Artiklar om marxismens grunder

Artiklar om marxismens grunder

Marxismen, en teori om den proletära revolutionen, av Robin Blackburn. Artikel som poängterar att marxismen absolut inte bara är en ekonomisk teori eller filosofi, utan framförallt har ett revolutionärt politiskt innehåll.

Kort handledning i borgerlig ideologi, av Robin Blackburn.

Från Marx till marxism. En studie av Karl Marx och marxismens framväxt., av Per Månsson.

Samtal om marxismen, Månsson, Olausson, Bladh. En diskussion om marxismen och socialismen utifrån avhandlingen "Från Marx till marxism. En studie av Karl Marx och marxismens framväxt".

Marxismens ABC: Demokratisk centralism, av Anders Hagström. Om Demokratisk centralism, vad det är och vad det inte är.

Introduktion till marxismens ekonomiska teori, av E Mandel.

Marxismens plats i historien, av E Mandel.

Därför är jag marxist, av E Mandel.

Begripa världen för att kunna förändra den, av E Mandel.

Om västmarxismen, av Perry Anderson. Om Lenin, Trotskij, Lukács, Gramsci, Deutscher, Rosdolsky, Mandel m fl.  

Individens roll i historien, av George Novack.

Vad är en sovjet?, av K-Å Andersson.

Marx och Engels definition av "proletariatet", av Hal Draper. Hur definierade Marx och Engels "proletariatet" och varför utnämnde de det till den "revolutionära klassen"?

Om samhällsklasser, av Nicos Póulantzas. Artikel från 1973, ursprungligen publicerad i tidskriften New Left Review.

Kapitalism och rösträtt. Om den borgerliga demokratins uppkomst, av Göran Therborn. Artikel från 1977, ursprungligen publicerad i New Left Review.

Om det teoretiska arbetet — svårigheter och resurser, av Louis Althusser. Artikel från 1968.

Marxism och klasskamp (förord till "Den historiska materialismens grundläggande principer"), av L Althusser. "Den historiska ..." är skriven av den chilenska marxisten Marta Harnecker. Förordet har kompletterats med en presentation av Marta H, som är mycket känd i den spansktalande världen, men ej hos oss.

Louis Althusser: Svar till John Lewis. Polemik mot den brittiske "humanistiske" filosofen och KP-medlemmen John Lewis som kritiserat Althussers syn på marxismen. Handlar om marxismens grunder.

Marxism och politik, av Feiwel Kupferberg. Artikeln driver tesen att marxismen har en outvecklad demokratisyn och att man för att råda bot på det borde ta en närmare titt på filosofen Rousseau.

Marxism, modernism & det nya århundradet. Intervju med Michael Löwy från 1994.

En avgörande skillnad mellan kapitalism och socialism, av Paul M Sweezy. Artikel från 1953.

Den marxska dialektiken, av Karl Korsch. Artikel från mars 1923.

Marx-Engels samhällsvetenskapliga metod, av John M Somerville. Skrift från 1938.

Gamla gudar, nya gåtor, av Mike Davis. Artikel om varför marxismen ser arbetarklassen som en "revolutionär klass", den enda klass som kan leda en socialistisk revolution.

Staten och revolutionen, av Ralph Miliband. Författaren utgår från Lenins "Stat och revolution" och ställer kritiska frågor om sovjetstatens relationer till massorna, partiets ställning m m.

Den djupa staten slår tillbaka, av Daniel Finn. Artikel ur Jacobin magazine, vinter 2020. Om den borgerliga statsapparaten och hur den agerar när kapitalismen hotas, med exempel från senare tid fån Latinamerika och Europa. "Den 'djupa staten' är en levande verklighet, även i länder med obrutna traditioner av konstitutionella regeringar som sträcker sig generationer bakåt i tiden."

Debatt om den kapitalistiska staten. I denna debatt deltar Nicos Poulantzas (tillhör den s k Althusser-skolan), Ralph Miliband (marxistisk statsvetare) och Ernesto Laclau (en av den moderna vänsterpopulismens pionjärer).

Om staten, av Lars Bergqvist. Om staten och dess klasskaraktär, civilsamhället och revolutionärerna.

Kapitalismen och människans frigörelse, av Ellen Meiksins Wood. Artikel ur New Left Review januari/februari 1988. Artikeln är en föreläsning som Wood höll 1987 ("Isaac Deutscher Memorial Lecture").

Dagordning för en klassanalys. Artikel från 2019 där Göran Therborn diskuterar den moderna forskningen om klassanalys.

Varför konservativa fullständigt missförstår Karl Marx, av Matt McManus. Artikel ur Jacobin magazine som diskuterar varför konservativa har så svårt att bedöma Marx' teorier ärligt. Exemplifierat med Jordan Peterson som tas upp mer grundligt nedan.

Varför Jordan Peterson alltid har fel, av Ben Burgis och Matt McManus. Artikel ur Jacobin magazine om en högerideolog som är populär på Internet.

Eliterna utkämpar ett brutalt klasskrig – hela tiden. Intervju med den amerikanske radikale socialisten Noam Chomsky i Jacobin, juni 2021.

De många avskeden till arbetarklassen, av David Broder. Har den moderna samhällsutvecklingen gjort den "traditionella" arbetarklassen överspelad för en socialistisk organisation? Bör vänstern istället leta efter de krafter som ska driva samhällsutvecklingen framåt på andra ställen? Broder tycker inte det.

Proletariat och medelklass hos Marx - Hegeliansk koreografi och kapitalistisk dialektik, av Martin Nicolaus. Medelklassen (eller mellanskikten) och dess roll i klasskampen har länge utgjort en stridsfråga när man försöker göra en klassanalys. I denna artikel diskuteras problemet.

Handbok för att läsa Karl Marx för första gången, av Michael Lazarus. Artikel ur Jacobin magazine med förslag hur en kan läsa Marx' viktigaste texter.

Marxismen och våldet, av Terry Eagleton. Utdrag ur boken Varför Marx hade rätt (Tankekraft, 2011).

Lenins socialism: beteckning och verklighet, av Paul Le Blanc. Artikelförfattaren hävdar att socialism för Lenin var ett samhället som ägde och demokratiskt kontrollerade ekonomin, som skulle möta alla medborgares behov.