Välj ett nyhetsämne från listan nedan, och välj sedan en artikel att läsa.
Välj något av ämnena nedan, och sedan en fråga att läsa. Om ni har en fråga som inte finns här, var vänliga och kontakta oss.

“Säkerhetstjänstkommissionens” utredning om den svenska vänstern (inklusive fred- och vietnamrörelsen) publicerades som fyra olika SOU-rapporter år 2002.

Dessa dokument är en intressant och avslöjande läsning. Förutom att den faktiskt ger en någorlunda korrekt beskrivning av den svenska vänsterns utveckling, så innehåller den massor med avslöjande material om hur den svenska säkerhetspolisen registrerat, infiltrerat, avlyssnat, övervakat osv i en omfattning som knappast någon utanför den svenska vänstern kunnat föreställa sig (från slutet av 2:världskriget till början av 2000-talet hade c:a 300.000 registrerats i Sverige). Stora personella och materiella resurser har lagt ned på denna verksamhet.

När man läser rapporterna så tror man ibland inte sina ögon. Här får vi oss t ex till livs historien om “den oerhört viktiga källan C33”, som mot betalning levererade “alarmerande rapporter” där det förekom terrorister (som inte fanns), planerade terroristsaktioner (som bara fanns i C33:s hjärna, såsom sabotage mot Viggen, schlagerfestivalen, kärnkraftverken Oskarshamn och Ringhals m m), spioneri, m fl mer eller mindre fantasifulla påhitt. Varje sansad person med lite insikt i den svenska vänstern borde snabbt dragit slutsatsen att vi här hade att göra med en provokatör och/eller mytoman, som antingen borde sys in eller få psykiatrisk vård, men så blev det icke.

SÄPO utnyttjade C33 under åren 1974-78, trots att man redan 1974 började förstå att C33:s rapporter nog inte var särskilt “trovärdiga”. Trots det dög C33:s rapporter när det gällde att äska anslag för verksamheten. 1978 beslöt man till slut för att göra sig av med denna icke “trovärdiga” källa - och överförde honom till IB:s efterträdare GBU, där C33 kunde fortsätta i samma stil med den militära underrättelsetjänsten.

Det är förvånande att den svenska vänstern inte i större utsträckning än som faktiskt är fallet har utnyttjat dessa rapporter för att avslöja och politiskt driva frågan om den politiska registreringen (som faktiskt fortgår, det är något som vi kan vara säkra på). Den enda gruppering som får Väl Godkänt när det gäller detta är kretsen kring Nya Arbetartidningen. Internationalen (Socialistiska Partiet) får sitta i skamvrån (har bara åstadkommit ett “upprop”) och Offensiv (Rättvisepartiet Socialisterna) är inte mycket bättre (2 artiklar). Kommunistiska Partiet har producerat en "Vitbok om KPML(r), Säpo och åsiktsregisrteringen", som behandlar perioden 1969-1998. Denna skrift finns numera tillgänglig på Internet: www.kommunistiskapartiet.org. Skriften tar inte upp "Säkerhetstjänstkommissionens utredning", men är ändå mycket läsvärd - den rekommenderas varmt.

I menyn till vänster har vi delat upp texterna till olika perioder i Sovjetunionens historia, för att ge en bättre överblick. 

Den ryska revolutionen 1917 och utvecklingen under de påföljande decennierna tillhör en av de viktigaste och mest intressanta historiska perioden under 1900-talet. Vi ämnar här publicera böcker och texter om denna period, både av de inblandade marxisterna och av andra författare, marxister såväl som andra.

Den nationella frågan i Sovjets historia.

Kommunismens fem ansikten, av Gilles Martinet. Analyserar och jämför olika "socialistiska stater" och system: Sovjet, Jugoslavien, Kina, Tjeckoslovakien och Kuba.

Alternativet. Till kritiken av den reellt existerande socialismen, av Rudolf Bahro. En bok om Sovjetblocket som fick stor publicitet och debatterades livligt när den kom ut. Författaren var själv från DDR (Östtyskland).

Om socialistisk demokrati, av Roy Medvedev. Denna bok från 1977 handlar om Sovjetunionen och dess problem.

Stalinismen och det sovjetiska samhället, av Viktor Danilov. Den ryske historikern Viktor Danilov (död 2004) anses allmänt vara den ryska "agrarhistoriska forskningens nestor", med en omfattande vetenskaplig produktion.

Röda blöjbarn, av Megan Erickson. Om barnomsorgen i det tidiga Sovjetunionen, som (trots landets fattigdom) strävade efter att vara modern och progressiv.

”Realsocialismen”, av Eric Hobsbawm. Utvecklingen i Sovjet och Östeuropa från Oktoberrevolutionens seger till sammanbrottet.

Dokument: Frihetskriget mot fascismen. Tal (bl a av Molotov och Stalin), artiklar m m från Sovjet hösten 1941.

Dokument: Leve leninismen. Den första offentliga kinesiska attacken på Moskva och inledningen av den sino-sovjetiska konflikten hade formen av en ideologisk principdeklaration. Men att Moskvas var den verkliga måltavlan det begrep alla som ville förstå.

Välj mellan artiklar och böcker till vänster

Böcker som behandlar marxistisk ekonomisk teori.

Karl Marx’s ekonomiska läror. Populärt framställda och belysta av Karl Kautsky. En klassisk skrift som översatts till mängder av språk.

Kapitalismen igår och idag, av Maurice Dobb. En skrift från 1958.

Introduktion till marxismens ekonomiska teori, av E Mandel.

Marx ekonomiska tänkande, av E Mandel.

Marxismens ekonomiska teori E Mandels klassiska epos från 1960. Mer än bara en bok om marxistisk ekonomisk teori, utan också om historia, kulturhistoria, antropologi och till och med lite psykologi.

