Verk av Lenin (i tidsordning)

Anmärkning: Här ingår ej artikelsamlingar, såsom "Lenins kamp mot ekonomisterna", "Lenin om kvinnans frigörelse" och "Lenins kamp mot stalinismen"

1893

Titel Dokumenttyp Kommentar
Marknadsfrågan bok

1894

Titel Dokumenttyp Kommentar
Vad är ”folkvännerna” och hur kämpar de mot socialdemokraterna? * bok

1895

Titel Dokumenttyp Kommentar
Det ekonomiska innehållet i narodismen och kritiken av den i hr Struves bok bok
Friedrich Engels artikel

1896

Titel Dokumenttyp Kommentar
Flygblad på 1:a maj 1896 dokument
Utkast och förklaring till program för det socialdemokratiska partiet artikel

1897

Titel Dokumenttyp Kommentar
Till karakteristiken av den ekonomiska romantiken bok
De ryska socialdemokraternas uppgifter * artikel
Arvet som vi avsäger oss artikel

1899

Titel Dokumenttyp Kommentar
Kapitalismens utveckling i Ryssland * bok Delar av Lenins viktiga verk, sammanställt från olika svenska utgåvor
Kapitalismen i jordbruket. Om Kautskys bok och om Bulgakovs artikel artikel
Protest av ryska socialdemokrater artikel
Vårt program artikel
Vår närmaste uppgift artikel
Om strejker artikel
En bakåtsträvande strömning inom den ryska socialdemokratin artikel Kritik av s k ekonomister [NY]

1900

Titel Dokumenttyp Kommentar
Vår rörelses trängande uppgifter artikel

1901

Titel Dokumenttyp Kommentar
183 studenter inkallas till armén artikel
Arbetarpartiet och bönderna artikel
Brev till Hjalmar Branting brev
Vad skall man börja med? artikel
Agrarfrågan och ”marxkritikerna” bok
Anarkism och socialism artikel
Protest av det finländska folket artikel
Demonstrationerna har börjat artikel

1902

Titel Dokumenttyp Kommentar
Symtom på bankrutt artikel
Vad bör göras? * bok Stridsskrift mot "ekonomisterna"
Material för förberedelsen av program för RSDAP dokument
Revolutionär äventyrlighet artikel
Brev till en kamrat om våra organisationsuppgifter brev

1903

Titel Dokumenttyp Kommentar
Den nationella frågan i vårt program artikel
Förslag till resolution om inställningen till den studerande ungdomen dokument
Tal vid RSDAP:s andra kongress tal Tre av Lenins tal vid denna viktiga partikongress
Historien om RSDAP:s 2:a kongress artikel
Den revolutionära ungdomens uppgifter artikel
Föredrag om RSDAP:s II kongress på Ryska revolutionära socialdemokratins utländska förbunds 2:a kongress tal
Ett inlägg om Iskras hållning artikel
Varför jag utträdde ur Iskras redaktion artikel
Brev till G. M. Krzjizjanovskij, medlem av centralkommittén brev
Brev till Centralkommitténs byrå i Ryssland brev

1904

Titel Dokumenttyp Kommentar
Till partiets medlemmar brev För första gången publicerat 1929
Brev till centralkommittén, Moskva- och Petrogradkommittéerna och de bolsjevikiska medlemmarna... brev För första gången publicerat 1929
Brev till Centralkommitténs medlemmar i Ryssland brev Publcierat för första gången 1929
Ett steg framåt, två steg tillbaka * bok En redogörelse och analys av Ryska Socialdemokratiska Partiets viktiga 2:a kongress 1903
Brev till Glebov (V. A. Noskov), medlem av CK brev
Svar av N. Lenin till Rosa Luxemburg: Ett steg framåt, två steg tillbaka artikel Lenins svar på Rosa L:s kritik mot hans syn på partiet
Zemstvokampanjen och Iskras plan broschyr

