Verk av Mandel (i tidsordning)

Anmärkning: Här ingår ej artikelsamlingar, eller artiklar som handlar om E Mandel, hans teorier och arbete

1946

Titel Dokumenttyp Kommentar
Den judiska frågan efter andra världskriget artikel Efterskrift till A Leons bok "Marxismen och judefrågan"

1948

Titel Dokumenttyp Kommentar
Trotskijs verkliga testamente artikel Artikeln från hösten 1948 med anledning av 8:e årsdagen för mordet på Trotskij
Marxism och demokrati artikel

1950

Titel Dokumenttyp Kommentar
Den tredje kinesiska revolutionen artikel

1951

Titel Dokumenttyp Kommentar
Teorin om ”statskapitalism” artikel Kritiserar den uppfattning som jugoslaven Milovan Djilas formulerat om Sovjetunionens klasskaraktär
Den jugoslaviska frågan – ett första bokslut artikel Artikel om utvecklingen i Jugoslavin efter brytningen med Moskva sommaren 1948

1954

Titel Dokumenttyp Kommentar
Första internationalen och dess roll i arbetarrörelsens utveckling artikel

1959

Titel Dokumenttyp Kommentar
Sovjetiska kommunistpartiets tjugoförsta kongress artikel Kongressen hölls 27 januari - 5 februari 1959

1960

Titel Dokumenttyp Kommentar
30 frågor och svar om Sovjetunionens Kommunistiska Partis historia artikel Om den version av SUKP:s historia som publicerades under Chrusjtjov-epoken

1962

Titel Dokumenttyp Kommentar
Inledning till "Marxist Economic Theory" artikel
Kapitalismens motsättningar artikel Kapitel 5 ur "Marxist Economic Theory"
Marxismens ekonomiska teori * bok Mandels klassiska epos från 1962.
Periodiska kriser artikel Ur Mandels stora arbete ”Marxist Economic Theory” från 1962. Behandlar varför kriser måste uppstå i det kapitalistiska ekonomiska systemet.
Ekonomin i Sovjetunionen artikel Kapitel 15 ur "Marxist Economic Theory"
Övergångsperiodens ekonomi artikel Kapitel 16 ur "Marxist Economic Theory"

1963

Titel Dokumenttyp Kommentar
Svar på de kinesiska kommunistledarnas försvar av Stalin artikel Svar på KKP:s "Till frågan om Stalin", som skrevs under den sino-sovjetiska konflikten.

1964

Titel Dokumenttyp Kommentar
Nykapitalismens ursprung artikel
Introduktion till marxismens ekonomiska teori bok
Folkfrontismen på Ceylon Från vacklan till kapitulation artikel Om krisen i den trotskistiska rörelsen på Ceylon (Sri Lanka)

1965

Titel Dokumenttyp Kommentar
En socialistisk strategi för Västeuropa artikel

1966

Titel Dokumenttyp Kommentar
Sovjetiska kommunistpartiets tjugotredje kongress artikel Kongressen hölls 29 mars - 8 april 1966
Överskottskapital och realisering av mervärdet artikel Recension av Baran/Sweezys bok "Monopolkapitalet"

1967

Titel Dokumenttyp Kommentar
Internationell kapitalism och ”övernationalitet” artikel Om Gemensamma markanden (EEC) m m
Lärdomarna av Grekland artikel Om militärkuppen i Grekland
Marx ekonomiska tänkande. * bok
Marx' ekonomiska teori och Tredje världens industrialisering. artikel
Den ekonomiska debatten på Kuba 1963-64. artikel Mandel sammanfattar denna viktiga debatt.

