Verk av Trotskij sorterade efter dokumentets namn

Anmärkning: Här ingår ej artikelsamlingar, såsom "Kampen mot nazismen i Tyskland", "Samlade verk, band 15" (1920) och "Till marxismens försvar" (1939-40)

Titel År Dokumenttyp Kommentar
"Revolutionär, inte terrorist" 1936 artikel Intervju om Moskvarättegången 1936, först publicerad i norska Dagbladet.
Aktionskommittéer – inte Folkfront. 1935 artikel Ingår i "Om Frankrike 1934-36"
Aktuella uppgifter i det ekonomiska uppbygget 1920 dokument Teser antagna vid 9:e partikongressen
Alkohol, kyrka och film 1923 artikel Publicerades även i artikelsamlingen "Vardagslivets problem"
Alliansen mellan Tyskland och Sovjetunionen 1939 artikel
Andra brevet till Radek 1927 brev Om Kina
Andra talet i den kinesiska frågan 1927 tal Tal vid möte med Kominterns exekutivkommitté
Anförande på de järnvägsanställdas II fackliga kongress 1920 tal
Anmärkningar gällande ekonomiska frågor 1926 artikel
Anteckningar i marginalen på Pravdas redogörelser 1938 artikel Om den tredje Moskvarättegången
Appell från de deporterade 1928 dokument
Arbetarkontroll över produktionen 1931 artikel Ur "Kampen mot nazismen i Tyskland"
Arbetarkorrespondentens kulturella roll 1924 tal Om lokala arbetarkorrespondenters viktiga roll inom kulturarbetet. Diskuterar bl a "proletär kultur", kamp mot alkoholismen, mm. Som bilaga finns ytterligare ett tal i samma ämne från 1926.
Arbetarstaten, termidor och bonapartism 1935 artikel Om Sovjetunionens natur
Arbetets organisering 1920 tal
Arbetsmobiliseringen 1920 tal
Armén i opposition mot Stalin 1938 artikel Om tredje Moskvarättegången
Att bygga socialism innebär frigörelse för kvinnorna och beskydd åt mödrarna 1925 artikel
Att säga som det är 1931 brev Brev till redaktionen för tidskriften Comunismo
Bakom lyckta dörrar 1936 tal Vittnesmål inför rättegång i Norge.
Bakom Moskvarättegångarna 1938 artikel Om den tredje Moskvarättegången
Balkankrigen 1912-1913 * 1913 bok En samling artiklar som Trotskij skrev som krigskorrespondent under de två Balkankrigen. (Ännu inte helt översatt.) [NY]
Bertram Wolfe om Moskvarättegångarna 1937 artikel
Blocket med Zinovjev (till dagboken) 1925 dokument
Blod och järn 1917 artikel Artikel från augusti 1917
Bokslut om de finska händelserna 1940 artikel Om Vinterkriget som just avslutats
Bonapartism och fascism 1934 artikel Ur "Kampen mot nazismen i Tyskland"
Bonapartism, fascism, krig 1940 artikel Den enligt uppgift sista artikel Trotskij påbörjade, men aldrig hann fullborda.
Bondekriget i Kina och proletariatet 1932 artikel
Bort med tassarna från Rosa Luxemburg 1932 artikel
Brev från EKKI till det franska kommunistpartiet 1922 brev
Brev från EKKI till det franska kommunistpartiets centralkommitté 1921 brev
Brev från EKKI till Seinefederationen 1922 brev Om demokratisk centralism kontra federalism
Brev om Eastman 1928 brev 1925 tvingades Trotskij ta avstånd från Eastmans bok om Lenins testamente. I ett brev från 1928 förklarar han varför. Även uttalandet från 1925 finns med i artikeln och en artikel ur "Folkets Dagblad"
Brev om Eastmans bok 1925 brev Brev där Trotskij tvingas ta avstånd från Max Eastmans bok om Lenins testamente. I ett brev från 1928 förklarade Trotskij bakgrunden till detta.
Brev till alla medlemmar i den spanska vänsteroppositionen 1933 brev Om meningsskijaktigheterna med ledningen för spanska vänsteroppositionen
Brev till Alskij 1927 artikel Om Kina
Brev till centralkommitténs plenarmöte 1925 brev Angående diskussionen om "Oktobers lärdomar"
Brev till det franska kommunistpartiets kongress i Marseille 1921 brev
Brev till det Internationella sekretariatet 1936 artikel Om Spanien
Brev till en fransk syndikalist rörande det kommunistiska partiet 1920 brev
Brev till Jean Rous 1936 brev
Brev till kamrat Ker 1922 brev
Brev till kamrat Monatte 1921 brev
Brev till kamrat Solntsev 1927 brev
Brev till kamrat Treint 1922 brev
Brev till kamraterna Cachin och Frossard 1921 brev
Brev till Max Shachtman 1930 brev Brev om den sovjetiska oppositionen och kinafrågan på 1920-talet
Brev till Sovjetunionens arbetare 1940 brev
Byråkratin och mordet på Kirov 1934 artikel Analyserar mordet på Kirov som blev upptakt till Moskvarättegångarna.
Början till slutet 1937 artikel Om den stalinistiska terrorn i Sovjet och andra länder på 30-talet
Centrism, sekterism och den Fjärde Internationalen 1935 artikel
Centrismen och Fjärde internationalen 1939 brev Utdrag ur ett brev till en fransk vänstersocialist.
Churchill som biograf och historiker 1929 artikel
Dagorder nummer 83 till Röda armén och flottan 1919 artikel
De arbetslösa och fackföreningarna 1921 artikel
De etthundratjugoens deklaration 1927 dokument Uttalande till SUKP:s femtonde kongress
De första lärdomarna av Spanien 1936 artikel Artikeln publicerades först i franska "La Lutte Ouvriere" och sedan, 22 augusti, i POUM:s dagstidning "La Batalla"
De spanska erfarenheterna är ett test av idéer och individer 1937 artikel
De spanska kommunisternas tio budord 1931 artikel Om Spanien
De spanska kommunisternas uppgifter 1930 artikel Detta är Trotskijs första artikel om det revolutionära uppsving som Spanien vid denna tidpunkt stod vid trötskeln till
De spanska ”Kornilovarna” och stalinisterna 1932 artikel
De Trettons deklaration 1926 artikel Från 1926
De viktigaste uppgifterna och svårigheterna i det ekonomiska uppbygget 1920 tal
De Åttiofyras deklaration 1927 dokument
Deklaration av bolsjevikfraktionen inför Republikens råd 1917 tal Trotskij tilkännager att bolsjevikfraktionen beslutat bojkotta "förparlamentet"
Demokrati, pacifism och imperialism 1917 artikel Ingår i pamfletten "Kampen om statsmakten"
Demokratiska feodalister och Ukrainas oberoende 1939 artikel Debatt med mensjeviker om Ukrainas oberoende
Demokratiska paroller i Kina 1928 brev Kommentarer till "Den kinesiska frågan efter den sjätte kongressen"
Den dialektiska materialismen och vetenskapen 1925 tal Tidigare funnits delvis översatt, nu kompletterad.