Dollarkrisen, av E Mandel. Artiklar från 1964-73.

Kapitalets tillkomsthistoria, av Roman Rosdolsky.  En mycket grundlig genomgång av Marx' Kapitalet och dess centrala begrepp.

Marxism: Bakgrund - teori - praktik. Om marxismens grunder, inklusive marxistisk ekonomi och den revolutionära rörelsens historia. Boken gavs ut av Vänsterns Ungomsförbund 1967.

Den stora upptäckten, av Vitalij S Vygodskij (hur Marx skrev Kapitalet.)

Att läsa Kapitalet, av Louis Althusser. Franska originalet publicerades 1968, svenska översättningen 1970.

Monopolkapitalet, av Baran/Sweezy. En "klassisk" bok om den moderna kapitalismen, skriven 1966. Rikligt med exempel huvudsakligen från USA (inte bara ekonomiska, utan även politiska och sociala förhållanden).

Det asiatiska produktionssättet, av Gianni Sofri. Med förord av Gunnar Gunnarson.

Långa vågor i den kapitalistiska utvecklingen, av E Mandel.

Senkapitalismen, del 1, av E Mandel. Första delen av Mandels viktiga arbete om den moderna kapitalismen. Texten ovan (Rött forum) är en mycket förkortad version om samma ämne.

Senkapitalismen, del 2, av E Mandel. Andra delen av Mandels viktiga arbete om den moderna kapitalismen.

Den marxistiska teorin om kriser, kapital och staten, av David S Yaffe. Om marxistisk kristeori.

Den globala kapitalackumulationen, av Samir Amin. En "klassisk" bok av denne egyptiskfödde marxistiske ekonom.

Nationernas ofärd. Arbetslösheten i den internationella krisen, av Göran Therborn. Årsskiftet 1984-85 var c:a 30 miljoner arbetslösa i de "ledande" kapitalistiska länderna. I boken analyserar författaren arbetslösheten i 16 av dessa länder.

Finns det en annan väg ut ur krisen? Nio kritiska röster om krisens orsaker och möjliga lösningar. Debattbok från 1994.

Marx och Keynes – blandekonomins gränser, av Paul Mattick. Om den kapitalistiska kapitalackumulationen, ekonomiska kriser och statsingripandenas orsaker och gränser under den moderna kapitalismen.

Studier i kapitalismens utveckling, av Maurice Dobb. Utdrag om "Övergången från feodalism till kapitalism".

Texter om de olika organisationer som funnits och finns inom svensk arbetarrörelse. Dessutom publicerar vi material som skrivits om Säpo:s bevakning av svenska vänstern och fredsrörelsen. Både texter som skrivits av olika vänstergrupper, och dessutom de utredningar som Socialstyrelsen presenterat om Säpo:s aktiviteter. Välj ur menyerna till vänster.

Här nedan publicerar vi texter som behandlar Sverige generellt.

Om klasserna i Sverige, av G Therborn. 

Arbetarrörelsen i Sverige (del 1), av Knut Bäckström. Behandlar perioden fram till 1900.

Arbetarrörelsen i Sverige (del 2), av Knut Bäckström. Behandlar perioden 1900-1918. 

Arbetarrörelsens utveckling i de tre nordiska länderna 1914-20, av Edvard Bull. En "klassisk" och mycket omdebatterad uppsats från 1922.

Den röda tråden, av Håkan Blomqvist. Den svenska arbetarrörelsens historia. 

Politik och organisation. Staten och arbetarklassens organisationer, av Sune Sunesson. Avhandling som främst behandlar den svenska socialdemokratin och fackföreningsrörelsen. 

Hungerskjöld och potatiskriget, av Mats Parner. Om Sverige revolutionsåret 1917.

Arbetskompaniet Storsien - en bok om politisk internering 1939-43, av Kieri, Sundström, Åren 1939-43 fanns i Sverige arbetsläger (koncentrationsläger), där kommunister och andra politiskt radikala internerades. Denna bok handlar om det största, första och mest kända av dessa. 

Kina, Vänstern, Vietnam & utrikespolitiken, av Stig Eriksson/M Fahlgren. Om Kinas utrikespolitik, fr a i förhållande till Vietnams befrielsekamp, och den svenska maoist-influerade vänsterns (främst Kfml och Kfml(r), men även FK) inställning till det.

Utanför systemet, vänstern i Sverige 1968-78. Antologi om "68-vänstern". Boken innehåller separata artiklar om VPK och om vänstergrupperna (KFML/SKP, KFMLr/KPMLr, RMF/KAF/SP och FK).

Kårhusockupationen, av Claes Fredelius. Om kårhusockupationen i Stockholm i slutet av maj 1968. 

Löntagarfonder - rörelse kontra politik, av Per-Erik Wentus och Roy Karlsson. En tillbakablick på striden om löntagarfonder i slutet av 70-talet och början av 80-talet. Författarna är kritiska mot det sätt på vilket "vänstern" förhöll sig till det hela.

Kommunismens hot och löfte - Arbetarrörelsen i skuggan av Sovjetunionen 1917-1991. En antologi.

Arbetaren som somnade - Sverige 1995, av K G Vinsa. En provokativ, kontroversiell och orättvis - men tänkvärd - betraktelse över den svenska arbetarklassen och i synnerhet den s k 68-vänstern.

Sverige – den byråkratiserade demokratin, av Anders Hagström.

Folkdemokratin Sverige – en kontrafaktisk historielektion, av Anders Hagström. . Vad hade hänt om Sverige hamnat blivit hamnat i Sovjets intressesfär efter Andra världskriget? Artikelförfattaren försöker teckna ett trovärdigt scenario, utifrån analogier med Östeuropa.