1968

Titel Dokumenttyp Kommentar
Övergångsperiodens ekonomi bok Artikel där Mandel diskuterar vad som kännetecknar en ekonomi under övergångsperioden till socialismen.
Debatt om Trotskijs marxism (Krasso/Mandel) * bok
Lärdomar av maj 1968 artikel En "klassisk" text skriven kort efter händelserna
Kort analys av den tjeckiska krisen artikel Artikel från början av augusti 1968, dvs skriven före den sovjetiska inmarschen i Tjeckoslovakien
Debatt om arbetsvärdeläran, artikel Debatt i svenska tidskriften "Häften för kritiska studier" 1968.
Arbetarna under neokapitalismen artikel
För den proletära demokratin artikel
Trotskism eller stalinism? tal I november 1968 hölls i London ett möte där Mandel debatterade med Monty Johnstone, från det brittiska kommunistpartiet. Detta är Mandels inledning.
Ett socialistiskt Västeuropa - eller ett nytt USA? artikel En intervju publicerad i tidskriftenTidsignal i december 1968

1969

Titel Dokumenttyp Kommentar
EEC och konkurrensen Europa-USA bok Om föregångaren till dagens EU
Förord till Trotskijs "Kampen mot nazismen i Tyskland -33". * artikel
Det nya avantgardet. artikel Om bakgrunden till studentrevolten i i slutet av 1960-talet.
Om byråkratin - En analys av arbetarrörelsens ständigt hotande fara * broschyr
"Statskapitalismens" motsägelser * broschyr Om teorin att Sovjetunionen, Kina, Östeuropa etc var kapitalistiska länder.

1970

Titel Dokumenttyp Kommentar
Om Trotskij i exil av Peter Weiss: Anteckningar till premiären av den tyska uppsättningen artikel I denna text som ingick i programbladet vid tyska premiären av pjäsen 1970 diskuteras Trotskijs roll i den ryska revolutionen och pjäsens framställning av detta.
Världsrevolution och fredlig samexistens broschyr
Arvet efter Lenin artikel Artikel till 100-årsminnet av Lenins födelse
Klassmedvetenhet och det leninistiska partiet. tal
Om leninismen. * broschyr
Vad är USA-imperialismen? artikel
Althusser tillrättavisar Marx artikel
Statskapitalismens mystifieringar. bok Replik på en artikel av Chris Harman, som i sin tur var ett svar på Mandels artikel "Statskapitalismens motsägelser".

1971

Titel Dokumenttyp Kommentar
Rosa Luxemburg och den tyska socialdemokratin artikel
Arbetarkontroll, arbetarråd, arbetarstyre. * bok Dokumentsamling om arbetarmaktens teori och historia under 100 år. Utgår från Marx/Engels och slutar 1968, med bl a Maj-revolten i Frankrike och Pragvåren i Tjeckoslovakien.
Det snackas i Washington artikel

1972

Titel Dokumenttyp Kommentar
Om Mandels påstådda 'teori om arbetarklassens passivitet' artikel Debatt mellan Mandel och V L Allen i "Häften för kritiska studier"
Övergångssamhället tal Föredrag hållet i Lund
Föreläsning om senkapitalismen tal
Intervju med Ernest Mandel artikel
Senkapitalismen * bok Mandels viktiga arbete om den moderna kapitalismen.
Sovjet mot kapitalism eller socialism? artikel
Den ekonomiska recessionens slut artikel

1973

Titel Dokumenttyp Kommentar
Till leninismens försvar – Till Fjärde internationalens försvar artikel Debatt om Latinamerika
Konjunkturuppgången, inflationen och den kommande nedgången artikel
Dollarkrisen bok Artikelsamling från 1964-73
Pengar, kapital, inflation artikel
Tio teser om de sociala och ekonomiska lagar som styr övergångssamhället mellan kapitalism och socialism * artikel

1974

Titel Dokumenttyp Kommentar
Marxism mot ultravänsterism artikel Om de brittiska ultravänsteristiska healyiterna.
Gulag-arkipelagen. Solzjenitsyns angrepp på stalinismen och Oktober artikel
Krisen i den gemensamma marknaden artikel
Socialism = arbetarråd-automation och TV artikel
Några kommentarer till H.H. Ticktins ”Slöseriets ekonomi” artikel
Oljedollars: oljebolagens konspiration, ”tredje världens” frigörelse eller ett nytt finanskapital? artikel

1975

Titel Dokumenttyp Kommentar
Från klassamhälle till kommunism. * bok
Inledning till engelska upplagan av "Senkapitalismen" artikel
Liebmans leninism artikel Kritisk recension av Liebmans viktiga politiska Lenin-biografi
Imperialismens nederlag i Vietnam artikel Analys av orsakerna bakom och konsekvenserna av USA:s nederlag i Vietnam.