Den enda vägen * 1932 artikel Ur "Kampen mot nazismen i Tyskland"
Den franska kommunismen och kamrat Rappoports ståndpunkt 1922 artikel
Den franska revolutionen har börjat. 1936 artikel Ingår i "Om Frankrike 1934-36"
Den frommaste, den mäktigaste! ... 1912 artikel Den första Trotskij-artikel som översattes till svenska (1913)
Den föreslagna Barcelonakonferensen 1937 brev Om planerad konferens
Den förrådda revolutionen * 1936 bok
Den Internationella Vänsteroppositionen – uppgifter och metoder 1932 artikel
Den italienska oppositionen och spanska revolutionen 1931 artikel
Den kapitalistiska utvecklingskurvan 1923 artikel
Den kinesiska frågan efter sjätte kongressen 1928 artikel Om utvecklingen i Kina
Den kinesiska revolutionen och kamrat Stalins teser 1927 artikel Vänsteroppositionen försökte få till stånd en kursändring i Kina. Denna text ingick i denna kampanj (den publicerades dock ej).
Den materialistiska dialektikens ABC 1939 artikel
Den nationella frågan i Katalonien 1931 artikel
Den nya kursen * 1924 bok
Den permanenta revolutionen * 1929 bok
Den politiska situationen i Kina och den bolsjevik-leninistiska oppositionens uppgifter 1929 artikel
Den revolutionära krigskonstens skola 1921 tal Tal vid medlemsmöte i Moskva
Den revolutionära marsrörelsen i Tyskland 1921 dokument Personliga noter, odaterade, troligen från april 1921.
Den ryska arbetarerevolutionen Från novemberrevolutionen till Brestfreden * 1918 broschyr
Den sino-sovjetiska konflikten och oppositionen 1929 artikel Om Kina
Den sovjetiska ekonomin i fara 1932 broschyr Om den sovjetiska ekonomin efter den forcerade industrialiseringen och tvångskollektiviseringarna.
Den spanska kommunismen och Katalanska federationen 1931 artikel
Den spanska revolutionen i fara! * 1931 broschyr Broschyr som gavs ut i USA i juni 1931
Den spanska revolutionen och de faror som hotar den 1931 artikel
Den spanska sektionens internationella förbindelser 1932 brev
Den spanska tragedin 1939 artikel
Den spanska vänsteroppositionens problem 1932 artikel
Den strypta revolutionen 1931 artikel
Den säkra vägen 1927 artikel Om den kinesiska revolutionen
Den tredje kongressens viktigaste lärdom 1921 artikel Artikel ur Pravda.
Den unge Lenin 1936 bok
Den världsekonomiska krisen och Kommunistiska internationalens nya uppgifter 1921 tal Tal vid Kominterns 3:e kongress. Versionen ovan är en tidigare svensk översättning.
Deras moral och vår * 1938 bok Två artiklar till försvar för en proletärt revolutionär moralsyn.
Deras vän Miaja 1939 brev Brev till tidningen Socialist Appeal
Det avgörande skedet. 1936 artikel Ingår i "Om Frankrike 1934-36"
Det behövs en historik över den Andra kinesiska revolutionen 1930 artikel
Det byråkratiska självbevarandets terror 1935 artikel Svar till ett brev från en sovjetisk bolsjevik-leninist som flytt från Sovjetunionen
Det femte hjulet 1938 artikel Om Spanien
Det kinesiska kommunistpartiet och Guomindang 1926 artikel
Det nya revolutionära uppsvinget och Fjärde internationalens uppgifter 1936 artikel Om det revolutionära uppsvinget, främst i Västeuropa (Spanien, Frankrike, Belgien)
Det tyska proletariatets tragedi: de tyska arbetarna kommer att resa sig igen – stalinismen aldrig! 1933 artikel Ingår i "Kampen mot nazismen i Tyskland".
Det är dags att förstå, dags att ompröva och dags att göra en förändring 1927 artikel Om Kina
Det är dags att starta en världsomfattande offensiv mot stalinismen 1937 artikel
Det är Frankrikes tur! För Fjärde Internationalen 1934 dokument Publicerades ursprungligen i franska tidningen La Verité 9 mars 1934
Det är nödvändigt att bygga kommunistpartier och en international på nytt * 1933 artikel
Det är omöjligt att stanna i samma ”International” som Stalin, Manuilskij, Lozovskij & company. 1933 artikel Ur "Kampen mot nazismen iTyskland"
Diskussion med en CIO-organisatör 1938 dokument
Diskussioner med Harold R. Isaacs 1935 dokument Anteckningar förda av Isaacs
Dubbelmaktens gyckelspel 1917 artikel Ingår i pamfletten "Kampen om statsmakten".
Efter Tjeckoslovakiens sammanbrott kommer Stalin att försöka nå en överenskommelse med Hitler 1938 artikel
Efter upproret i Petersburg: vad härnäst? 1905 artikel Artikel skriven just efter "blodiga söndagen" 9 januari 1905.
EKKI:s Första maj-manifest 1921 artikel
En del funderingar beträffande produktkvaliteten och priserna 1927 artikel
En kort anteckning 1927 artikel Om Kina
En liten grupps hävstång 1933 brev Trotskij om de brittiska trotskisternas taktik gentemot partiet ILP
En ny lärdom 1938 artikel Artikel om situationen efter Münchenkonferensen 1938.
En nyckel till rättegångarna i Ryssland 1938 artikel Om den tredje Moskvarättegången.