1905

Titel Dokumenttyp Kommentar
Revolutionen i Ryssland har börjat artikel Skriven med anledning av "Den blodiga söndagen" 9 januari 1905
Två taktiska linjer artikel
Nya uppgifter och nya krafter artikel
Socialdemokratin och den provisoriska revolutionära regeringen artikel
Proletariatets och böndernas revolutionära demokratiska diktatur artikel
Marx om amerikansk ”allmän jorddelning” artikel
Den tredje partikongressen artikel Om det ryska socialdemokratiska arbetarpartiets 3:e kongress
Om att förväxla politik med pedagogik artikel Artikeln ofullbordad
Proletariatets kamp och bourgeoisins servilitet artikel
Den revolutionära armén och den revolutionära regeringen artikel
Socialdemokratins två taktiska linjer i den demokratiska revolutionen bok Klassisk skrift där Lenin lägger ut texten om den linje han anser socialdemokraterna bör föra i Ryssland
Revolutionen lär oss artikel
Till den internationella socialistiska byråns sekretariat i Brüssel brev
Bojkotten mot bulyginska duman och upproret artikel
Socialdemokratins förhållande till bonderörelsen artikel
De liberala förbunden och socialdemokratin artikel Kommentar till artikel av V. V. Vorovskij i tidningen Proletarij
Brev till RSDAP:s centralkommitté brev
Socialismen och bönderna artikel
Ultimatum från det revolutionära Riga artikel
En skärpning av läget i Ryssland artikel
Småborgerlig och proletär socialism artikel
Vilka uppgifter åligger den revolutionära arméns kampavdelningar? artikel
Avgörandet nalkas artikel Publicerad i nr 25 av tidningen Proletarij
Om partiets reorganisering artikel
Proletariat och bönder artikel
Krigsmakt och revolution artikel
Partiorganisation och partilitteratur artikel
Militären och revolutionen artikel Om ryska armén under 1905 års revolution
Socialism och anarkism artikel
Det socialistiska partiet och den partiobundna revolutionismen artikel
Socialism och religion artikel
Arbetarpartiet och dess uppgifter under det nuvarande läget artikel

1906

Titel Dokumenttyp Kommentar
Skall man bojkotta Riksduman? artikel
Revolutionens etapper, riktning och perspektiv artikel
Revideringen av partiets agrarprogram artikel
Upprop till partiet artikel
Frihet att kritisera och enhet i handling artikel
Dumans upplösning och proletariatets uppgifter broschyr
Om bojkotten artikel
Inför stormen artikel
Moskvaupprorets lärdomar artikel
Ett försök till klassificering av de politiska partierna i Ryssland artikel
Partisankrig artikel
Utkast till valupprop artikel
Om block med kadeterna artikel
Förord till den ryska översättningen av W. Liebknechts broschyr ... artikel
Förord till den ryska översättningen av Kautskys ”Den ryska revolutionens drivkrafter och dess framtidsutsikter” artikel
De borgerliga partiernas och arbetarpartiets inställning till dumavalen artikel

1907

Titel Dokumenttyp Kommentar
Förord till den ryska översättningen av K Marx’ brev till L Kugelmann artikel Diskuterar bl a hur Marx såg på upproret i Paris 1871 (Pariskommunen)
Förord till den ryska översättningen av boken ”Brev från J Ph Becker, J Dietzgen, F Engels, K Marx och andra till F A Sorge och andra” artikel
Den revolutionära socialdemokratins plattform artikel
RSDAP:s femte kongress 30 april-19 maj (13 maj-1 juni) 1907 dokument
Om hållningen till borgerliga partier artikel
Mot bojkott bok
Förord till samlingsverket ”Tolv år” artikel
Den internationella socialistiska kongressen i Stuttgart artikel Om en viktig kongress för Andra internationalen
Socialdemokratins agrarprogram i den första ryska revolutionen 1905-1907 bok Bokslut över de ryska socialdemokraternas agrarprogram från 1903 och framåt

1908

Titel Dokumenttyp Kommentar
Till bedömningen av den ryska revolutionen artikel
Kommunens lärdomar artikel
Marxism och revisionism artikel
Agrarfrågan i Ryssland mot slutet av 1800-talet broschyr Lenin ägnade mycket tid åt att studera och analysera jordbruket och förhållandena på landsbygden. I denna skrift ger han en tillbakablick.
Den stridbara militarismen och socialdemokratins antimilitaristiska taktik artikel
Brännämnen i världspolitiken artikel Om Persien, Turkiet, Indien, Kina m m
Materialism och empiriokriticism - Kritiska anteckningar om en reaktionär filosofi * bok Lenins viktigaste (och mest omfattande) filosofiska arbete
Leo Tolstoj som den ryska revolutionens spegel artikel
Studentrörelsen och det nuvarande politiska läget artikel
Händelserna på Balkan och i Persien artikel

1909

Titel Dokumenttyp Kommentar
På rätt väg artikel
Om arbetarpartiets inställning till religionen artikel
Än en gång om partitillhörighet och partiobundenhet artikel

1910

Titel Dokumenttyp Kommentar
På väg mot enhet artikel
Revolutionens lärdomar artikel Om 1905 års revolution
Leo Tolstoj artikel Skriven med anledning av Tolstojs död
Meningsskiljaktigheter i den europeiska arbetarrörelsen artikel
Om några särdrag i marxismens historiska utveckling artikel
Den historiska innebörden av den inre partikampen i Ryssland artikel

1911

Titel Dokumenttyp Kommentar
Till minnet av kommunen artikel Med anledning av Pariskommunens 40-årsjubileum
Valkampanjen och valplattformen artikel
Stolypin och revolutionen artikel Om den ryske ministerpresidenten Stolypin, som mördades i början av september 1911
Tal å RSDAP:s vägnar vid begravningen av Paul och Laura Lafargue tal Paul och Laura Lafargue (som var dotter till Marx) hade avslutat sina liv genom att på ålderns höst tillsammans begå självmord.