1976

Titel Dokumenttyp Kommentar
Inledning till Kapitalet * bok 1976-1981 gav Penguin ut Kapitalet i ny engelsk utgåva. Mandel fick i uppgift att skriva inledningarna till de olika banden. Alla tre inledningarna finns samlade här.
Trotskisterna och motståndet under Andra världskriget artikel Andra världskriget bestod av flera olika sorters krig, vilket innebar att politiken för motståndet varierade mellan olika länder.
Krisen försvinner inte artikel
Revolutionär strategi i Europa artikel Intervju från 1976 (publicerad i bl a New Left review)
Det här är vår historiska chans artikel
Mao: En revolutionär är död... artikel Minnesruna om Maos roll i historien
Visst går det bättre för kapitalet, men det blir kortvarigt artikel

1977

Titel Dokumenttyp Kommentar
Eurokommunism artikel Artikel från våren 1977
Östtysk kommunist fördömer byråkratin: Om Rudolf Bahros Alternativet artikel
Sovjetunionens karaktär, socialism, demokrati artikel Kommentar till Il Manifestos symposium 1977 om Östeuropa.

1978

Titel Dokumenttyp Kommentar
Klinger/Reinstein vs Ernest Mandel: Debatt om Bahros Alternativet artikel
Ju mera mat det finns desto fler går hungriga artikel
Därför är jag marxist. artikel
Fjärde Internationalen 40 år artikel

1979

Titel Dokumenttyp Kommentar
Om Althusser, parti och klass artikel Om Althussers "uppgörelse" med franska kommunistpartiets politik och inre partidemokrati
Varför den sovjetiska byråkratin inte är en ny härskande klass artikel
Den alliansfria rörelsen artikel

1980

Titel Dokumenttyp Kommentar
Tito och den jugoslaviska revolutionen artikel Artikel skriven kort innan Titos död, som tecknar bakgrunden till Titos opposition mot Stalin.
Långa vågor i den kapitalistiska utvecklingen. * bok

1981

Titel Dokumenttyp Kommentar
Den ekonomiska krisen i Kina artikel

1982

Titel Dokumenttyp Kommentar
Den ekonomiska tillbakagången. Den andra efterkrigsrecessionen och den ekonomiska krisens framtidsutsikter artikel
Europas kommunistpartier * bok
Krisen inom världens valutasystem artikel
Krigshotet och kampen för socialismen artikel
Till den permanenta revolutionens försvar artikel Ett svar till Doug Jennes från den amerikanska trotskistiska organisationen SWP.

1983

Titel Dokumenttyp Kommentar
Om förtruppspartier tal Diskuterar revolutionära partier och deras relationer till olika slags massorganisationer.
Ernest Mandel om kapprustningen: Det finns logik i vansinnet artikel

1984

Titel Dokumenttyp Kommentar
Halvkoloniala och halvindustrialiserade länder artikel
Förtjusande mord – Kriminalromanens sociala historia bok I denna bok (från 1984) diskuterar Mandel kriminalromanen ur marxistisk synvinkel.
Ett ekonomiskt uppsving i samband med en ekonomisk kris artikel

1985

Titel Dokumenttyp Kommentar
Kapprustningen och den europeiska fredsrörelsens problem artikel
Marx, den nuvarande krisen och arbetarklassens framtid artikel

1986

Titel Dokumenttyp Kommentar
Individens roll i historien: Fallet Andra världskriget artikel Vilken roll spelade egentligen Hitler för utvecklingen i Tyskland och Andra världskriget? Var han avgörande eller väger andra faktorer tyngre?
Vad Andra världskriget egentligen handlade om * bok Mandels analys av Andra världskrigets orsaker, förlopp och resultat.
Marxismens plats i historien. bok
Till försvar för den socialistiska planeringen artikel En kritisk artikel om Alec Noves bok "Teori för en möjlig socialism".