En nödvändig diskussion med våra syndikalistiska kamrater 1923 artikel Polemik mot anarosyndikalistiska tendenser i Frankrike
En reträtt i full oordning 1930 artikel Artikel om Kina från november 1930
En smal eller bred fraktion? 1931 brev Brev till A. Nin
En smygande revolution 1919 artikel
En stor tid 1919 artikel
En strategi för handling, inte spekulationer 1932 brev Brev till "vänner i Peking"
En vändning av stalinisterna? 1931 brev Om Spanien
Enhetsfront för försvar 1933 artikel
Ett brev till det franska kommunistpartiets Paris-konvent 1922 brev
Ett brev till kamrat McKay 1923 brev Om de svartas kamp för frigörelse.
Ett brev till våra franska kamrater 1919 brev
Ett handlingsprogram för Frankrike * 1934 dokument Ett program som antogs av den trotskistiska organisationen i Frankrike.
Ett nytt skede 1927 artikel Trotskijs analys av situationen efter Zinovjevs och Kamenevs avhopp från oppositionen i samband med den femtonde partikongressen.
Ett revolutionärt mellanspel i Frankrike. 1936 artikel Ingår i "Om Frankrike 1934-36"
Ett stridbart arbetarprogram för det franska kommunistpartiet 1922 dokument
Ett svar till kinesiska oppositionella 1929 brev
Ett tal om den brittiska arbetarrörelsens problem 1924 tal
Ett ångfartyg är inte ett ångfartyg utan en pråm 1922 artikel Om boken "1905" och "Rysslands säregna ekonomiska utveckling".
Europa och Amerika 1926 tal Framsynt tal där Trotskij analyserar USA:s allt större makt i världen.
Fackföreningarna i Storbritannien 1933 artikel
Fackföreningarna och arbetets militarisering 1920 tal Tal vid 3:e Allryska fackföreningskongressen
Fackföreningarna under det imperialistiska förfallets epok 1940 artikel
Fallet Leo Trotskij * 1937 bok Stenografiskt protokoll från den s k Deweykommissionens förhör med Trotskij angående anklagelserna mot honom under Moskvarättegångarna
Faran för bonapartism och oppositionens uppgifter 1928 brev Cirkulärbrev till oppositionen.
Faran för termidor 1933 artikel Varför tvångskollektiviseringar och forcerad industrialisering ökade risken för termidor.
Fjärde internationalen och Sovjetunionen 1936 dokument Om Sovjets klasskaraktär och varför marxister ska försvara landet i det kommande kriget.
Fjärde internationalens manifest om det imperialistiska kriget och den proletära världsrevolutionen * 1940 dokument Antogs vid Fjärde internationalens kriskonferens i maj 1940
Fjärde Internationalens uppgifter i Spanien 1936 brev Från april 1936
Fjärde världskongressens resolution om den franska frågan 1922 dokument
Folkets Dagblad intervjuar Trotskij 1936 artikel Intervju speciellt för svenska Folkets Dagblad
Folkfrontens reaktionära feghet 1936 brev Om Spanien
Fraktioner och Fjärde internationalen 1935 artikel Om fraktionsfrihet i en revolutionär organisation.
Fram till 9 januari 1905 artikel Artikel som analyserar utvecklingen före 1905 års revolution.
Framåt 1917 artikel Trotskijs presentation av tidningen Vperjod, där han var redaktör.
Frankrike vid vändpunkten. 1936 artikel Ingår i "Om Frankrike 1934-36"
Fransk socialism på tröskeln till revolutionen 1919 artikel
Fred och reaktion 1917 artikel Ingår i pamfletten "Kampen om statsmakten"
Fredsförhandlingar och revolution 1918 artikel Artikel som Trotskij skrev under fredsförhandlingarna med Tyskland.
Frågan om den fackliga rörelsens enhet 1931 artikel
Frågan om enhetsfronten 1922 tal Tal under diskussionen i EKKI inför Kominterns fjärde kongress.
Frågan om Ukraina 1939 artikel
Frågor från tyska gäster 1925 artikel Trotskij svarar på frågor under samtal i Huvudkommittén för koncessionsfrågor
Frågor och svar för propagandaändamål 1926 artikel
Från den gamla familjen till den nya 1923 artikel Ingår i artikelsamlingen "Vardagslivets problem".
Följer sovjetregeringen fortfarande de principer som den antog för tjugo år sedan? 1938 artikel Tar upp motsättningen mellan de egendomsformer som upprättades av revolutionen, och byråkratins reaktionära politik.
För Grynszpan – Mot de fascistiska mördargängen och de stalinistiska skurkarna! 1939 artikel Om mordet på en högt uppsatt nazist
För kommunistisk enhet i Spanien 1931 brev
För kvalitet – för kultur! 1925 artikel
För nya kommunistpartier och en ny international 1933 dokument Sammanfattning av kommentarer gjorda under en diskussion
Förenade vänsteroppositionens plattform * 1927 dokument Trotskij är medförfattare till detta viktiga dokument
Förklaring till Kirchwey 1938 brev
Förord till 1932 års polska upplaga av Lenins ”’Vänsterismen’ — kommunismens barnsjukdom” 1932 artikel
Förord till samlingen"Kommunistiska Internationalens fem första år" 1924 artikel
Förord till ”Den kommunistiska rörelsen i Frankrike” 1923 artikel Förord till en samling texter om Frankrike
Förrädare i rollen som anklagare 1938 artikel Om Spanien
Första brevet till Radek 1926 brev Om Kina
Första maj i väst och i öst 1924 tal
Första maj och internationalen 1918 artikel Artikel från 1918 där Trotskij diskuterar kring 1:a majs historia och hur den återspeglade Andra internationalens historia och förfall.
Första talet i den kinesiska frågan 1927 tal Tal vid möte med Kominterns exekutivkommitté
Grundandet av Fjärde internationalen 1938 tal
Grupperingar inom den kommunistiska oppositionen 1929 brev
Halvsanningarnas präster 1938 artikel Trotskij hudflänger amerikanska liberaler som stödde den stalinistiska regimen på 1930-talet. Deras mest framträdande representant var William Duranty.
Hankou och Moskva 1927 artikel Om utvecklingen i Kina
Hur besegrade Stalin oppositionen? 1935 artikel
Hur man verkligen ska försvara demokratin 1940 artikel
Hälsningar till El Soviet 1931 artikel El Soviet var en nystartad veckotidning i Spanien.
Högvatten. Den ekonomiska konjunkturen och den internationella arbetarrörelsen 1921 artikel
I Brest-Litovsk 1918 tal Tal som Trotskij höll efter fredsförhandlingarna i Brest-Litovsk.