1912

Titel Dokumenttyp Kommentar
RSDAP:s 6:e allryska konferens (i Prag) 5-17 januari 1912 dokument
Det ryska socialdemokratiska arbetarpartiets valplattform artikel
Liberalism och demokrati artikel
Till minnet av Herzen artikel Alexander Ivanovitj Herzen (1812-1870) var en radikal, socialistisk rysk författare
De politiska partierna i Ryssland artikel
Det revolutionära uppsvinget artikel
Demokrati och narodism i Kina artikel
Utgången av presidentvalet i USA och dess innebörd artikel USA har förändrats mycket sedan 1912, men när det gäller det politiska systemet, t ex tvåpartiväldet, finns även stora likheter..
Reformisternas plattform och de revolutionära socialdemokraternas artikel
Frågan om partitillhörigheten bland de demokratiska studenterna artikel

1913

Titel Dokumenttyp Kommentar
Den marxska teorins historiska öden artikel
Marxismens tre källor och tre beståndsdelar artikel
Vem gagnar det? artikel
Kapitalism och kvinnoarbete artikel
Arbetarklassen och den nationella frågan artikel
Asiens uppvaknande artikel
Rustningar och kapitalism artikel
Det efterblivna Europa och det avancerade Asien artikel
Bönder och arbetarklass artikel
Om liberal och marxistisk uppfattning av klasskampen artikel
I Australien artikel Om "arbetarregering"
August Bebel artikel
Marxism och reformism artikel
Brevväxlingen mellan Marx och Engels artikel Förord till samlingsverk med brev
Kapitalismen och arbetarnas invandring artikel
Kritiska anmärkningar i den nationella frågan artikel
Om ”kulturell-nationell” autonomi artikel

1914

Titel Dokumenttyp Kommentar
De brittiska liberalerna och Irland artikel
Socialismen tillintetgjord än en gång artikel
Ur den ryska arbetarpressens historia artikel
Om brott mot enheten som döljs med skrik om enhet artikel
Vad man inte bör efterlikna hos den tyska arbetarrörelsen artikel
Om nationernas självbestämmanderätt * artikel
Den revolutionära socialdemokratins uppgifter i det europeiska kriget dokument
Kriget och Rysslands socialdemokrati artikel
Karl Marx artikel
Om storryssarnas nationalstolthet artikel
Död chauvinism och levande socialism artikel

1915

Titel Dokumenttyp Kommentar
Under falsk flagg artikel Publicerades först 1917
Rysslands Socialdemokratiska Arbetarpartis utländska sektioners konferens artikel Konferensen hölls i Bern (Schweiz) 24 februari till 4 mars.
Om kampen mot socialchauvinismen artikel Rapport från internationell socialistisk kvinnokonferens
Andra internationalens sammanbrott artikel
Om den egna regeringens nederlag i det imperialistiska kriget artikel
Brittisk pacifism och brittisk motvilja mot teori artikel Första gången publicerad först 1924
Till frågan om dialektiken dokument
Socialismen och kriget broschyr
Om parollen Europas förenta stater artikel
En fransk socialists ärliga stämma artikel
Om revolutionens två linjer artikel
Andra internationalens opportunism och sammanbrott artikel

1916

Titel Dokumenttyp Kommentar
Den socialistiska revolutionen och nationernas självbestämmanderätt (teser) artikel
Om ”Fredsprogrammet” artikel
Imperialismen som kapitalismens högsta stadium * bok
Om Juniusbroschyren * artikel Kritik av Rosa Luxemburgs skrift "Socialdemokratins kris"
Resultaten av diskussionen om självbestämmandet artikel
Den proletära revolutionens militärprogram artikel
Om den framväxande riktningen ”imperialistisk ekonomism” artikel
Om en karikatyr på marxismen och om imperialistisk ekonomism artikel
Imperialismen och splittringen inom socialismen artikel

