Verk av Mandel sorterade efter dokumentets namn

Anmärkning: Här ingår ej artikelsamlingar, eller artiklar som handlar om E Mandel, hans teorier och arbete

Titel År Dokumenttyp Kommentar
"Hade Lenin levat 1926 hade han troligen suttit i fängelse" 1993 dokument Samtal/intervju med Ernest Mandel om hans bok "Makt och pengar", som rör utvecklingen i Sovjetunionen och dess orsaker.
"Statskapitalismens" motsägelser * 1969 broschyr Om teorin att Sovjetunionen, Kina, Östeuropa etc var kapitalistiska länder.
30 frågor och svar om Sovjetunionens Kommunistiska Partis historia 1960 artikel Om den version av SUKP:s historia som publicerades under Chrusjtjov-epoken
Althusser tillrättavisar Marx 1970 artikel
Andra världskriget 1939–1945 – orsaker och följder 1989 artikel
Arbetarkontroll, arbetarråd, arbetarstyre. * 1971 bok Dokumentsamling om arbetarmaktens teori och historia under 100 år. Utgår från Marx/Engels och slutar 1968, med bl a Maj-revolten i Frankrike och Pragvåren i Tjeckoslovakien.
Arbetarna under neokapitalismen 1968 artikel
Arvet efter Lenin 1970 artikel Artikel till 100-årsminnet av Lenins födelse
Begripa världen för att kunna förändra den 1993 artikel
Byråkrati och varuproduktion 1987 artikel Artikel om "den teoretiska basen för en tolkning av Sovjetunionen".
Debatt om arbetsvärdeläran, 1968 artikel Debatt i svenska tidskriften "Häften för kritiska studier" 1968.
Debatt om Trotskijs marxism (Krasso/Mandel) * 1968 bok
Debatt: Har socialismen någon framtid. 1990 tal Debatt mellan Ernest Mandel och Gregor Gysi i Östberlin (ordförande för PDS)
Den alliansfria rörelsen 1979 artikel
Den ekonomiska debatten på Kuba 1963-64. 1967 artikel Mandel sammanfattar denna viktiga debatt.
Den ekonomiska krisen i Kina 1981 artikel
Den ekonomiska recessionens slut 1972 artikel
Den ekonomiska tillbakagången. Den andra efterkrigsrecessionen och den ekonomiska krisens framtidsutsikter 1982 artikel
Den förfärliga paradoxen. Ernest Mandel om hyperproduktivitet visavi fattigdom. 1992 artikel Intervju från 1992
Den judiska frågan efter andra världskriget 1946 artikel Efterskrift till A Leons bok "Marxismen och judefrågan"
Den jugoslaviska frågan – ett första bokslut 1951 artikel Artikel om utvecklingen i Jugoslavin efter brytningen med Moskva sommaren 1948
Den socialdemokratiska reformismens natur - Opportunismens materiella grunder 1993 artikel Handlar om utvecklingen av socialdemokratin. Ett utdrag av artikeln finns även publicerat i tidskriften Röda Rummet nr 1/2013
Den tredje kinesiska revolutionen 1950 artikel
Det här är vår historiska chans 1976 artikel
Det nya avantgardet. 1969 artikel Om bakgrunden till studentrevolten i i slutet av 1960-talet.
Det snackas i Washington 1971 artikel
Dollarkrisen 1973 bok Artikelsamling från 1964-73
Därför är jag marxist. 1978 artikel
EEC och konkurrensen Europa-USA 1969 bok Om föregångaren till dagens EU
Efter börskraschen - en djupgående förändring av världsläget 1987 artikel Om börskraschen 1987
Ekonomin i Sovjetunionen 1962 artikel Kapitel 15 ur "Marxist Economic Theory"
En socialistisk strategi för Västeuropa 1965 artikel
En teori som inte klarade av att prövas av fakta 1990 artikel Mandel kritiserar teorin om Sovjetunionen som ett "statskapitalistiskt" samhälle.