Den svenska arbetarklassens historia. Studiecirkel utgiven 1977 av Förbundet Kommunist.

Lärdomar av trettiotalet, av Christian Berggren. Artikel ur tidskriften Kommunist från 1977, som diskuterar hur arbetarpartierna och fackföreningsrörelsen agerade under den ekonomiska kris som då rådde.

Den svenska arbetarrörelsen och socialismen. Den svenska vänsterorganisationen Arbetarmakt ger sin syn på den svenska arbetarrörelsens historia, inklusive och utomparlamentariska vänstern.

Vi bygger landet, av Yvonne Hirdman. Den svenska arbetarrörelsens historia. Bokversionen är ett rikt illustrerat praktverk. I denna version finns hela grundtexten med, men bara en liten del av bokens illustrationer m m.

Vänsterpress om flyktingkrisen - november 2015.

Vänsterpress om flyktingkrisen – slutet av november 2015. Inskränkningar på asylrätten har antagits i en rasande fart under den senaste månaden.

Vänsterpress om terrordådet i Stockholm i april 2017.

Vänsterpress om nazistfiaskot i Göteborg i september 2017. Den sista september hade Nordiska Motståndsrörelsen tänkt göra ett mäktigt framträdande i Göteborg. Av det blev intet.

Recensioner av boken Omprövningar. Svenska vänsterintellektuella i skiftet från 70-tal till 80-tal. Om kända vänsterintellektuella som avsvor sig sina vänsterståndpunkter och hamnade i den borgerliga fållan.

Texter om Kommunistiska internationalen. Välj mellan Artiklar, Böcker, Dokument ur menyn till vänster.

Kommunistiska Internationalen bildades 1919, på initiativ av de segerrika ryska bolsjevikerna. Under sina första år försökte den sprida lärdomarna från den ryska revolutionen till övriga världen, och försökte gynna uppbygget av kommunistiska partier i alla länder. Man strävade efter att fler länder skulle lyckas genomföra en socialistisk revolution. I takt med den stalinistiska byråkratiseringen av Sovjetunionen, förföll även Komintern. Den stalinistiska ledningen fick partierna i flera länder att föra en helt felaktig och misslyckad politik (Tyskland, Frankrike, Kina, Spanien är de mest kända exemplen). Här kommer vi att publicera ett flertal böcker och artiklar om denna utveckling av Komintern.

Konferenserna i Zimmerwald och Kienthal, föregångare till Komintern.

Några olika texter om den ryska revolutionen i oktober 1917.

Ryska revolutionen, del 1, av E H Carr.

Partiets inflytande (ur Ryska revolutionen 1917-1923), av E H Carr. Om bolsjevikpartiets utveckling. Redogör bl a för de inskränkningar i partidemokratin som skedde, i synnerhet införandet av fraktionsförbudet 1921.

En historisk vändpunkt: Marx, Lenin, Stalin, av E H Carr. Den brittiske historikern diskuterar den ryska revolutionen utifrån Marx' och bolsjevikernas perspektiv på den mänskliga historien och revolutionsbegreppet.

Den ryska arbetarrevolutionen - från novemberrevolutionen till Brestfreden. Trotskijs klassiska skrift från 1918 som publicerades på ett stort antal språk (inklusive svenska). Fram till dess Stalin & Co började förfalskningen av den ryska revolutionens historia efter Lenins död, fungerade denna skrift mer eller mindre som en "officiell" historik över oktoberrevolutionen och dess närmaste efterspel (inklusive fredsförhandlingarna i Brest-Litovsk i börja av 1918).

Ryska revolutionens historia, band 1. Trotskijs klassiska och lysande verk om ryska revolutionen 1917, här i reviderad översättning.

Ryska revolutionens historia, band 2. Trotskijs klassiska och lysande verk om ryska revolutionen 1917, här i reviderad översättning.

Ryska revolutionens historia, band 3. Tredje och sista delen av Trotskijs klassiska historik över ryska revolutionen.

Oktoberrevolutionens lärdomar, av L Trotskij.

Den proletära revolutionen i Ryssland av N Lenin och Leo Trotskij. En klassisk dokumentsamling från 1918. Sammanställd och kommenterad av den amerikanske kommunisten Louis C. Fraina. Nu för första gången på svenska.

Om Sovjetunionens utrikespolitik under den första tiden efter revolutionen. Utdrag ur historikern E H Carrs "Ryska revolutionen 1917-1923, del 3", avdelning V: "Sovjetunionen och världen". Handlar bl a om de kontroversiella Brest-Litovskförhandlingarna 1918.

Om fredsförhandlingarna i Brest-Litovsk. Utdrag ur Louis Fischers Lenin-biografi.

Krig eller Fred?, av Alexander Rabinowitch. Om Brest-Litovsk-förhandlingarna och meningsskiljaktigheterna om dessa på den ryska sidan. Ur författarens viktiga arbete The Bolsheviks in Power (utg. 2007).

Ryska revolutionens historia i sammandrag, av Fredrik Ström. Från 1924, dvs innan den stalinistiska historieförfalskningen hade tagit fart. Författaren var medlem i dåvarande svenska kommunistpartiet.

Bonderevolutionen i Ryssland 1902-22, av Viktor Danilov och Teodor Shanin. Om den moderna forskningen om bondefrågan före Oktoberrevolutionen och i det tidiga Sovjetunionen.

Den ryska revolutionen, av I Deutscher.

Den väpnade profeten. Första delen i Deutschers Trotskij-trilogi.

Lenins leninism, av Marcel Liebman.

Tio dagar som skakade världen, av John Reed. Denna klassiska, av Lenin varmt rekommenderade, bok om Oktoberrevolutionen ger en sann och engagerad beskrivning av revolutionen. Den förbjöds under Stalinepoken, just därför att den gav en annan bild av revolutionsförloppet än den som Stalin och hans historieförfalskare ville genomdriva.