1917

Titel Dokumenttyp Kommentar
Borgerlig och socialistisk pacifism broschyr Publicerades först 1924
Föredrag om 1905 års revolution tal Hölls i Zürich för arbetarungdomar
Brev från fjärran (1:a brevet) * brev Publicerad med förkortningar i Pravda 21-22 april
Brev från fjärran (2:a brevet) brev Publicerat för första gången 1924
Brev från fjärran (3:a brevet) brev Publicerades först 1924
Brev från fjärran (4:e brevet) brev Publicerades först 1924
Avskedsbrev till de schweiziska arbetarna artikel Skrevs när Lenin skulle återvända till Ryssland
Brev från fjärran (5:e brevet) brev Publicerades först 1924
Referat på en sammankomst... (med Aprilteserna) tal Innehåller Lenins berömda Aprilteser
Om proletariatets uppgifter i den nuvarande revolutionen * dokument Aprilteserna med kortfattade kommentarer
De politiska partierna i Ryssland och proletariatets uppgifter broschyr Publicerade i slutet av april (gamla stilen)
Blancism artikel Publicerad 8 april
Brev om taktiken broschyr
Om dubbelväldet * artikel Publicerad 9 april
Proletariatets uppgifter i vår revolution (Utkast till plattform...) dokument
Medborgare! Se vilka metoder alla länders kapitalister använder! artikel Publicerad 14 april
Bondedeputerades kongress artikel Publicerad 16 april
Om proletär milis artikel Publicerad 20 april
Upprop till soldaterna i alla krigförande länder artikel Publicerad 21 april
Den hederliga försvarsvänligheten sådan den är idag artikel Publicerad 22 april
Krisens lärdomar artikel Publicerad 22 april
Vad kapitalisterna och proletärerna menar med ”skam” artikel Publicerad 23 april
RSDAP(b):s 7:e allryska konferens (aprilkonferensen) 24-29 april * dokument Tal, rapporter och teser från Aprilkonferensen
Förbrödringens betydelse artikel Publicerad 28 april
Varthän provisoriska regeringens kontrarevolutionära steg leder artikel Publicerad 28 april
Iraklij Tsereteli och klasskampen artikel Publicerad 29 april
”Maktkrisen” artikel Publicerad i Pravda 2 maj
Inledning till resolutionerna av RSDAP(b):s sjunde allryska konferens (aprilkonferensen) artikel Publicerad 3 maj 1917
Dagen före artikel Publicerad i Pravda 5 maj
Klassamverkan med kapitalet eller klasskamp mot kapitalet artikel Publicerad i Pravda 6 maj
Utrikespolitikens hemligheter artikel Artikel publicerad 10 maj
Krig och revolution tal Föreläsning hållen den 14 maj
Förfallet hotar artikel Publicerad i Pravda 14 maj
Den oundvikliga katastrofen och de överdrivna löftena artikel Publicerad i Pravda 16-17 maj
Till frågan om internationalisternas enhet dokument Uppmaning till enhet mellan de revolutionära krafterna
Bondedeputerades första allryska kongress den 4-28 maj (17 maj-10 juni) 1917 dokument Publicerat 25 maj
Material för revision av partiprogrammet dokument Skrivet i slutet av maj, publicerat som broschyr i juni 1917
En principfråga artikel Publicerad 28 maj
Tal om inställningen till provisoriska regeringen på arbetar- och soldatdeputeradesovjeternas 1:a allryska kongress tal Publicerat 15-16 juni
Tal om kriget på Arbetar- och soldatdeputerades sovjets 1:a allryska kongress tal Publicerat i Pravda 30 juni - 2 juli
Den ryska revolutionens utrikespolitik artikel Publicerad 14 juni
Ukraina artikel Kommenterar kritiskt den Allmänna lag om Ukrainas organisering som antagits av den ukrainska Centralradan(Centralrådet)
Vilken klass representerar dagens och ”morgondagens” Cavaignacar? artikel Publicerat 16 juni
Den artonde juni artikel Publicerat 20 juni
Om nödvändigheten av att bilda ett förbund av Rysslands lantarbetare artikel Publicerad 24-25 juni i Pravda
Förändringen mellan klasserna artikel Publicerat 27 juni
Hur och varför man har bedragit bönderna artikel Publicerad i Pravda 1 juli
Vad kan kadeterna ha räknat på när de avgick ur ministären? artikel Publicerad 15 juli
All makt åt sovjeterna! artikel
Var är makten och var är kontrarevolutionen? artikel Publicerad 6 juli
Tre kriser artikel Publicerad 19 juli
Till frågan om bolsjevikledarnas inställelse inför domstol brev Publicerat först 1925
Det politiska läget (fyra teser) artikel Publicerad 20 juli
Om paroller broschyr
Brev till Proletarskoje Delo artikel Publicerad 15 juli
Om författningsillusioner artikel Publicerad i Pravda 4-5 augusti
Om Stockholmskonferensen artikel
Bönder och arbetare artikel Publicerad 29 augusti i Rabotjij
Till RSDAP:s Centralkommitté brev Föreslår taktik gentemot regeringen efter Kornilovs kuppförsök
Revolutionens lärdomar artikel Publicerad i tidningen Rabotjij 30-31 augusti
Ur en publicists dagbok artikel Publicerad i tidningen Rabotji 1 september
Om kompromisser artikel Publicerat i tidningen Rabotjij Put 3 september
Förslag till resolution om det rådande politiska läget dokument
Den hotande katastrofen och hur den bör bekämpas * broschyr
Bolsjevikerna måste ta makten brev
En av revolutionens kärnfrågor artikel Publicerad i Rabotjij Put den 14 september
Marxism och uppror brev Publicerades första gången 1921