I det ”socialistiska” Norge 1936 artikel Ingick i boken "Les Crimes de Staline" (Stalins brott), publicerad 1937
Igen och återigen om SSSR:s natur 1939 artikel Ingår i samlingsverket "Till marxismens försvar"
ILP och Fjärde internationalen 1935 artikel Om den brittiska "centristiska" organisationen ILP:s politik, bl a om när uppmaning till generalstrejk kan vara aktuellt.
Imperialismens mysterier 1939 artikel Handlar bl a om klasskriget i Spanien
Inbjudan till Kommunistiska internationalens 1:a världskongress 1919 dokument
Inbördeskriget i Spanien 1937 artikel Deklaration till mexikansk tidning
Individuell terror och massterror 1936 artikel
Industrins och folkhushållets utveckling i dess helhet 1926 artikel
Inledning till Ferdinand Lassalles ”Tal till juryn” 1905 artikel
Internationella Vänsteroppositionens manifest om Kina 1930 dokument
Intervju i News Chronicle 1936 artikel Om 1:a Moskvarättegången, världsläget och inbördeskriget i Spanien. Publicerades 27/8 i den brittiska dagstidningen
Intervju med Havas 1937 dokument Handlar om den spanska revolutionen.
Intervjuer med Trotskij i Köpenhamn 1932 artikel Intervjuer publicerade i dansk press 24/11 1932
Jag ser krig med Tyskland 1932 artikel Publicerades 16 juli i amerikanska tidningen The Militant
Jag vågar mitt liv 1937 tal Tal om Moskvarättegångarna
Jagodas roll 1938 artikel Om tredje Moskvarättegången
Japan och Kina 1937 artikel Ett pressmeddelande med anledning av Japans invasion av Kina
Japan på väg mot en katastrof 1933 artikel
Jean Longuet 1919 artikel
Kampen för ett kultiverat tal 1923 artikel Ingick även i artikelsamlingen "Vardagslivets problem"
Kampen för produktkvaliteten och arbetarkorrespondenterna 1925 artikel
Kampen om statsmakten 1917 broschyr Artiklar från juni-juli 1917. Med förord av Louis C Fraina.
Kamrat L.D. Trotskijs tal på III allsovjetiska konferensen för mödra- och spädbarnsvård 7 december 1925 1925 tal
Kamrat L.D. Trotskijs tal på tidningen Rabotjaja Gazetas rikskonferens för arbetarkorrespondenter 1926 tal
Kamrat Nins otillbörliga uppträdande 1933 brev Om Spanien
Kamrat Trotskij om behovet av att förbättra industriprodukternas kvalitet 1925 artikel
Kan en kontrarevolution eller en revolution utföras enligt tidtabell? 1923 artikel Skrevs inför upprorsförsöket i Tyskland hösten 1923
Kan vi uppnå ekonomiskt oberoende? 1927 artikel
Karl Marx’ levande tankar 1939 bok En förkortad version av första bandet av Kapitalet (Marx), sammanställd av den tyske Marx-specialisten O. Rühle, med ett förord av Trotskij
Katalanska federationens plattform 1931 artikel Om Spanien
Kautsky om den ryska revolutionen 1906 artikel
Kina och den ryska revolutionen 1940 artikel Om utgivning av Trotskijs Ryska revolutionens historia på kinesiska
Klassen, partiet och ledarskapet 1940 artikel Ofullbordad artikel som hittades bland Trotskijs papper efter hans död. Handlar om varför spanska revolutionen misslyckades, och partiledarskapens ansvar för detta.
Klassförhållandena i den kinesiska revolutionen 1927 artikel Artikel som stoppades för publicering
Kollapsen för terrorn och dess parti (om affären Azef) 1909 artikel
Komintern och GPU 1940 artikel En av de sista artiklar Trotskij skrev. Om GPU:s skuld till mordförsöket i maj -40. Tre dagar senare lyckades de...
Kominterns "tredje period" av misstag 1930 artikel Artikel som analyserar det franska kommunistpartiets ultravänsteristiska misstag i slutet av 1920- och början av 1930-talet.
Kommunism och syndikalism 1929 artikel
Kommunismen och terrorn * 1920 bok Se även Lenins "Den proletära revolutionen och renegaten Kautsky"
Kommunisterna och de franska bönderna 1922 artikel Artikel om den proletära enhetsfronten och bondefrågan i Frankrike.
Kommunistiska manifestet 90 år 1937 artikel
Kremls roll i kriget 1940 artikel
Kriget och Fjärde Internationalen 1934 dokument
Kriget och internationalen * 1914 broschyr
Krigsfaran, försvarspolitiken och oppositionen 1927 tal Tal vid centralkommitténs och den centrala kontrollkommissionens gemensamma möte.
Kultur och socialism 1926 artikel Tidigare delvis översatt i "Den permanenta revolutionens epok". Här kompletterad.
Kämpa mot strömmen 1939 dokument Diskussion om uppbygget av Fjärde internationalen
Lagen om socialistisk ackumulation, planledningen, industrialiseringstempot och principlösheten 1926 artikel
Lenin som nationell typ 1920 artikel Ur antologin Lenin – liv och lära
Lenin är död 1924 artikel Trotskij befann sig i Tiflis (Georgien) när han nåddes av nyheten att Lenin hade avlidit. Då skrev han dessa rader.
Leninismen och arbetarklubbarna 1924 artikel Artikel ur "Vardagslivets problem".
Leninismen och biblioteksarbete 1924 tal Tal inför biblioteksarbetarnas första allryska fackföreningskongress.
Lenins hemlighållna tal 1932 artikel Artikel om ett Lenintal från -21 som inte publicerats i Collected Works.
Leo Tolstoj: poet och rebell 1908 artikel Artikeln skriven med anledning av författarens 80-årsdag
Leo Trotskij slår tillbaka mot N.Y. Daily News förtal 1938 artikel Intervju om relationerna mellan Trotskij och Mexikos president.
Litteratur och revolution * 1924 bok Trotskijs klassiska arbete från 1924, samt ytterligare texter om ämnet
Lokreparationerna 1920 artikel
Läderindustrins allsovjetiska kongress 1925 artikel
Lär er att tänka - Ett vänligt råd till vissa ultravänsterister 1938 artikel
Lärdomar av 1:a maj 1922 artikel Artikel ur Pravda, 10/5 1922.