Från Hegels logik till Finlands-stationen i Petrograd, av Michael Löwy. Ur FI 4/87. Diskuterar om Lenins aprilteser från april 1917.

Moskva under Lenin, av Alfred Rosmer. Klassisk redogörelse för Sovjetunionen under de första åren efter revolutionen. Handlar även om den Kommunistiska internationalen.

Oktoberrevolutionen, statskupp eller revolution? En längre artikel som Ernest Mandel skrev till den ryska revolutionens 75-årsjubileum 1992.

Oktober 1917 - Statskupp eller revolution?, uppsats av Jeff Hausel.

Bolsjevikerna och den ryska revolutionen. Dokument i urval, med tonvikten på bolsjevikpartiets taktik och interna debatt.

Ryska revolutionens historia. Denna bok, sammanställd av en sovjetisk redaktionskommitté i slutet av 20-talet, ger en mycket läsvärd (ur olika aspekter) historik över ryska revolutionen.

Anarkisterna och den ryska revolutionen, av Victor Serge. Den f d anarkisten gör upp med anarkisternas roll i den ryska revolutionen.

Som politisk agent, av Bruce Lockhart. En brittisk diplomat och spion skildrar bl a sin verksamhet i Ryssland kort efter revolutionen (1918). Boken blev en verklig storsäljare när den kom ut (i Sverige 1:a upplagan 1933).

Ryska revolutionen 1917, av Marc Ferro. En närmast "klassisk", kortfattad historisk redogörelse för den ryska revolutionen.

Världsrevolutionen, av Eric Hobsbawm. Om Oktoberrevolutionen och dess betydelse för 1900-talets historia.

Så här ser revolutioner ut, av Louise Bryant. Ögonvittnesskildring från revolutionens Petrograd hösten 1917. Utdrag ur bok som gavs ut under titeln Six Red Months in Russia.

Bolsjevikerna kommer till makten, av Alexander Rabinowitch. Mycket väldokumenterad, välskriven och levande beskrivning av den ryska revolutionen 1917, från julidagarna till maktövertagandet i oktober. Rabinowitch är professor emeritur i historia på Indiana University, Bloomington. Boken kom i nyutgåva i maj 2017.

Epilog till en revolution, av China Miéville. Slutord i en mycket rosad bok om Ryska revolutionen.

Revolutionens evolution, av Moshe Lewin. Författaren, en framstående sovjetkännare och historiker, gör ett slags bokslut över den ryska revolutionen.

Ryssland juli-oktober 1917 – En revolutionskrönika månad för månad, av Gunnar Gunnarsson. Gunnarsons bok är en rikt illustrerad samling dokument och ögonvittnesskildringar. Den här återgivna texten motsvarar ungefär halva boken. Mycket av bildmaterialet finns dock inte med.

Sagt om revolutionen, av Gunnar Gunnarsson. Politiker, författare, historiker, filosofer om Oktoberrevolutionen.

Oktoberrevolutionen, av Roy Medvedev. Rysk socialist (ej kommunist) om ryska revolutionen - skriven 1979 (dvs före Sovjets sammanbrott).

SUKP(b):s historia (1938) om Ryska revolutionen 1917. Utdrag ur den beryktade stalinistiska upplagan från 1938, som var en officiellt sanktionerad historiebok. Den spreds i många upplagor.

SUKP:s historia (1962) om Ryska revolutionen 1917. Utdrag ur den auktoriserade version som gavs ut i slutet av Chrusjtjov-epoken och som var avsedd att ersätta den stalinistiska versionen från 1938.

Sovjeterna vann och förlorade makten, av Benny Andersson. En tillbakablick på revolutionen, varför och hur den segrade, men senare urartade.

Både vänstern och högern förrådde den provisoriska regeringen, av Alexander Kerenskij. Den siste ryske regeringschefen ger sin syn på varför hans regering störtades i oktober 1917.

Den ryska arbetare- och bonderevolutionen, (från 1920) av Augustin Souchy. Författaren, som var en tysk anarkist, gör en kritiskt bokslut över den ryska revolutionen. Behandlar främst utvecklingen efter maktövertagandet 1917.

Det tidiga sovjetiska engagemanget i miljöskydd, och hur det försvann, av Kunal Chattophadhyay. Artikel om hur miljövård diskuterades och genomfördes under de första åren efter revolutionen 1917, innan stalinismen.

Den ryska revolutionens 100-årsminne och att ställa in betalningen av statsskulden, av Éric Toussaint. Artikel som går igenom hur sovjetregimen 1918-1920 gick mot att betala tsarregeringens statsskuld. Även idag en aktuell fråga efter den grekiska krisen och EU:s agerande 2012.

Var den ryska revolutionen ett misslyckande? Tankar om hundraårsminnet,av Sheila Fitzpatrick. Ett försök till ett bokslut över Oktoberrevolutionen.

Ryska revolutionen – en översikt, av Håkan Blomqvist. Artikel ur Tidsignal nr 15 (2017).

Clarté-debatt om Oktoberrevolutionen, av Benny Andersson m fl. Debatt om imperialismen, den ryska revolutionen, dess betydelse för den socialistiska revolutionen i Europa m m.

Marxistiske historikern Paul Le Blanc om Oktoberrevolutionen - ljudupptagning. Detta är en ljudupptagning från ett möte 6/11 i Umeå med Le Blanc som talare.

De tio bästa böckerna om den ryska revolutionen, av Tariq Ali. Sammanställning med anledning av att den ryska revolutionen fyller 100 år.

Ryska revolutionen – En studieguide, av Alan Woods. Viktiga och bra böcker om ryska revolutionen.