1987

Titel Dokumenttyp Kommentar
Pekings nya ekonomiska politik artikel Om ekonomiska reformer i Kina (i mitten av 1980-talet)
Byråkrati och varuproduktion artikel Artikel om "den teoretiska basen för en tolkning av Sovjetunionen".
Kan Gorbatjov förändra Sovjet? artikel
Efter börskraschen - en djupgående förändring av världsläget artikel Om börskraschen 1987

1988

Titel Dokumenttyp Kommentar
Orsakerna till och konsekvenserna av återupprättandet av Bucharin artikel
Myten om marknadssocialismen artikel Replik på Alec Noves svar på Mandels kritik mot Noves bok "Teori för en möjlig socialism".
Orsakerna till Fjärde internationalens grundande. artikel
Framtiden för Gorbatjovs reformer artikel

1989

Titel Dokumenttyp Kommentar
Om Pierre Broués ”Trotskij. En biografi” artikel
Har socialismen någon framtid? artikel
Andra världskriget 1939–1945 – orsaker och följder artikel
En tokig yngling med tur artikel Tariq Ali intervjuar MAn del
Klassens självorganisering och förtruppspartiet artikel Om parti, partidemokrati, massorganisastioner, klassmedvetande m m

1990

Titel Dokumenttyp Kommentar
En teori som inte klarade av att prövas av fakta artikel Mandel kritiserar teorin om Sovjetunionen som ett "statskapitalistiskt" samhälle.
Debatt: Har socialismen någon framtid. tal Debatt mellan Ernest Mandel och Gregor Gysi i Östberlin (ordförande för PDS)
Karl Marx artikel Artikel som gör en kortfattad genomgång av Marx' liv och hans politiska och ekonomiska teorier. Utmärkt introduktion till marxismen!
Om Lenins partiuppfattning och byråkratiseringen. artikel Inledning till Paul Le Blancs bok "Lenin and the Revolutionary Party".
Leo Trotskijs aktualitet artikel Artikeln ur tidskriften Fjärde Internationalen
Trotskijs ekonomiska teorier och dagens Sovjetunionen artikel Artikel som presenterar Trotskijs ekonomiska program, som han föreslog mot Stalins politik i slutet av 1920-talet, och hur det var relevant även i 1990-talets Sovjet.
Socialismens framtid artikel
Noteringar under läsningen av Enzo Traversos ”Marxisterna och judefrågan” artikel En kommentar / recension av en viktig bok

1991

Titel Dokumenttyp Kommentar
Rötterna till den sovjetiska ekonomins nuvarande kris artikel Mandel hävdar att Sovjetunionens kris inte hade att göra med planekonomin i sig, utan att den berodde på den byråkratiska/stalinistiska planeringen.

1992

Titel Dokumenttyp Kommentar
Michail Gorbatjovs oundvikliga fall artikel Gorbatjov försökte reformera den sovjetiska regimen, men misslyckades. I stället tog den öppet prokapitalistiske Jeltsin över.
Den förfärliga paradoxen. Ernest Mandel om hyperproduktivitet visavi fattigdom. artikel Intervju från 1992
Trotskij som alternativ. * bok
Oktoberrevolutionen, statskupp eller revolution? * bok Författad till den ryska revolutionens 75-årsjubileum 1992.
I kampen för det dagliga brödet kan vi återupprätta socialismens trovärdighet artikel Utdrag ur tal
Makt och pengar * bok En marxistisk analys och teori om byråkratin. Den sista bok Mandel skrev.
Varför Keynes inte är svaret - Monetarismens gryning artikel

1993

Titel Dokumenttyp Kommentar
Socialism eller nyliberalism? artikel Baserad på en föreläsning som Mandel höll vid New York Marxist School den 21 februari 1993
Begripa världen för att kunna förändra den artikel
"Hade Lenin levat 1926 hade han troligen suttit i fängelse" dokument Samtal/intervju med Ernest Mandel om hans bok "Makt och pengar", som rör utvecklingen i Sovjetunionen och dess orsaker.
Den socialdemokratiska reformismens natur - Opportunismens materiella grunder artikel Handlar om utvecklingen av socialdemokratin. Ett utdrag av artikeln finns även publicerat i tidskriften Röda Rummet nr 1/2013

1995

Titel Dokumenttyp Kommentar
Solidaritet utan gränser är vår enda chans artikel

Till webbens startsida