Lärdomar av inträdet i SFIO (utdrag ur ett brev) 1935 brev
Lärdomar av Spanien – den sista varningen * 1937 artikel
Manifest från Kommunistiska internationalens andra kongress 1920 dokument
Marsrörelsen i Tyskland 1921 artikel
Maurín och anarkosyndikalisterna 1931 brev
Max Eastman, oktoberrevolutionens vän 1928 brev Brevet där Trotskij tar tillbaka sitt tillbakavisande av Eastmans bok om Lenins testamente.
Meddelande från EKKI till det franska kommunistpartiets Paris-konvent 1922 brev
Meddelande till den spanska vänsteroppositionens konferens 1932 brev
Mellan rött och vitt * 1922 bok En bitande kritik av västeuropeiska socialdemokrater, med anledning av deras hycklande hets mot Sovjet efter annekteringen av Georgien
Meningsskiljaktigheterna med Nin är inte från igår 1933 artikel Introduktion till samling med Trotskijs brevväxling med A Nin
Mer om sovjeter och ”balkaniserings”-argumentet 1931 artikel
Mer om undertryckandet av Kronstadt 1938 artikel
Militärdoktrin eller pseudomilitärt principrytteri 1921 artikel Om de principer som skulle styra uppbyggnaden av den revolutionära statens armé.
Min flykt från Sibirien 1907 broschyr Utgiven på svenska 1924
Misstagen som Kommunistiska förbundets högerfalang gör i fackföreningsfrågan 1931 artikel
Mitt liv – försök till en självbiografi 1930 bok Detta är den förkortade svenska upplagan publicerad 1937
Mitt liv – försök till en självbiografi * 1930 bok Detta är en nyöversättning av den kompletta självbiografin
Mitt tal inför domstolen 1906 tal Tal inför tsarismens domstol åtalad för bl a försök till "väpnat uppror"
Monatte korsar Rubicon 1930 artikel Om den fackliga politiken
Moskvas diplomatiska planer och rättegångarna 1938 artikel Om tredje Moskvarättegången
Mot både progressiv och icke progressiv byråkrati 1924 artikel Ingår i artikelsamlingen "Vardagslivets problem".
Människan lever inte av politik allenast 1923 artikel Publicerades även i artikelsamlingen "Vardagslivets problem"
Nya möjligheter för den kinesiska revolutionen, nya uppgifter och nya misstag 1927 artikel Om Kina
Några konkreta frågor till herr Malraux 1937 artikel Trotskij kritiserar Malraux' försvar av Moskvarättegångarna.
Några tankar om perioden och Vänsteroppositionens uppgifter 1931 brev
När skall det förbannade slaktandet sluta? 1917 artikel
Oktoberrevolutionens lärdomar * 1924 artikel
Om Amerika skulle bli kommunistiskt 1934 artikel
Om de sydafrikanska teserna till den sydafrikanska sektionen 1935 artikel Diskuterar programförslag och den permenenta revolutionens teori
Om demokratisk centralism och regimen 1937 artikel Om inre partidemokrati m m
Om den nationella frågan 1923 artikel Trotskij kommenterar den kritik från "vänster" som riktades mot resolutionen i den nationella frågan som antogs vid ryska kommunistpartiets 12:e kongress 1923.
Om den strypta revolutionen och dess strypare. Ett svar till André Malraux 1931 artikel
Om den tyska revolutionen 1923 tal
Om det kinesisk-japanska kriget 1937 brev
Om en intervju med André Malraux 1937 artikel En skarp kritik av en intervju med franske författaren André Malraux i en mexikansk tidning i början av mars 1937
Om enhetsfronten 1922 artikel
Om fackföreningsfrågan 1922 tal Tal inför bolsjevikpartiets elfte kongress
Om Frankrike (1934-36) * 1936 bok Boken "Whither France" och ytterligare 3 artiklar om samma tidsperiod.
Om kamrat Radeks rapport om Kominterns taktik 1921 tal Tal vid Kominterns tredje kongress, om "vänsterismen".
Om KAPD:s politik 1920 tal
Om Kominterns stundande kongress 1920 artikel
Om Lenins program 1939 brev Om "socialism i ett land"
Om Lenins testamente 1932 artikel
Om läget inom Vänsteroppositionen 1932 artikel I denna artikel och ett brev från 1931 (bifogat) diskuterar Trotskij bl a om revolutioner kan ske utan revolutionära partier.
Om l’Humanité, det franska partiets centraltidning 1921 brev
Om mobiliseringen av industriproletariatet, arbetsplikten, ekonomins militarisering 1920 dokument
Om optimism och pessimism 1901 artikel Utdrag ur en artikel där Trotskij diskuterar de revolutionära perspektiven
Om revolutionens kalender 1937 brev Om upproret i Barcelona och jämförelsen med julidagarna 1917.
Om terrorism 1911 artikel
Om Tolstojs död 1910 artikel Lev Tolstoj dog 7/11 enligt den gamla "julianska" kalendern som användes i Ryssland vid den tiden = 20/11 enligt den nya "gregorianska" kalendern.
Order Nr 1042 1920 tal
Ordning ur kaos 1919 artikel
Pacifismen som imperialismens tjänare 1917 artikel Samma artikel som "Demokrati, pacifism och imperialism", som översattes till engelska av L Fraina. Denna artikel är ur "Communist International" och skiljer sig en del från Frainas översättning.
Pariskommunens lärdomar 1921 artikel
Parollen om en nationalförsamling i Kina 1930 artikel Om Kina
Partibyråkrati och partidemokrati 1926 dokument Brev till politbyrån.
Paul Levi och några ”vänsteranhängare” 1922 brev Brev till en tysk kommunist angående uteslutningen av Paul Levi ur Komintern.
Politiska perspektiv 1922 artikel
POUM och Fjärde internationalen 1935 artikel Brev till nederländska RSAP från 18 oktober 1935
POUM och folkfronten 1936 brev
POUM och uppmaningen att bilda sovjeter 1937 artikel Om betydelsen av sovjeter
POUM:s förräderi 1936 artikel
Problem med vår politik vad gäller Kina och Japan 1926 artikel
Problemen under Sovjetunionens utveckling 1931 dokument Förslag till teser för Vänsteroppositionen om den ryska frågan.