Den ryska revolutionen och inbördeskriget artikel Publicerad i Rabotjij Put den 16 september
Revolutionens uppgifter artikel Publicerad i Rabotjij Put den 26 och 27 september
Ur en publicists dagbok - Vårt partis fel artikel Om bolsjevikernas förhållningssätt till det s k förparlamentet
Stat och revolution * broschyr Publicerad i broschyrform 30 november 1917
Efterord till boken: ”Socialdemokratins agrarprogram i den första ryska revolutionen 1905-1907” artikel
Kan bolsjevikerna behålla statsmakten? broschyr Publicerad 1:a gången i tidskriften Prosvesjtjenije i oktober 1917
Brev till centralkommittén, Moskva- och Petrogradkommittéerna och de bolsjevikiska medlemmarna... brev Skrivet 1 oktober. Publicerat första gången 1921
Från teserna för en rapport vid Petersburgs-organisationens stadskonferens den 8 oktober … brev Skrivet senast 4 oktober. Lenin ger synpunkter på de kandidater (bl a Trotskij) till den Konstituerande församlingen som bolsjevikpartiets CK tagit fram.
Krisen har mognat artikel
Brev till stadskonferensen i Petrograd brev Publicerades första gången 1924
Råd från en åskådare brev Publicerades för första gången i Pravda 7 november 1920
Brev till bolsjevikkamraterna, som deltar i sovjetkongressen... brev Publicerat första gången i Pravda 7 november 1925
Sammanträde med RSDAP(b):s centralkommitté 10 oktober dokument Första gången publicerat i tidskriften Proletarskaja Revolutsija 1922
Sammanträde med RSDAP(b):s centralkommitté 16 oktober dokument Första gången publicerat i tidskriften Proletarskaja Revolutsija 1927
Brev till kamrater brev Publicerat 19-21 oktober 1917 i tidningen Rabotjij Put
Brev till bolsjevikpartiets medlemmar brev
Brev till RSDAP(b):s Centralkommitté brev
Socialistrevolutionärernas parti bedrar åter bönderna artikel Publicerad i tidningen Rabotjij Put 24 oktober
Brev till J M Sverdlov brev Publicerat ffg 1956
Brev till CK-medlemmarna brev Publicerat för första gången 1924
Till Rysslands medborgare! dokument
Sammanträde med Petrograds arbetar- och soldatdeputerade sovjet dokument Publicerat i Izvestija TsIK den 26 oktober 1917
Arbetar- och soldatdeputerades 2:a allryska sovjetkongress dokument Kongressen hölls 25-26 oktober
Förslag till förordning om arbetarkontroll dokument
Radiomeddelande från folkkommissariernas råd tal Publicerat bl a i Izvestija 31 oktober
Tal vid ett sammanträde med RSDAP(b):s CK 1 november tal Publicerat ffg 1922
Resolution av RSDAP(b):s CK om oppositionen i CK dokument Publicerat (utom 3 första punkterna) i Pravda 4 november
Ultimatum från majoriteten i RSDAP(b):s CK till dess minoritet dokument Publicerat ffg 1922
Till befolkningen artikel Publicerad i Pravda 6 november
Svar på frågor från bönder artikel Publicerad i Pravda 8 november
Från Rysslands Socialdemokratiska Arbetarpartis (bolsjevikerna) centralkommitté brev Ultimatum till Kamenev m fl
Från Rysslands socialdemokratiska arbetarpartis (bolsjevikerna) Centralkommitté, Till alla partimedlemmar och till alla Rysslands arbetande klasser artikel Om sovjetregeringen och vissa bolsjevikers agerande
Vårt partis uppgifter i internationalen dokument
Bondedeputerades extraordinarie allryska sovjetkongress dokument Publicerat 15 och 19 november 1917
Arbetarnas förbund med de arbetande och utsugna bönderna artikel Publicerat i Pravda nr 104, den 19 november 1917
Förslag till dekret om rätt att återkalla dokument Publicerat 1918 (i bok med protokoll)
Allryska centrala exekutivkommitténs sammanträde den 1 (14) december 1917 tal Bl a tal om Konstituerande församlingen och häktningar av medlemmar av kadetpartiet
Tal på bondedeputerades 2:a allryska kongress tal
Manifest till det ukrainska folket dokument
Rapport om arbetarnas ekonomiska situation i Petrograd... tal Tidningsreferat publicerat i Pravda den 20 (7) december 1917
Förslag till upprop av bondedeputerades 2:a allryska kongress till bönderna dokument
Skrivelse till F. E. Dzerzjinskij. Om kampen mot kontrarevolutionärerna och sabotörerna brev Från december 1917
Teser om konstituerande församlingen dokument Publicerade i Pravda den 26 (13) december
För bröd och fred artikel Publicerat ffg. på ty. i Jugend-Internationale nr 11, maj 1918
Tal om nationaliseringen av bankerna tal Talet hölls vid ett sammanträde emd allryska centrala exekutivkommittén den 14 (27) december 1917
Förslag till dekret om bankernas nationalisering dokument Ffg publicerat i ofullständigt skick i november 1918
Frågor till delegaterna vid allmänna armékongressen för arméns demobilisering dokument Skriven senast 18 december 1917, tryckt första gången 1927
Plechanov om terror artikel Publicerad i Pravda 22 december 1917
De som är förskräckta över det gamlas sammanbrott och de som kämpar för det nya artikel Publicerat ffg 22 januari 1929
Hur bör tävlan organiseras? artikel Publicerat ffg 20 januari 1929
Förslag till dekret om konsumtionskommuner dokument Med bildandet av lokala konsumtionsföreningar ville man komma åt spekulanter m m