Ryska revolutionen – Några lästips, av Phil Gasper. Viktiga och bra böcker om olika aspekter av den ryska revolutionen 1917.

Vad blev det kvar, av Sheila Fitzpatrick. Om några nya böcker om den ryska revolutionen.


Vänsterpress om Februarirevolutionen 1917. För hundra år sedan, i mars 1917 (februari enligt tidräkningen som gällde i Tsarryssland) gjorde de arbetande massorna i Ryssland uppror och störtade tsaren.

Vänsterpress om Ryssland sommaren 1917. Under våren/sommaren stärkte bolsjevikerna sin ställning, men i juli gick kontrarevolutionen till motoffensiv och de revolutionära krafterna tvingades på reträtt.

Vänsterpress om Ryssland hösten 1917. I juli/augusti gick kontrarevolutionen till offensiv, men efter general Kornilovs misslyckade militärkupp i slutet av augusti återtog de revolutionära krafterna initiativet.

Vänsterpress om Oktoberrevolutionen 1917. Idag för 100 år sedan (7/11 1917 enligt vår kalender, 25/10 enligt den dåvarande ryska) grep revolutionärerna makten i den ryska huvudstaden Petrograd. Oktoberrevolutionen hade inletts.

Vänsterpress om Oktoberrevolutionen 1917 - del 2. Artiklar från Arbetarmakt, Clarté, Internationalen, Offensiv, Proletären och Revolution.


Recensioner

Den ryska revolutionen 1917-23 – En recension. Isaac Deutscher recenserar första delen av Carrs stora arbete om ryska revolutionen.

Ut ur den Stora Mörka Valfisken, av Eric Hobsbawm. Om den mycket prisade och debatterade (även från vänsterhåll) boken People´s Tragedy: The Russian Revolution 1891-1924 av Orlando Figes.

Orlando Figes hade fel om den ryska revolutionen, av  Chris Nineham. Historikern Figes har lovordats för sina arbeten om Ryska revolutionen. Därför lyfts han nu också fram som spjutspets i borgerlig kritik mot Oktober och revolutioner överhuvudutaget.

Pipes' veklagan, av Anders Hagström. Recension av Richard Pipes' bok Den ryska revolutionen.

Skenrättegångarna mot ett mycket stort antal kommunister i Sovjetunionen på 30-talet var en ytterst tragisk period i den socialistiska arbetarrörlsens historia. I denna del kommer vi att publiceran olika texter om dessa rättegångar, men även om hela perioden av förföljelser under 30-talets Sovjet ("den stora terrorn"), och även liknande händelser i andra länder. I menyn till vänster finns artiklar respektive böcker om denna period,medan vi nedan publicerar dokument från Moskvarättegångarna.

Dokument: Protokoll från 1936 års Moskva-rättegång, med förord av Kenth-Åke Andersson.

Dokument: Om det kontrarevolutionära Trotskij-zinovjevska blockets terroristiska verksamhet. Hemligt brev som 29 juli 1936 skickades till regionala och territoriella kommittéer m fl organ i det sovjetiska KP inför den stundande 1:a Moskvarättegången (hölls i augusti.)

Dokument: Anklagelseakter, 1937 års rättegång.

Dokument: Protokoll från 1937 års Moskva-rättegång. "Processen mot det sovjetfientliga, trotskistiska centrum" - "Fullständigt stenografiskt referat" från rättegången 23-30 januari 1937.

Dokument: Anklagelseakter, 1938 års rättegång.

Dokument: Protokoll från 1938 års Moskva-rättegång. På vakt mot fascismen. Förkortat stenografiskt referat från processen mot ”Högerns och trotskisternas block” 2-13 mars 1938. Förord av Sven Linderot.

Dokument: Moskvaprocessen. Rättvisa eller justitiemord? Broschyr som granskar den första Moskvarättegången. Utgiven 1936 av Socialistiska Partiets förlag.

Dokument: Bakom Moskvarättegången, av Max Shachtman. Bok från slutet av 1936, som analyserar, främst utifrån det officiella rättegångsprotokollet, den första Moskvarättegången.

Dokument: Rödbok om Moskvarättegången. Skrift om den Första Moskvarättegången av Trotskijs son, Leon Sedov. Utgiven 1936.

Dokument: Stalin som socialismens dödgrävare. Skrift om Moskvarättegångarna utgiven 1938 av Socialistiska Partiet.

Dokument: Stalins brott, av L Trotskij. Från 1937. Behandlar första och andra Moskvarättegången.

Dokument: Om Moskvarättegången -38, av L Trotskij. En sammanställning av artiklar som Trotskij skrev om den tredje Moskvarättegången.

Dokument: Fallet Leo Trotskij. Stenografiskt protokoll från den s k Deweykommissionens förhör med Trotskij angående anklagelserna mot honom under Moskvarättegångarna

Karl Marx och Friedrich Engels är den socialistiska rörelsens "anfäder". De lär knappast behöva någon ytterligare presentation.

Rosa Luxemburg var i början av 1900-talet medlem en av den tyska socialdemokratin, där hon tillhörde dess vänster. Tillsammans med Karl Liebknecht blev hon en av ledarna för den tyska kommunistiska rörelsen efter Första världskriget. Liebknecht och Luxemburg mördades i början av 1920-talet. Luxemburg kritiserade både Lenins partiteori och vissa aspekter på den ryska revolutionens utveckling.

Texter från SKP/Vpk/(v). Välj Artiklar, Böcker eller Dokument ur menyn till vänster.

Här publicerar vi recensioner av böcker, artiklar mm.

Texter om/av den maoistiska organisationen KFML, sedermera SKP.

Dokument: SKP:s 2:a kongress (1976), med kommentarer.