Proletariatet och revolutionen 1904 artikel
Prövningens dagar 1917 artikel Trotskijs kommentar till Julidagarna. Ingår i pamfletten "Kampen om statsmakten"
På Atlanten 1936 artikel Skriven under överresan till Mexiko i slutet av 1936
Radio, vetenskap, teknik och samhälle 1926 tal Berömt tal som hölls vid invigningen av "Föreningen för radions vänner" och där Trotskij bl a förutsade atomenergins utnyttjande
Radiotal om ryska revolutionens 15 års-jubileum 1932 tal Radiosändning till USA 27/11 1932
Ramaskri om Kronstadt 1938 artikel
Rapport om den fjärde världskongressen 1922 tal
Rapport om oktoberrevolutionens femårsjubileum och Kommunistiska internationalens fjärde världskongress 1922 tal Tal till Moskvaorganisationens medlemmar.
Rapport om Sovjetunionens kommunistiska parti och Röda armén 1919 tal Tal vid Kominterns första världskongress
Rapport om Sovjetunionens Nya ekonomiska politik och perspektiven för världsrevolutionen 1922 tal Tal vid Kominterns fjärde världskongress
Rapport om ”balansräkningen” över Kommunistiska internationalens tredje kongress 1921 tal Tal vid Kommunistiska ungdomsinternationalens andra kongress.
Reptilers avkomma på The Nation 1940 artikel Om den amerikanska tidningens kommentarer till det mordförsök på Trotskij som genomfördes i maj 1940 av mexikanska stalinister med målaren Alfaro Siqueiros i spetsen.
Republikens allmänna läge och Första arbetsarméns uppgifter 1920 tal
Republikens ekonomiska läge och de viktigaste uppgifterna vid återuppbygget av industrin 1920 tal
Resolution från den franska kommissionen 1922 dokument Från Tredje internationalens fjärde kongress.
Resolution från EKKI:s utvidgade plenum om det franska kommunistpartiet 1922 dokument
Resolution om den franska frågan från EKKI:s utvidgade plenum 1922 dokument
Resultat och framtidsutsikter * 1906 bok
Revolution och krig i Kina 1938 artikel Förord till H Isaacs bok "Den kinesiska revolutionens tragedi"
Revolutionen i Spanien och kommunisternas uppgifter 1931 broschyr
Revolutionens fredsprogram 1917 tal Ett tal som Trotskij höll ett par dagar efter sovjetregeringens erbjudande om fred på alla fronter.
Revolutionens karaktär 1931 artikel
Ryska revolutionens historia del 1 * 1930 bok
Ryska revolutionens historia del 2 * 1930 bok Del 2 av Trotskijs klassiska verk
Ryska revolutionens historia del 3 * 1930 bok Del 3 av Trotskijs klassiska verk
Ryssland och världsproletariatet 1935 artikel
Rädslan för vår plattform 1927 tal Tal inför centralkommittén
Rättegången mot de 21 1938 artikel Den tredje Moskvarättegången.
Rättegången som ett svar på Dewey-kommissionen 1938 artikel Om tredje Moskvarättegången
Rättelser av och observationer angående de anklagades vittnesmål 1938 artikel Om tredje Moskvarättegången
Röda Armén till revolutionens generalstab 1921 artikel
Sammanfattande tal 1921 tal Tal vid Kommunistiska ungdomsinternationalens andra kongress
Sammanfattande tal 1921 tal Tal vid Tredje internationalens tredje kongress.
Skamligt! 1936 artikel Om den första Moskvarättegången.
Slutanförande inför Dewey-kommissionen 1937 tal Trotskijs lysande försvarstal mot anklagelserna under Moskvarättegångarna.
Socialdemokratin och revolutionen 1905 artikel Om den första ryska revolutionen.
Socialism i ett land? 1930 artikel Utdrag ur Ryska revolutionens historia, inledning av Martin Fahlgren
Solidaritetsförklaring med de bolsjevikiska ledarna 1917 brev
SOS. Till frågan om situationen i Frankrike 1938 artikel
Sovjeten och revolutionen – femtio dagar 1907 artikel Artikel som beskriver sovjetens historia 1905.
Sovjetunionen i krig 1939 artikel Ingår i samlingsverket "Till marxismens försvar"
Sovjetunionens klasskaraktär 1933 artikel
Sovjetunionens nya konstitution 1936 artikel Om Stalins nya konstitution, "den mest demokratiska i världen" enligt honom själv.
Spanien, Stalin och Jezjov 1939 artikel
Stalin del 1 * 1940 bok Del 1 av Trotskij ofullbordade Stalin-biografi
Stalin del 2 1940 bok Del 2 av Trotskijs ofullbordade Stalin-biografi
Stalin försöker döda mig 1940 artikel Skrevs 2 veckor efter det misslyckade mordförsöket på Trotskij 24 maj.
Stalin och den kinesiska revolutionen 1930 artikel Trotskij gör ett bokslut över den förda politiken i Kina
Stalin om sina egna skenrättegångar 1937 artikel Trotskij kommenterar ett Stalin-tal
Stalin som teoretiker 1930 artikel
Stalin – Hitlers kvartermästare 1939 artikel Om pakten mellan Sovjetunionen och Nazityskland.
Stalin – tillfällig innehavare av Ukraina 1939 artikel Kommentar till den sovjetiska invasionen av östra Polen som inleddes dagen innan.
Stalinism och Bolsjevism 1937 artikel
Stalins artikel om världsrevolutionen 1938 artikel Om tredje Moskvarättegången
Stalins brott * 1937 bok Samlingsverk om Moskvarättegångarna (från 1937)
Stalins förfalskarskola * 1937 bok Större delen av detta arbete skrevs 1927-1930
Stalins kapitulation 1939 artikel
Stalins seger 1929 bok Diskuterar hur det gick till när Stalin segrade i fraktionskampen i det sovjetiska kommunistpartiet.
Strejkernas roll i en revolution 1931 artikel Om den omfattande strejkrörelsen och det revolutionära uppsvinget i Spanien 1931
Störtandet av den provisoriska regeringen 1917 tal Trotskijs tal inför Petrogradsovjetens möte på eftermiddagen den 25 oktober 1917, efter störtandet av Kerenskijs regering.