1918

Titel Dokumenttyp Kommentar
Deklaration om det arbetande och utsugna folkets rättigheter dokument Publicerat i Pravda 4 januari 1918
Människor från en annan värld artikel Ffg publicerat den 21 januari 1926 i Pravda
Förslag till dekret om konstituerande församlingens upplösning dokument Publicerat i Pravda och Izvestija 7 januari 1918
Tal om upplösningen av konstituerande församlingen... 6 januari 1918 tal Publicerat i Pravda 9 januari 1918
Till historien om den olycksaliga fredens problem dokument Teser + efterskrift till teserna skrivna 7-11 (20-24) januari 1918
Tal om krig och fred på sammanträde med RSDAP(b):s CK artikel Protokoll från den 11 (24) januari 1918
Efterskrift till teserna om en omedelbar annexionistisk separatfred dokument Ofullbordad text. Publicerad först 1929
Arbetar-, soldat- och bondedeputerades tredje allryska sovjetkongress tal Tre tal
Om den revolutionära frasen artikel Diskuterar frågan om separatfred med Tyskland
Det socialistiska fosterlandet i fara! artikel
Om skabb artikel Om oppositionen mot slutande av separatfred
Fred eller krig? artikel Om förhandlingarna i Brest-Litovsk
Inlägg på RSDAP(b):s CK:s sammanträde den 23 februari 1918 tal Om Brest-Litovskförhandliungarna
RSDAP(b):s CK:s ståndpunkt i frågan om den annexionistiska separatfreden artikel
En olycklig fred artikel Om förhandlingarna i Brest-Litovsk
Vari bestod felet? artikel Om Brest-Litovskförhandliungarna
En plågsam men nödvändig lärdom artikel
Förslag till beslut av Folkkommissariernas råd om evakuering av regeringen dokument
Egendomligt och vidunderligt artikel Kritik av en resolution från "vänsterkommunisterna" som uttalat misstroende mot centralkommitténs linje i fredsfrågan. Publicerat 1 mars (16 februari) 1918
Inlägg på allryska centrala exekutivkommitténs sammanträde den 24 februari 1918 tal Om Brest-Litovsk-förhandlingarna
På saklig grund artikel
Allvarlig lärdom och stort ansvar artikel
RKP(b):s sjunde, extra kongress den 6-8 mars 1918 dokument
Våra dagars huvuduppgift artikel
Fjärde extraordinarie allryska sovjetkongressen dokument Rapport och resolution om fredsfördraget med Tyskland
En notis om ”vänsterkommunisternas” uppförande artikel Om
Ur ett tal i arbetar-, bonde, och rödarmistdeputerades Moskvasovjet 23/4 1918 tal Handlar om Brestförhandlingarna
Utkast till plan för vetenskapliga och tekniska arbeten artikel
Sovjetmaktens närmaste uppgifter artikel
Om sovjetmaktens aktuella uppgifter på allryska centrala exekutivkommitténs sammanträde den 29/4 1918 tal Om Brestförhandlingarna (utdrag ur tal)
Sex teser om sovjetmaktens närmaste uppgifter dokument
Om ”vänster”-barnslighet och småborgerlig mentalitet artikel Från början av maj 1918
Teser om politiska nuläget dokument
Om hungersnöden artikel
Tal på arbetskommissariernas 2:a allryska kongress den 22 maj 1918 tal
Tal på folkhushållningsrådens 1:a allryska kongress den 26 maj 1918 tal
Anmärkningar till förslaget om ”bestämmelser om förvaltningen av de nationaliserade företagen” dokument Från 2 juni
Till alla guvernements- och distriktssovjeter dokument
Profetiska ord artikel Publicerad 2 juli i Pravda
Arbetar-, bonde-, soldat och rödarmistdeputerades femte allryska sovjetkongress tal Kongressen hölls 4-10 juli 1918
Tal på ett möte i Moskvastadsdelen Krasnaja Presnja tal Talet hölls 26 juli 1918.
Tal på ett sammanträde med allryska centrala exekutiv-kommittén, Moskvas stadssovjet och representanter för företagskommittéer ... bok Talet hölls 29 juli i Moskva
Brev till de amerikanska arbetarna brev
Tal om revolutionens årsdag på den 6:e extraordinarie sovjetkongressen tal Publicerades 9 november 1918 i bl a Pravda
Den proletära revolutionen och renegaten Kautsky * bok Se även Trotskijs "Kommunismen och terrorn (Anti-Kautsky)"
Pitirim Sorokins värdefulla erkännanden artikel
Möte med partiarbetare i Moskva den 27 november 1918 tal
Telegram till Röda arméns befälhavare (i Serpuchov) dokument Gäller Ukraina
Tal vid jordavdelningarnas, fattigbondekommittéernas och kommunernas 1:a allryska kongress tal
Tal vid en arbetarkonferens i stadsdelen Presnja i Moskva tal
Om ”demokrati” och diktatur artikel