Vart går SKP? av Nils Holmberg (Om motsättningarna i dåvarande SKP, som numera heter (v)).

Om Kfml. Innehåller förutom en historik över Kfml en replikväxling mellan Kfml och Zenit.

Vad vill Kfml? Politisk plattform för det maoistiska KFML, publicerad våren 1970.

Nyvänsterdebatten i Clarté och Zenit 1966.

Utdrag ur Bolsjevik nr 1. 1970 utträdde Lunda-Clarté ur Clartéförbundet och publicerade en omfattande kritik av KFML/Clartés maoism. KFml & dess biorganisationer var utsatta för en hel del splittringar kring 1970. Den första var den politiskt primitiva rebellrörelsen som snabbt gick under pga internt sammanbrott. Lunda-Clartés brytning var av enhelt annan kaliber teoretiskt-politiskt - den var den första lite större antistalinistiska utsplittringen från den svenska maoismen. Den skulle följas av många fler.

Inledning till "Lögnens renässans", av Kenth-Åke Andersson. "Inledning till Lögnens renässans" tar upp den historiska bakgrunden till publiceringen av Lögnens renässans, dvs de upprepade försöken från mao-stalinisterna (vid den tiden främst Kfml) att ideologiskt och politiskt isolera den unga trotskistiska rörelsen i Sverige, via tidningsartiklar, broshyrer utgivna av Vietnamrörelsen och som kronan på verket, boken "Marxism eller trotskism?" mm.

Kfml:s omvälvning, av Kenth-Åke Andersson. Ett svar till Gnistan, ur Röd information.

I K-Å Anderssons artikel om Kfml nämns bl a Moshé Lewins bok "Lenins sista strid", som finns på denna webplats.

Om Moskvarättegångarna, ur Kenth-Åke Anderssons Lögnens renässans.

SKP i kris, av Martin Fahlgren.

SKP 1980-84, ett parti i kris. En kommenterad dokumentsamling om det maoistiska KFML-SKP:s utveckling med tyngdpunkten på de avgörande åren 1980-84.

Kina, vänstern, Vietnam & utrikespolitiken, av Stig Eriksson/M Fahlgren.

Utdrag ur broschyren "Vart går SKP", utgiven av KU-Storstockholm.

Lärdomar av KFML/SKP:s sönderfall, Intervju med Per-Åke Lindblom om utvecklingen i SKP 1976-80. Marxistarkiv vill ge en allsidig bild av den svenska vänsterns utveckling, i synnerhet den vänster som började växa fram i slutet 60-talet. Som ett led i denna strävan låter vi här en av de ledande företrädarna för KFML/SKP, Per-Åke Lindblom (PÅL), komma till tals i en nygjord intervju. PÅL och hans meningsfränder kom i minoritetsställning 1978 och uteslöts för "fraktionsverskamhet".

Utanför systemet, vänstern i Sverige 1968-78. Antologi om "68-vänstern". Boken innehåller separata artiklar om VPK och om vänstergrupperna (artieln om KFML/SKP är skriven av Björn-Erik Rosin).

"Kfml(r) och facket". SKP-broschyr om KFMLr:s (nuvarande KP) fackliga politik. Skriven av P-Å Lindblom.

Skogsstrejken: Några erfarenheter från skogsstrejken 1975. Broschyr om skogsstrejken 1975.

Debatt: Kampen mot nazismen i Tyskland. Bo Gustafsson försökte 1975, i SKP:s tidskrift Marxistiskt Forum, dra lärdomar av kampen mot nazismen i Tyskland och särskilt då det tyska kommunistpartiets politik.

Mörk, Gustafsson, Eklund: Maoisterna och Sovjet – debatt. Artiklar från 1974-76.Återupprättades kapitalismen i Sovjet efter Stalins död? Blev Sovjet "socialimperialistiskt"? Det menade maoisterna.

Fredlig kontrarevolution - en debatt. På 70-talet ansåg maoisterna att kapitalismen i Sovjet återupprättats efter Stalins död. SKP:aren Nils Holmberg försökte bevisa detta, vilket ledde till debatt bl a i SKP.

Frågor och svar om nationella frågan och "fosterlandsförsvaret". Artikel ur Marxistiskt Forum, det maoistiska SKP:s teoretiska tidskrift, där den svenske trotskisten Stig Eriksson försöker förklara hur revolutionära marxister ser på dessa frågor.

Dokument från en splittring - KFML, KFMLr. 1970 splittrades det maoistiska KFML och KFMLr (nuvarande Kommunistiska Partiet) bildades. Denna dokumentsamling ger en utförlig redovisning av stridsfrågorna.

Ordförande Mao och vår herres rekryter. Artikel av Mats Parner om den s k rebellrörelsen 1968, Liza Marklunds thriller ”Den röda vargen” och den religiösa Korpela-rörelsen.

Om rebellrörelsen i Sverige. Bl a en artikel ur FNL i Sverige (reportagebok utgiven av De Förenade FNL-grupperna 1975).

Som helhet är SKP ett parti som går på tomgång. Intervju med Bo Gustafsson, f d ordföranden i det maoistiska KFml/SKP (från 1978), med kommentar av en SKP-are.

Gruvarbetarstrejken 1969-70. Artikel om den stora gruvstrejken i det maoistiska KFml:s teoretiska tidskrift Marxistiskt Forum.

200 lögner om trotskismen (ur "Lögnens renässans"), av Kenth-Åke Andersson. En "klassisk", systematisk genomgång av kfml:s bok ”Marxism eller trotskism”.

Maoister om ”m-l-rörelsens” undergång. Varför gick svenska maoismen under? Och hur gick det i andra länder? Dessa frågor diskuteras med utgångspunkt från två artiklar ur tidskriften Clarté.