Svar på frågor om läget i Spanien (En kortfattad sammanfattning) 1937 artikel September
Svar på rykte (Petrogradsovjeten 18 okt) 1917 tal
Svar till frågor från New York Times 1932 artikel Trotskij besvarar frågor om Sovjet och 30-talskrisen
Syndikalismens principiella misstag 1929 artikel
Så skapas revolutionärer 1929 brev
Tal i sovjeten mot koalitionsregering 1917 tal
Tal inför 15:e partikonferensen 1926 tal Det sista tal Trotskij tilläts hålla i partiet. Om ekonomiska frågor, socialism i ett land m m.
Tal inför Andra internationella kommunistiska kvinnokonferensen 1921 tal
Tal inför Petrogradsovjetens extraordinära möte. 1917 tal Ett tal dagen innan maktövertagandet.
Tal om den italienska frågan 1921 tal Tal vid Tredje internationalens tredje kongress.
Tal om kamrat Lenins rapport om ”Ryska kommunistiska partiets taktik” 1921 tal Tal vid Kominterns tredje världskongress.
Tal på den trettonde partikongressen 1924 tal
Tal på plenarsammanträde med RKP(b)s CK 6-9 april 1926 1926 tal
Tal rörande kamrat Zinovjevs rapport om partiets roll 1920 tal Talet hölls vid Kominterns 2:a kongress
Tal till Kommunistiska internationalens exekutivkommitté om den franska frågan 1921 tal Om det franska KP:s problem och mer allmänt om utravästeristiska strömningar
Tal till Kommunistiska internationalens ära vid en demonstration på Röda Torget 1922 tal
Tal vid 1921 års allryska konferens angående kamrat Zinovjevs rapport om Kommunistiska internationalens taktik 1921 tal
Tal vid demokratiska konferensen 1917 tal Enligt referat i tidningen Izvestija. Med bolsjevikfraktionens deklaration
Tal vid EKKI:s 7:e (utvidgade) plenarmöte 1926 tal
Tal vid Joffes grav 1927 tal
Tanakadokumentet 1940 artikel Om ett dokument som innehöll ett detaljerat program för Japans expansion i Kina och andra delar av Asien och Stillahavsområdet
Tankar om den proletära revolutionens framsteg 1919 artikel
Teorin om socialismen i ett land 1926 artikel
Terrorismen och den stalinistiska regimen i Sovjetunionen 1937 artikel
Teser 1925 dokument Om ekonomiska frågor
Teser om den ekonomiska utvecklingen i Sovjetryssland 1922 dokument Sammanfattning av de teser som Trotskij på bolsjevikpartiets uppdrag lade fram inför Kommunistiska internationalens fjärde kongress 1922.
Teser om revolution och kontrarevolution 1926 dokument
Teser till världsläget och Kommunistiska Internationalens uppgifter. 1921 dokument Antagna vid Kommunistiska internationalens 3:e kongress.
Teserna om jordbrukets uppgifter 1927 dokument
Thälmann och ”Folkrevolutionen” 1931 artikel Ur "Kampen mot nazismen i Tyskland"
Till den kinesiska vänsteroppositionen 1931 brev
Till den spanska ungdomen 1932 artikel
Till frågan om ett kretssystem inom Folkkommissariatet för vägar... 1920 artikel
Till frågan om krediter med det fasta kapitalet som säkerhet 1923 dokument
Till frågan om tendenserna i världsekonomins utveckling 1926 artikel
Till frågan om uppgifterna i transportsektorns återuppbyggnad 1920 artikel
Till försvar för oktober * 1932 tal "Köpenhamnstalet"
Till hela världens arbetare 1919 dokument Manifest från Tredje internationalens första kongress.
Till kamraterna i Spartakusförbundet 1919 artikel
Till kapitalism eller socialism? * 1925 bok Om den unga sovjetstatens ekonomiska utveckling.
Till politbyrån i SUKP(b):s centralkommitté 1927 brev Om Kina
Till redaktionen för ”La Lutte ouvrière” 1937 artikel Om Spanien
Till Spartakistförbundet i Tyskland och kommunistpartiet i det tyska Österrike 1919 brev
Tre brev till Preobrazjenskij 1928 brev Om utvecklingen av den kinesiska revolutionen.
Tre uppfattningar om den ryska revolutionen 1939 artikel
Tredje internationalen efter Lenin * 1928 bok Trotskijs kritik mot staliniseringen av Komintern och dess politik.
Trotskij avlivar borgarnas lögner 1925 artikel Pressuttalande om Max Eastman
Trotskij och februarirevolutionen 1917 artikel Fyra artiklar som Trotskij skrev i New York med anledning av Februarirevolutionen
Trotskij om 1936 års Moskvarättegång i svensk press 1936 artikel Samling artiklar ur främst svenska tidningar
Trotskijs testamente 1940 dokument
Trotskismen och PSOP 1939 artikel Berör bland annat Trotskijs syn på fraktioner och partidemokrati.
Två brev till Kina 1930 brev
Två brev till oppositionsmedlemmar 1928 brev Brev till oppositionsmedlemmar efter uteslutningarna och kapitulationerna.
Två tal vid centrala kontrollkommissionens möte 1927 tal
Tyskland - nyckeln till den internationella situationen * 1931 artikel Ur "Kampen mot nazismen i Tyskland"
Ukrainas oberoende och sekteristiska virrpannor 1939 artikel
Ultravänsterister i allmänhet och obotliga ultravänsterister i synnerhet 1937 artikel
Ultravänstertaktik mot fascisterna 1934 artikel
Ungdomen och småsysslor 1923 artikel Ur "Vardagslivets problem".
Uppfordran till arbetarna att understödja armén och det Röda gardet 1917 dokument
Uppgifter för den kommunistiska utbildningen 1923 tal Tal vid Sverdlovuniversitetets 5-årsminne.
Uppmärksamma teorin 1922 brev Brev till tidskriften "Under marxismens fana".
Upproret i Barcelona 1937 artikel Trotskij första kommentarer till majhändelserna i Barcelona 1937
Utsikter och uppgifter i Orienten 1924 tal Tal vid treårsjubileet för det Kommunistiska Universitetet för Orientens Arbetare
Uttalande från de tretton 1927 dokument Kommenterar bl a Trotskijs s k Clemencaeu-teser
Uttalande om mordet på Andreu Nin 1937 brev
Vad hände och hur? 1929 artikel Om vänsteroppositionen i Sovjet och sin utvisning till Turkiet
Vad händer i Kina? 1929 artikel
Vad härnäst - resultat och framtidsutsikter * 1917 broschyr Artikelserie som publicerades i Pravda augusti-september 1917. Trotskij gav ut den som pamflett i september 1917.