1919

Titel Dokumenttyp Kommentar
Om fackföreningarnas uppgifter artikel Ofullbordad artikel om fackföreningsrörelsen i Sovjet
Tal vid 2:a allryska fackföreningskongressen tal Handlar bl a om fackföreningarnas uppgifter
Brev till Europas och Amerikas arbetare artikel
Kommunistiska internationalens första kongress * tal Tal och teser
Vunnet och registrerat artikel Om bildandet av Kommunistiska internationalen
Bildandet av Kommunistiska internationalen tal Tal vid gemensamt möte med moskvasovjeten, allryska centrala exekutivkommittén m fl.
Rysslands kommunistiska partis (bolsjevikerna) 8:e kongress den 18-23 mars 1919 tal
Antijudiska pogromer tal En grammofoninspelning av ett tal från slutet av mars 1919.
Sovjetmakt – vad är det? tal Grammofoninspelat tal från slutet av mars 1919.
Tredje Internationalen och dess plats i historien artikel
Sovjetmaktens framgångar och svårigheter tal
Hälsningsmeddelande till den bayerska rådsrepubliken brev 13 april 1919 utropade en sovjetkongress i Bayern att arbetarna gripit makten. Men segern blev kortvarig.
Tal om hur folket bedras med paroller om frihet och jämlikhet tal Talet hölls vid Första allryska kongressen om vuxenutbildning
Hälsning till de ungerska arbetarna brev
Förord till utgåvan av talet om hur folket bedras med paroller om frihet och jämlikhet broschyr
Berninternationalens hjältar artikel
Ett stort initiativ artikel
Alla ut i kamp mot Denikin! brev Sommaren 1919 gick Denikins vita armé till offensiv från Sydryssland
Om staten tal
Tredje internationalens uppgifter artikel
Svar på en amerikansk journalists frågor brev
Brev till arbetarna och bönderna med anledning av segern över Koltjak brev
Brev till Sylvia Pankhurst brev
Hälsning till de italienska, franska och tyska kommunisterna artikel
Ekonomi och politik under den proletära diktaturens epok artikel Artikeln oavslutad
Om sovjetmakten i Ukraina - Resolutionsutkast från RKP(b):s CK dokument
Tal på Östfolkens kommunistiska organisationers andra allryska kongress tal Om bl a inbördeskriget och det internationella läget
Sammanfattande tal om debatten om sovjetmakten i Ukraina tal Tal vid RKP(b):s åttonde allryska konferens
Rapport från Allryska centrala exekutivkommittén ... 7:e allryska sovjetkongressen tal
Valen till Konstituerande församlingen och proletariatets diktatur artikel Publicerades i tidskriften Kommunistitjeskij Internatsional nr 7 och 8
Brev till Ukrainas arbetare och bönder med anledning av segrarna över Denikin brev