En tokig yngling med tur 1989 artikel Tariq Ali intervjuar MAn del
Ernest Mandel om kapprustningen: Det finns logik i vansinnet 1983 artikel
Ett ekonomiskt uppsving i samband med en ekonomisk kris 1984 artikel
Ett socialistiskt Västeuropa - eller ett nytt USA? 1968 artikel En intervju publicerad i tidskriftenTidsignal i december 1968
Eurokommunism 1977 artikel Artikel från våren 1977
Europas kommunistpartier * 1982 bok
Fjärde Internationalen 40 år 1978 artikel
Folkfrontismen på Ceylon Från vacklan till kapitulation 1964 artikel Om krisen i den trotskistiska rörelsen på Ceylon (Sri Lanka)
Framtiden för Gorbatjovs reformer 1988 artikel
Från klassamhälle till kommunism. * 1975 bok
För den proletära demokratin 1968 artikel
Föreläsning om senkapitalismen 1972 tal
Förord till Trotskijs "Kampen mot nazismen i Tyskland -33". * 1969 artikel
Första internationalen och dess roll i arbetarrörelsens utveckling 1954 artikel
Förtjusande mord – Kriminalromanens sociala historia 1984 bok I denna bok (från 1984) diskuterar Mandel kriminalromanen ur marxistisk synvinkel.
Gulag-arkipelagen. Solzjenitsyns angrepp på stalinismen och Oktober 1974 artikel
Halvkoloniala och halvindustrialiserade länder 1984 artikel
Har socialismen någon framtid? 1989 artikel
I kampen för det dagliga brödet kan vi återupprätta socialismens trovärdighet 1992 artikel Utdrag ur tal
Imperialismens nederlag i Vietnam 1975 artikel Analys av orsakerna bakom och konsekvenserna av USA:s nederlag i Vietnam.
Individens roll i historien: Fallet Andra världskriget 1986 artikel Vilken roll spelade egentligen Hitler för utvecklingen i Tyskland och Andra världskriget? Var han avgörande eller väger andra faktorer tyngre?
Inledning till "Marxist Economic Theory" 1962 artikel
Inledning till Kapitalet * 1976 bok 1976-1981 gav Penguin ut Kapitalet i ny engelsk utgåva. Mandel fick i uppgift att skriva inledningarna till de olika banden. Alla tre inledningarna finns samlade här.
Inledning till engelska upplagan av "Senkapitalismen" 1975 artikel
Internationell kapitalism och ”övernationalitet” 1967 artikel Om Gemensamma markanden (EEC) m m
Intervju med Ernest Mandel 1972 artikel
Introduktion till marxismens ekonomiska teori 1964 bok
Ju mera mat det finns desto fler går hungriga 1978 artikel
Kan Gorbatjov förändra Sovjet? 1987 artikel
Kapitalismens motsättningar 1962 artikel Kapitel 5 ur "Marxist Economic Theory"
Kapprustningen och den europeiska fredsrörelsens problem 1985 artikel
Karl Marx 1990 artikel Artikel som gör en kortfattad genomgång av Marx' liv och hans politiska och ekonomiska teorier. Utmärkt introduktion till marxismen!
Klassens självorganisering och förtruppspartiet 1989 artikel Om parti, partidemokrati, massorganisastioner, klassmedvetande m m
Klassmedvetenhet och det leninistiska partiet. 1970 tal
Klinger/Reinstein vs Ernest Mandel: Debatt om Bahros Alternativet 1978 artikel
Konjunkturuppgången, inflationen och den kommande nedgången 1973 artikel
Kort analys av den tjeckiska krisen 1968 artikel Artikel från början av augusti 1968, dvs skriven före den sovjetiska inmarschen i Tjeckoslovakien
Krigshotet och kampen för socialismen 1982 artikel
Krisen försvinner inte 1976 artikel
Krisen i den gemensamma marknaden 1974 artikel
Krisen inom världens valutasystem 1982 artikel
Leo Trotskijs aktualitet 1990 artikel Artikeln ur tidskriften Fjärde Internationalen
Liebmans leninism 1975 artikel Kritisk recension av Liebmans viktiga politiska Lenin-biografi
Långa vågor i den kapitalistiska utvecklingen. * 1980 bok
Lärdomar av maj 1968 1968 artikel En "klassisk" text skriven kort efter händelserna
Lärdomarna av Grekland 1967 artikel Om militärkuppen i Grekland
Makt och pengar * 1992 bok En marxistisk analys och teori om byråkratin. Den sista bok Mandel skrev.