Kommentar till Marxistarkivets artikelsamling om maoismens undergång, av Ulf Karlström. Förutom UK:s inlägg ingår även en kommentar till hans inlägg.

Synpunkter på M-L- förbundens ”Sovjetanalys”, av Pierre Frühling. De svenska maoisternas syn på Sovjet hade stor betydelse för t ex i Vietnamrörelsen (DFFG). Här kritiseras den maoistiska analysen främst utifrån Nils Holmbergs "Fredlig kontrarevolution" (del I).

Nils Holmberg och sovjetanalysen, av Pierre Frühling. Kritisk granskning av den maoistiska analysen av Sovjetunionen som den framställs i Nils Holmbergs "Fredlig kontrarevolution" (del 2).

“Vilken socialism” – Debatten KAF – SKP i Åsö gymnasium 16 september 1976. En "klassisk" debatt mellan trotskister och maoister inför fullsatt aula i Stockholm. Debatten nedtecknad från bandupptagning.

Jan Myrdal i blåsväder – Debatt senhösten 2016. Myrdals medverkan i nazianstrukna tidningen Nya Tider fick många att höja på ögonbrynen och undra vart han egentligen är på väg. Detta är en artikelsamling om detta.

Texter om kvinnofrågan ur ett marxistiskt perspektiv.

Kvinnan och socialismen. En riktig marxistisk klassiker om kvinnofrågan. Den första upplagan kom ut 1883 och gavs sedan ut i ett stort antal upplagor under de följande 30-40 åren.

Lenin om kvinnans frigörelse. En samling Lenin-texter om kvinnofrågan. Inledning av Krupskaja (Lenins hustru) + utdrag ur Clara Zetkins "Minnen av Lenin".

Clara Zetkin, av A Hagström.

Samtal med Lenin om kvinnofrågan. (Utdrag ur Clara Zetkin, "Minnen av Lenin".) 

Riktlinjer för den kommunistiska kvinnorörelsen (Clara Zetkins teser till Kommunistiska internationalens andra kongress 1920).

Företal till ryska upplagan av "Riktlinjer för internationell kommunistik kvinnorörlse", av Clara Zetkin. Ur tidskriften "Kommunistiska Internationalen" (nr 5 1921).

Kommunismen och familjen, av Alexandra Kollontaj. Ur FI 5/75.

Kvinnans kamp för frigörelse. Av A Kollontaj

Kvinnan och familjen. Av A Kollontaj.

Kvinnans kamp för politiska rättigheter. Av A Kollontaj.

Kvinnans ställning i den ekonomiska samhällsutvecklingen, av A Kollontaj. En klassisk föreläsningsserie som Kollontaj höll vid Svedlov-universitetet under april-juni 1921.

En sexuellt emanciperad kommunistisk kvinnas memoarer, av Alexandra Kollontaj. Hennes självbiografi.

8 mars och kampen för socialismen. En artikel av Anders Hagström om bakgrunden till firandet av kvinnodagen 8 mars.

Kvinnoförtrycket en produkt av klassamhället, av Eva Wångersjö. Artikel om kvinnofrågan ur "r-arnas" teoretiska tidskrift Klasskampen (1972).

Kvinnofrågan - en klassfråga. Broschyr från Revolutionära marxisters Förbund, RMF (troligen 1973).

Kvinnor, kamrater... Kvinnans roll i arbetarrörelsen uppbygge till slutet av 1930-talet, av Eva Schmitz.

Andra internationalen och den tidiga kvinnorörelsen. Ur Fjärde Internationalen 1/78.

Marx och Engels om kvinnornas frigörelse, av Hal Draper. Den amerikanske marxisten Hal Draper är en av 1900-talets främsta Marx-kännare, bl a känd för sitt monumentala verk "Karl Marx’s Theory of Revolution" omfattande 4 volymer.

Familjen under senkapitalismen, av Katarina Katz. En väl genomarbetad artikel om familjen i det moderna samhället.

Tidskriften Kommunist om kvinnofrågan. Två artiklar från 1974 om kvinnofrågan: "Den proletära kvinnorörelsens historia" och ett debattinlägg som diskuterar inriktning av kvinnoarbetet.

Patriarkatet och kapitalismen. Om kvinnoförtryckets utveckling genom historien, hur det kan bekämpas m m, allt utifrån en marxistisk grundsyn.

Kvinnan under Islam, av Yasmina Nawal.

Prostitution: Marxism versus moralism, av Helen Ward. En annorlunda och kontroversiell syn på prostitution.

Kollontaj och kvinnoförtryckets historia, av Jacqueline Heinen.

Den nya kvinnorörelsen, av Juliet Mitchell. Klassisk bok om "nya kvinnorörelsen" från 1972.

Recension av Juliet Mitchells "Den nya kvinnorörelsen", av Margot Bengtsson. Från tidskriften Zenit.

Kvinnorörelsens strategi – Grupp 8 vs Arbetets kvinnor. Denna debatt om kvinnorörelsens inriktning hölls 1974. Den har fortfarande relevans.

Kvinnofrågor, kvinnomedvetande och klass – en analys av kärnkraftsfrågan, av Abby Peterson. Artikel från 1981 som analyserar folkomröstningen om kärnkraft utifrån begreppet kvinnomedvetande.

Hemmafrun och hennes arbete under kapitalismen, av Wally Secombe.

Zenit om kvinnorörelsen i Sverige, Margot Bengtson m fl. Artikelsamling (från 1973 till 1980).

Tidskriften Fjärde internationalen om kvinnofrågan. Artiklar publicerade under åren 1977-93. Behandlar många aspekter av kvinnofrågan.


