Artiklar om marxistisk ekonomi.

Artiklar om marxistisk ekonomi

Storkapitalister, av Radek, Varga m fl. Artikelsamling, publicerad 1928, om det internationella storkapitalet. Tre av artiklarna är skrivna av Radek. Andra artiklar från Marx, Varga m fl.

Att upptäcka "Kapitalet", av I Deutscher. Om Karl Marx viktigaste verk.

Därför är jag marxist, av E Mandel.

Nykapitalismen, av E Mandel. Artikel från 1964.

Senkapitalismen, av E Mandel. Ur Rött Forum 3.

Överskottskapital och realisering av mervärdet, av E Mandel. Recension från 1966 av Baran/Sweezys "Monopolkapitalet".

Internationell kapitalism och ”övernationalitet”, av Ernest Mandel. Artikel från 1967.

Det snackas i Washington, av E Mandel. Om penningkrisen (1971).

Pengar, kapital, inflation, av E Mandel. Ur FI 4/74.

Inledning till engelska upplagan av "Senkapitalismen"., av E Mandel. Denna inledning från 1975 till "Senkapitalismen" finns inte med i den svenska upplagan.

Krisen inom världens valutasystem, av E Mandel. Artikel från 1982.

Varför Keynes inte är svaret. Monetarismens gryning, av Ernest Mandel. Artikel från 1992 som fortfarande är högaktuell idag. 

Ett ekonomiskt uppsving i samband med en ekonomisk kris, av E Mandel. Artikel från 1984.

Marx, den nuvarande krisen och arbetarklassens framtid, av E Mandel. Artikel från 1985.

Efter börskraschen - en djupgående förändring av världsläget, av E Mandel. Om börskraschen 1987.

Den klassiska nationalekonomin och Marx, av Maurice Dobb.

Kapitalet för "folket". En kritisk recension (från tidskriften Kommunist) av den senaste svenska Kapitalet-översättningen.

Krisen, staten och kapitalet, intervju med Paul Mattick. Från tidskriften Kommunist årg 1974. Om den ekonomiska krisen i på 1970-talet.

Tidskriften KOMMUNIST om kapitalistisk kristeori. Artikelsamling från 1971-74.

Debatt om arbetsvärdeläran, mellan E Mandel och J-O Andersson. Från svenska tidskriften "Häften för kritiska studier" 1968.

Ekonomisk tillväxt och underutvecklade länder. Den brittiske ekonomen Maurice Dobb om problemet med ekonomisk tillväxt (från 1963).

Mot en ny strukturell kris för kapitalismen? av Samir Amin. Artikeln är från 1974.

Introduktion till kristeoriernas historia, av Anwar Shaihk. Om orsakerna till ekonomiska kriser m m.

Anwar Shaikh: Ett forskningsprogram i arbetarrörelsens tjänst, av David Zachariah. Den marxistiske ekonomen Anwar Shaikhs studier och analyser av den moderna kapitalismens rörelselagar och kriser är av stor vikt för förståelsen av dagens kapitalism.

Vad är orsaken till kapitalistiska kriser: Underkonsumtion eller överproduktion?, av Rob Sewell. Marx om ekonomiska kriser under kapitalismen. Hur relevant är hans teorier idag?

Stoppa kapitalexporten – är det effektivt mot ekonomiska kriser under kapitalismen? Kan man rädda jobb genom att stoppa kapitalexport? Eller leder det bara till fler problem? Artiklar från tidskriften Kommunist 1978.

Den världsekonomiska krisen – återblick och framtidsutsikter, av André Gunder Frank. Kapitalismen råkar ständigt ut för störningar, från konjunktursvängningar till djupare kriser. Denna artikel handlar krisen som drabbade världsekonomin under 1980-talets andra hälft.

1990 – boom eller kris?, av Doug Lorimer. Kring 1990 började världskapitalismen hämta sig från den kris som började i mitten av 1980-talet. Denna artikel diskuterar framtidsperspektiven.

Das Kapital – en revolution av den politiska ekonomin, av Keith Harvey. Om Karl Marx och hans grundläggande studie av den kapitalistiska ekonomin. 

Den aktuella ekonomiska krisen, av Keith Harvey. Två artiklar om den aktuella ekonomiska krisen (hösten 2008).

Är det kris igen?, av Benny Åsman. Om den aktuella "bankkrisen" (september 2008).

Krisen alla såg, men ingen ville se, av Benny Åsman. Om den aktuella ekonomiska krisen (december 2008).

Den långa ekonomiska vågen 1993-2007 och dess globala konsekvenser. Från Socialistiskt Alternativ.

Den giftiga kapitalismen, av Michel Husson. Om den svåra finanskris som drabbade världskapitalismen 2007-8. Ur tidskriften Tidsignal.

Har kapitalismen fått fnatt? Artikelserie från 24-26 sept 2008.

Världsekonomin: 1930-talet i repris? Av Per-Åke Westerlund. Lär av historien: Om den djupa ekonomiska 30-talskrisen.

Kreditkrisen och den stora kraschen. Intervju med Richard Brenner. Försöker förklara den aktuella krisen. Polemiserar samtidigt mot en del andra uppfattningar om krisens karaktär.