Mao: En revolutionär är död... 1976 artikel Minnesruna om Maos roll i historien
Marx ekonomiska tänkande. * 1967 bok
Marx' ekonomiska teori och Tredje världens industrialisering. 1967 artikel
Marx, den nuvarande krisen och arbetarklassens framtid 1985 artikel
Marxism mot ultravänsterism 1974 artikel Om de brittiska ultravänsteristiska healyiterna.
Marxism och demokrati 1948 artikel
Marxismens ekonomiska teori * 1962 bok Mandels klassiska epos från 1962.
Marxismens plats i historien. 1986 bok
Michail Gorbatjovs oundvikliga fall 1992 artikel Gorbatjov försökte reformera den sovjetiska regimen, men misslyckades. I stället tog den öppet prokapitalistiske Jeltsin över.
Myten om marknadssocialismen 1988 artikel Replik på Alec Noves svar på Mandels kritik mot Noves bok "Teori för en möjlig socialism".
Noteringar under läsningen av Enzo Traversos ”Marxisterna och judefrågan” 1990 artikel En kommentar / recension av en viktig bok
Nykapitalismens ursprung 1964 artikel
Några kommentarer till H.H. Ticktins ”Slöseriets ekonomi” 1974 artikel
Oktoberrevolutionen, statskupp eller revolution? * 1992 bok Författad till den ryska revolutionens 75-årsjubileum 1992.
Oljedollars: oljebolagens konspiration, ”tredje världens” frigörelse eller ett nytt finanskapital? 1974 artikel
Om Trotskij i exil av Peter Weiss: Anteckningar till premiären av den tyska uppsättningen 1970 artikel I denna text som ingick i programbladet vid tyska premiären av pjäsen 1970 diskuteras Trotskijs roll i den ryska revolutionen och pjäsens framställning av detta.
Om Althusser, parti och klass 1979 artikel Om Althussers "uppgörelse" med franska kommunistpartiets politik och inre partidemokrati
Om byråkratin - En analys av arbetarrörelsens ständigt hotande fara * 1969 broschyr
Om förtruppspartier 1983 tal Diskuterar revolutionära partier och deras relationer till olika slags massorganisationer.
Om leninismen. * 1970 broschyr
Om Lenins partiuppfattning och byråkratiseringen. 1990 artikel Inledning till Paul Le Blancs bok "Lenin and the Revolutionary Party".
Om Mandels påstådda 'teori om arbetarklassens passivitet' 1972 artikel Debatt mellan Mandel och V L Allen i "Häften för kritiska studier"
Om Pierre Broués ”Trotskij. En biografi” 1989 artikel
Orsakerna till Fjärde internationalens grundande. 1988 artikel
Orsakerna till och konsekvenserna av återupprättandet av Bucharin 1988 artikel
Pekings nya ekonomiska politik 1987 artikel Om ekonomiska reformer i Kina (i mitten av 1980-talet)
Pengar, kapital, inflation 1973 artikel
Periodiska kriser 1962 artikel Ur Mandels stora arbete ”Marxist Economic Theory” från 1962. Behandlar varför kriser måste uppstå i det kapitalistiska ekonomiska systemet.
Revolutionär strategi i Europa 1976 artikel Intervju från 1976 (publicerad i bl a New Left review)
Rosa Luxemburg och den tyska socialdemokratin 1971 artikel
Rötterna till den sovjetiska ekonomins nuvarande kris 1991 artikel Mandel hävdar att Sovjetunionens kris inte hade att göra med planekonomin i sig, utan att den berodde på den byråkratiska/stalinistiska planeringen.