Vad härnäst? Det tyska proletariatets ödesfrågor * 1932 broschyr
Vad ligger bakom Stalins försök att nå en överenskommelse med Hitler? 1939 artikel
Vad är centrism? 1930 artikel
Vad är en masstidning? 1935 artikel
Vad är en revolutionär situation? 1931 artikel
Vad är ett fredsprogram? 1917 bok Utvidgad version av artikel som publicerades först 1916.
Vad är fascism? 1931 brev Utdrag ur brev till engelsk kamrat
Vad är historisk objektivitet? 1933 artikel
Vad är meningen med kampen mot "trotskismen"? 1938 artikel Artikel om de mexikanska stalinisternas förtal, GPU-agenter och Moskvarättegångarna.
Vad är nationalsocialismen? 1933 artikel
Vad är Sovjets Röda armé? 1934 artikel Artikel som publicerades som följetong i svenska "Folkets Dagblad"
Valresultaten och den taktik de antyder 1931 artikel Om Spanien
Vana och sed 1923 artikel Publicerades även i artikelsamlingen "Vardagslivets problem"
Vardagslivets problem 1924 bok Artikelsamling från Pravda som gavs ut i Sovjetunionen 1924. Ingick som ett kapitel i band 21 av Trotskijs "Samlade verk", utgivet 1927, det sista verk av Trotskij som publicerades i Sovjetunionen.
Vardagslivets problem * 1924 bok Översättning av hela artikelsamlingen. Delar har tidigare funnits översatta.
Varför har vi inte krävt ett tillbakadragande från Guomindang förrän nu? 1927 artikel Om Kina
Varför så många centrum? Varför underkastar sig alla Trotskij? 1938 artikel Om den tredje Moskvarättegången.
Varken en arbetarstat eller borgerlig stat? 1937 artikel
Varningssignal! 1933 artikel Om faran för sovjetekonomin efter tvångskollektiviseringar och forcerad industrialisering.
Vart går Frankrike? 1934 artikel Ingår i "Om Frankrike 1934-36"
Vart går PSOP? 1939 brev Brevväxling med franska "centristiska" vänstersocialister. Delar tidigare publicerade som "Centrismen och Fjärde internationalen".
Vart går sovjetrepubliken? 1929 artikel Om byråkratiseringen och risken för återupprättande av kapitalismen.
Vart går Storbritannien, del 1 * 1925 bok Del 1 av "Om Storbritannien"
Vart går Storbritannien? Del 2 1926 artikel Ur "Om Storbritannien". Artiklar skrivna innan generalstrejken 1926.
Vart går Storbritannien? Del 3: Efter generalstrejken 1927 bok Sista delen av "Om Storbritannien". En analys och kritik av stalinisternas politik gentemot anglo-ryska kommittén.
Vem bär skulden för att ha startat Andra världskriget? 1939 artikel Om hur kriget började
Vergeat, Lepetit and Lefebvre 1921 artikel
Vetenskapen under uppbygget av socialismen 1923 brev Brev till "Första allryska kongressen för vetenskapsarbetare".
Vilket skede går vi igenom? 1924 tal
Våra meningsskiljaktigheter 1924 artikel Trotskijs svar på den storm av kritk som mötte "Oktoberrevolutionens lärdomar".
Våra politiska uppgifter 1904 bok Trotskijs svar på den ryska socialdemokratins splittring 1903 och ett angrepp på Lenins "Vad bör göras?" Trotskij tog efter oktoberrevolutionen avstånd från sin kritik.
Vägen till en enhetlig ekonomisk plan 1920 artikel Till 8:e sovjetkongressen
Vändningen i Kommunistiska internationalen och situationen i Tyskland * 1930 artikel Ur "Kampen mot nazismen i Tyskland"
Värdsläget (Rapport om den världsekonomiska krisen och Kommunistiska internationalens nya uppgifter) 1921 tal Tal vid Kominterns 3:e kongress
Världssituationen och perspektiven 1940 artikel Tidningsintervju
Wendelin Thomas' frågor 1937 brev Angående Kronstadthändelserna 1921.
Året 1905 * 1909 bok Hela boken
Återigen till frågan om bonapartismen 1935 artikel
Åtta ministrar 1938 artikel Om den tredje Moskvarättegången.
Åttonde Sovjetkongressen om uppgifterna i det ekonomiska uppbygget 1921 tal
Än en gång om anarko-syndikalistiska fördomar 1923 artikel Polemik mot anarosyndikalistiska tendenser i Frankrike
Än en gång om centrismen 1934 artikel
Än en gång om orsakerna till nederlaget i Spanien 1939 artikel
Än en gång om ”marxismens kris” 1939 artikel
Än en gång, vart går Frankrike? 1935 artikel Ingår i "Om Frankrike 1934-36"
Är det inte dags att förstå? 1927 artikel Om Kina
Är ett närmande till Nin möjligt? 1936 brev Utdrag ur 2 brev till Victor Serge
Är seger möjlig i Spanien? 1937 artikel
Är tiden mogen för parollen ”Europas Förenta Stater”? 1923 artikel
Öppet brev till CEK 1932 brev Brev som användes som "bevis" under Moskvarättegången -36.
Öppet brev till Indiens arbetare 1939 brev Tidigare delvis översatt i "Den permanenta revolutionens epok". Här kompletterad.
Övergången till allmän arbetsplikt samordnad med milissystemet 1919 dokument
Övergångsprogrammet * 1938 dokument
”Clemenceau-teserna” och partiregimen 1927 artikel Trotskij kommenterar kontroversen om ”Clemenceau-frågan”
”Defaitism” och Clemenceau 1927 brev Utdrag ur det brev där Trotskij ursprungligen formulerade de s k Clemencaeu-teserna som det bråkades en hel del om under hösten 1927.
”En miljon dollar” 1938 artikel Om tredje Moskvarättegången
”Kämpa mot imperialismen för att kämpa mot fascismen” 1938 artikel Artikel skriven till kubansk tidning.
”Moskvas anda” och Kina 1925 artikel
”Människans lott” är ett verkligt konstverk 1933 brev Om Malraux' bok "Människans lott" som handlar om revolutionen i Kina 1927
”Ned med Zamora-Maura!” 1931 brev Om Spanien

Till webbens startsida