1920

Titel Dokumenttyp Kommentar
En publicists anteckningar artikel Handlar mest om arbetarrörelsen i Frankrike
Till arbetarkvinnornas internationella dag artikel Publicerad på internationella kvinnodagen
Tal på Moskvasovjetens högtidssammanträde till Tredje internationalens ettårsdag tal
CK:s verksamhetsberättelse på RKP(b):s 9:e kongress tal
Om kompromisser artikel Artikeln ofullbordad
Från den första subbotniken vid Moskva-Kazan järnvägen till den första allryska majsubbotniken artikel Om de sk "kommunistiska lördagarna"
”Vänsterismen” – kommunismens barnsjukdom * bok
Teser till Kommunistiska internationalens andra kongress * dokument Teser om nationella och koloniala frågan, agrarfrågan, huvuduppgifter, intagninsvillkor ("21 punkterna")
Kommunistiska internationalens andra kongress tal 5 tal: Kominterns huvuduppgifter, kommunistiska partiets roll, rapport koloniala frågan, villkor för inträde i Komintern, parlamentarismen
Brev till de österrikiska kommunisterna brev Om bl a deltagande i parlametariska val
Brev till de tyska och franska arbetarna brev
Ungdomsföreningarnas uppgifter tal
Om proletär kultur dokument
Telegram till den sovjetiska regeringen i Ukraina och Sydfrontens högkvarter dokument
Till historien om frågan om diktaturen artikel Publicerades i tidskriften Kommunistitjeskij Internatsional, nr 14, den 9 november 1920
Falska tal om friheten artikel
Åttonde allryska sovjetkongressen tal Rapporter och resolutionsförlag
Om fackföreningarna, om den nuvarande situationen och om kamrat Trotskijs misstag tal

1921

Titel Dokumenttyp Kommentar
Krisen i partiet artikel Artikel skriven strax innan bolsjevikpartiets tionde kongress 1921, där fraktioner förbjöds. Intressant nog är Lenin i denna artikel för rätten att "bilda olika grupperingar" inför en kongress.
Än en gång om fackföreningarna, den nuvarande situationen och kamraterna Trotskijs och Bucharins fel tal
Hälsningar till den femte allukrainska sovjetkongressen brev
Arbetarkvinnornas internationella dag artikel Om 8 mars
Rysslands kommunistiska partis (bolsjevikerna) tionde kongress dokument Tal och dokument från 10:e partikongressen 1921
Brev till Clara Zetkin och Paul Levi brev
Om naturaskatten broschyr
Anmärkningar till det förslag om teser för Kommunistiska internationalens taktik som förelades tredje kongressen brev
Tal till EKKI om vänsterismen tal Diskuterar särkilt den ultravänsterism som tog sig uttryck i den sk Marsaktionen i Tyskland
Kommunistiska Internationalens tredje kongress dokument Teser om RKP:s taktik, tal till försvar för Kominterns taktik
Till deltagarna i den sittande kommissionen om taktiken vid Kominterns tredje kongress brev Lenin gör självkritik för "vänsteristiska" ståndpunkter under bl a 1917
Appell till bönderna i Ukraina brev
Brev till de tyska kommunisterna artikel
Nya tider och gamla fel i ny gestalt artikel
Till Oktoberrevolutionens fyraårsdag artikel
Den nya ekonomiska politiken och de politiska upplysningsavdelningarnas uppgifter tal
Om det franska kommunistiska partiets teser i agrarfrågan artikel

1922

Titel Dokumenttyp Kommentar
Fackföreningarnas roll och uppgifter under den Nya Ekonomiska Politiken dokument
Till frågan om kampen mot kriget brev
Direktiv till sovjetdelegationen på Genuakonferensen dokument
En publicists anteckningar artikel
Om sovjetrepublikens internationella och inre läge tal Referat av tal vid Metallarbetarförbundets kongress i mars 1922
Om den stridbara materialismens betydelse artikel
Om betingelserna för upptagandet av nya medlemmar i partiet. brev Två brev till Molotov
RKP(b):s elfte kongress den 27 mars-2 april 1922 tal Politisk verksamhetsberättelse m m
Vi betalade alldeles för dyrt artikel
Till Pravdas tioårsjubileum artikel
Om Sovjetunionens bildande brev
Fem års rysk revolution och världsrevolutionens perspektiv tal Tal vid Kominterns 4:e kongress
Om utrikeshandelsmonopolet brev
Utkast till resolution för Kominterns fjärde kongress i frågan om Kommunistiska internationalens program dokument Om övergångskrav och delkrav
Tal på Moskvasovjetens plenum 20 november 1922 tal Detta är Lenins sista tal
Notiser till frågan om uppgifterna för vår delegation i Haag dokument
Till den allukrainska sovjetkongressen brev
Brev till kongressen m m * brev "Lenins testamente"

1923

Titel Dokumenttyp Kommentar
Dagboksblad artikel
Om kooperationen * artikel
Om vår revolution artikel
Hur vi bör omorganisera arbetar- och bondeinspektionen artikel
Hellre mindre men bättre * artikel
Sista breven brev Lenins 3 sista brev

Till webbens startsida