Senkapitalismen * 1972 bok Mandels viktiga arbete om den moderna kapitalismen.
Socialism = arbetarråd-automation och TV 1974 artikel
Socialism eller nyliberalism? 1993 artikel Baserad på en föreläsning som Mandel höll vid New York Marxist School den 21 februari 1993
Socialismens framtid 1990 artikel
Solidaritet utan gränser är vår enda chans 1995 artikel
Sovjet mot kapitalism eller socialism? 1972 artikel
Sovjetiska kommunistpartiets tjugoförsta kongress 1959 artikel Kongressen hölls 27 januari - 5 februari 1959
Sovjetiska kommunistpartiets tjugotredje kongress 1966 artikel Kongressen hölls 29 mars - 8 april 1966
Sovjetunionens karaktär, socialism, demokrati 1977 artikel Kommentar till Il Manifestos symposium 1977 om Östeuropa.
Statskapitalismens mystifieringar. 1970 bok Replik på en artikel av Chris Harman, som i sin tur var ett svar på Mandels artikel "Statskapitalismens motsägelser".
Svar på de kinesiska kommunistledarnas försvar av Stalin 1963 artikel Svar på KKP:s "Till frågan om Stalin", som skrevs under den sino-sovjetiska konflikten.
Teorin om ”statskapitalism” 1951 artikel Kritiserar den uppfattning som jugoslaven Milovan Djilas formulerat om Sovjetunionens klasskaraktär
Till den permanenta revolutionens försvar 1982 artikel Ett svar till Doug Jennes från den amerikanska trotskistiska organisationen SWP.
Till försvar för den socialistiska planeringen 1986 artikel En kritisk artikel om Alec Noves bok "Teori för en möjlig socialism".
Till leninismens försvar – Till Fjärde internationalens försvar 1973 artikel Debatt om Latinamerika
Tio teser om de sociala och ekonomiska lagar som styr övergångssamhället mellan kapitalism och socialism * 1973 artikel
Tito och den jugoslaviska revolutionen 1980 artikel Artikel skriven kort innan Titos död, som tecknar bakgrunden till Titos opposition mot Stalin.
Trotskij som alternativ. * 1992 bok
Trotskijs ekonomiska teorier och dagens Sovjetunionen 1990 artikel Artikel som presenterar Trotskijs ekonomiska program, som han föreslog mot Stalins politik i slutet av 1920-talet, och hur det var relevant även i 1990-talets Sovjet.
Trotskijs verkliga testamente 1948 artikel Artikeln från hösten 1948 med anledning av 8:e årsdagen för mordet på Trotskij
Trotskism eller stalinism? 1968 tal I november 1968 hölls i London ett möte där Mandel debatterade med Monty Johnstone, från det brittiska kommunistpartiet. Detta är Mandels inledning.
Trotskisterna och motståndet under Andra världskriget 1976 artikel Andra världskriget bestod av flera olika sorters krig, vilket innebar att politiken för motståndet varierade mellan olika länder.
Vad Andra världskriget egentligen handlade om * 1986 bok Mandels analys av Andra världskrigets orsaker, förlopp och resultat.
Vad är USA-imperialismen? 1970 artikel
Varför den sovjetiska byråkratin inte är en ny härskande klass 1979 artikel
Varför Keynes inte är svaret - Monetarismens gryning 1992 artikel
Visst går det bättre för kapitalet, men det blir kortvarigt 1976 artikel
Världsrevolution och fredlig samexistens 1970 broschyr
Östtysk kommunist fördömer byråkratin: Om Rudolf Bahros Alternativet 1977 artikel
Övergångsperiodens ekonomi 1968 bok Artikel där Mandel diskuterar vad som kännetecknar en ekonomi under övergångsperioden till socialismen.
Övergångsperiodens ekonomi 1962 artikel Kapitel 16 ur "Marxist Economic Theory"
Övergångssamhället 1972 tal Föredrag hållet i Lund
Överskottskapital och realisering av mervärdet 1966 artikel Recension av Baran/Sweezys bok "Monopolkapitalet"

Till webbens startsida