

Mot det klasslösa samhället? Om den sovjetiska klasstrukturen, av Feiwel Kupferberg. Artikel från 1975.

Klassförhållandena i Sovjetunionen: en kritik av trotskismen och stalinismen, av Feiwel Kupferberg. I denna skrift, från 1975, företräder författaren ett synsätt på Sovjet som inspirerats av den franske maoisten och ekonomen Charles Bettelheim.

Den paternalistiska andan: Till kritiken av den vetenskapliga socialismen. Del 1., av Feiwel Kupferberg. Om Sovjets natur. Detta är 1:a delen av en omfattande uppgörelse med marxismen.

Teorier om stalinismen, av Paul Le Blanc. Redogör för två böcker som tar upp olika aspekter av detta problem, i synnerhet frågan om vilken klasskaraktär det stalinistiska Sovjetunionen hade.

Dynamik, Gulag, stagnation. Recension av en nyutgiven viktig bok av historikern Moshe Lewin. Boken har översatts till finska, men den finns givetvis även på engelska.