Kollapsens konsekvenser. Intervju med den marxistiske ekonomen Daniel Ankarloo. Diskuterar bakgrunden till den aktuella ekonomiska krisen och vad som kan göras för att göra motstånd.

Den ekonomiska världskrisen och den globala bilindustrins kris, av Winfried Wolf. Artikel från tidskriften Tidsignal 2009.

När kapitalismen havererar, hyllar högern Marx, av Mark Abraham. Artikel om den aktuella ekonomiska krisen (hösten 2011).

Så var det dags igen: 2011 års skuldkris, av Keith Harvey och Bill Jefferies. Om den aktuella ekonomiska krisen (hösten 2011).

I stormens centrum: skuldkrisen i den Europeiska unionen., av Eric Toussaint. Artikel (tidigare publicerad i Röda Rummet 3-4/2011) som diskuterar den ekonomiska krisen i Europa (i synnerhet i Grekland), och möjliga lösningar.

Våren möter vintern, av Mike Davis. Om den arabiska våren, proteströrelserna i Europa och USA och den globala ekonomiska krisen och eurokrisen.

Kapitalismens kris – ett världsomspännande schackparti... utan vinnare, av Claudio Katz. Artikel från 2011 som analyserar den världskapitalistiska krisen ur olika vinklar.

Keynes, och sen då?, av Daniel Bensaid. Artikel från 2010. Om kapitalistisk krisbekämpning.

Ekonomi för anarkister, av Robin Blackburn. Recension av David Graebers "Debt: The First 5.000 Years" [Skuld: de första 5.000 åren], som analyserar krediter och skuld i ett historiskt och antropologiskt perspektiv.

Vad bör göras med bankerna? Radikala förslag på radikala förändringar. Artikel av en grupp radikala ekonomer, med olika förslag på åtgärder för att komma tilrätta med bankkriser, sätta stopp för spekulation, etc.

Debatt om keynesiansk politik. Inlägg i en debatt som fördes på Clartés blogg sommaren 2016.

Socialisera finansväsendet, av J W Mason. Artikel från Jacobin Magazine (november 2016) om finansvärldens existerande medvetna planering. Varför inte göra den demokratisk frågar sig författaren. Tidigare publicerad i Internationalen.

Tidskriften Jacobin om dagens kapitalism. Artiklar från det specialnummer om politisk ekonomi som den viktiga amerikanska tidskriften Jacobin Magazine gav ut i slutet av 2018.

Den kommande krisen och ”nationalliberalismens” uppgång, av Henri Wilno. Artikel som analyserar den ekonomiska utvecklingen [november 2019] och möjliga scenarier inför den ekonomiska kris som förefaller vara vid horisonten. Tidigare publicerad i Internationalen.

”Vi måste gå vidare till ett postkapitalistiskt system”. Intervju från Jacocin magazine med den filippinske marxisten Walden Bello, om den ekonomiska krisen (ssk i Kina), yttersta högern mm.Tidigare publicerad i Internationalen

Den kapitalistiska pandemin, coronaviruset och den ekonomiska krisen. Artikel från 2020 där Eric Toussaint analyserar coronapandemins inverkan på ekonomin. Hans slutsats är att pandemin inte är orsak utan bara gnistan som förvärrat en pyrande kris.

Om boken Crashed. How a Decade of Financial Crisis Changed the World, av Bernard Huisman. Den bok som artikeln introducerar handlar om de ekonomiska problem som började med finanskrisen 2008.

Krigets ekonomiska följder, av Rajan Menon. Vilka ekonomiska konsekvenser kommer kriget i Ukraina 2022 att få, både i Ukraina själv och i världen i stort?

Robert Brenners ofruktbara teori om global stagnation, av Seth Ackerman. Bland ekonomer diskuteras om den kapitalistiska ekonomin är i en "lång nedgång" och om profitkvoten verkligen minskar. I denna artikel kritiserar Ackerman Robert Brenners teori om "långvarig nedgång".

Vi är alla stagnationsteoretiker nu, av Aaron Benanav. Artikel om Robert Brenners teori om "långvarig nedgång" inom ekonomin, och ett svar på Ackermans artikel ovan.

Att kartlägga oron, av Joshua Rahtz. Artikel ur Sidecar som diskuterar Brenners teori om "lång nedgång" och bl a kritiserar invändningar som gjorts mot den, t ex Ackermans ovan.

"Är kapitalismen dödligt sjuk?". Debatt mellan Seth Acker man och Aaron Benanav om långvarig stagnation, profitkvotens fall, kristeorier och revolutionär politik mm, utifrån Brenners arbeten om "sekulär stagnation". Se även artiklar ovan.

Bakom den ekonomiska oron. Vi har ovan publicerat några texter som diskuterar Brenners ekonomiska teorier. I denna intervju från 2019 tar han upp sitt resonemang om den ekonomiska krisen.

Klasstrider och ekonomisk utveckling under feodalismen, av Robert Brenner, som har gjort flera bidrag till debatten om feodalismens övergång till kapitalism.