Debatt om kvinnoförtryck i förorterna - artikelsamling. I Aftonbladet och Expressen varnade 2 invandrarkvinnor i maj 2015 för att reaktionära krafter fått ökat inflytande i vissa förorter och menade att man måste ta itu med detta, vilket ledde till en häftig debatt.

Vänsterpress om kvinnofrågan i mars 2015. Inför 8 mars 2015.

Internationella kvinnodagen (8 mars) i vänsterpress 2018. Artiklar från svensk vänsterpress.

Den spanska revolutionen och kontrarevolutionen på 30-talet var en ytterligt viktig period för revolutionärer. Nederlaget för den republikanska sidan och Franco-fascisternas maktövertagande behöver än idag diskuteras av revolutionära marxister, för att dra lärdomar för framtiden. Här publicerar vi material i denna fråga.

Spanska inbördeskriget 1936-1939, av Vincent Scheltiens. Recension av Antony Beevors "Spanska inbördeskriget" och en mer allmän diskussion om historieskrivningen när det gäller Spanien.

Material om utvecklingen i Kina (ytterligare material under menyalternativ till vänster).

Den tredje kinesiska revolutionen, av Ernest Mandel. Längre artikel från 1950, dvs skriven kort efter kinesiska revolutionens seger (1949).

Debatt i MLK om Kinas utrikespolitik.

Kamrat med 700 miljoner, av Sture Källberg. "Kamrat..." är författarens debutbok. Den skrevs och publicerades 1964, dvs innan den "stora kulturrevolutionen" i Kina. Författaren ger en personligt färgad beskrivning av Kina ett par år innan kulturevolutionen bröt ut. Läsaren får bl a en intressant inblick i den sino-sovjetiska konfliktens bakgrund och utveckling.

Maoismen - dess ursprung och idé, av Isaac Deutscher.  Artikel från 1964.

Nixons Kina-politik: En ny kontrarevolutionär taktik i Asien. Artikel från början av 1972 som analyserar USAs politik med användning av "Pentagonpappren".

Kinas utrikespolitik, av Peter Cardoff. Om den kinesiska utrikespolitikens mål och medel. Broschyren författad 1974. Svensk utgåva publicerad 1975.

Debatt om den kinesiska utrikespolitiken. Ur tidskriften Zenit 1976-77.

Intervju med Nguyen Khac Vien om konflikten mellan Vietnam och Kambodja/Kina. Intervjun är från november 1978, dvs innan den den vietnamesiska ockupationen av Kambodja och Kinas anfall på Vietnam.

Rötterna till konflikten mellan Kina och Vietnam, av Martin Fahlgren. Ur FI 6/82.

Kina, vänstern, Vietnam & utrikespolitiken, av Stig Eriksson/M Fahlgren.

De socialistiska krigen. En antologi om konflikten i Sydostasien 1979.

Konflikten mellan Kampuchea/Kina och Vietnam. Artiklar ur tidskriften Kommentar 1977-81.

Proletären och konflikten mellan Kina/Kampuchea och Vietnam. Artiklar ur "r-arnas" veckotidning under första halvåret 1979.

Marxism eller idealism. "r-arna" (nuvarande KP) var från början maoister, men blev under 70-talet alltmer kritiska mot Kina. Detta kulminerade i början av 1979 då man publicerade en omfattande kritik av Kina.

Bangladesh Ceylon – Gnistor som kan sätta Indien i brand.. Skrift om upproren i Östpakistan (Bangladesh) och Ceylon (Sri Lanka) 1971. Kompletterad med ytterligare texter.

Kinesiska kommunistpartiet och inrikespolitiken, av Trygve Lötveit. Det kinesiska kommunistpartiets historia i korthet, fram till slutskedet av kulturrevolutionen 1972.

Kina – klasskampen går vidare, av Börjesson/Svensson. En historik över den kinesiska revolutionen fram till mitten av 1970-talet. Boken företräder en anti-stalinistisk maoism.

Kina under Mao, av Eric Hobsbawm. Känd bristtisk historiker (som var medlem i brittiska kommunistpartiet) om utvecklingen i Kina från kommunisternas maktövertagande fram till Maos död.

Hur bli en bra kommunist, av Liu Shao-chi. Skrift som attackerades häftigt under den kinesiska kulturrevolutionen.

Två revolutioner, av Perry Anderson. Hur ska man förklara de motsatta resultat som kommunismen lett till i Ryssland och Kina efter 1989? I denna artikel diskuterar Anderson detta.

Revolutionärerna i Kinas städer, av Gregor Benton. Den kinesiska trotskismens historia. Författaren är en av de främsta experterna på det moderna Kinas historia.

Kommunismens fem ansikten, av Gilles Martinet. Analyserar och jämför olika "socialistiska stater" och system: Sovjet, Jugoslavien, Kina, Tjeckoslovakien och Kuba.

Dokument: Den tredje kinesiska revolutionen. Resolution antagen av Fjärde Internationalens Internationella Exekutivkommitté i maj 1952 (om den kinesiska revolutionens seger).

Dokument: Rapport till Kinas Kommunistiska Partis nionde nationalkongress (april 1969), av Lin Biao. 1969 utsågs Lin Biao officiellt till Maos efterträdare. Drygt två år senare dog han och hans familj i en flygkrasch i Yttre Mongoliet när de försökte fly Kina.

Dokument: Ordförande Maos teori om de tre världarna är ett viktigt bidrag till marxismen-leninismen. Viktig artikel från november 1977 som lägger ut texten om "trevärldarteorin" som låg till grund för Kinas utrikespolitik i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet.

Dokument (på engelska): Resolution on CPC history (1949-81). Resolution som antogs vid Kinesiska kommunistpartiets elfte centralkommittés sjätte plenarmöte, 27 juni 1981.

Texter om det svenska socialdemokratiska partiet.

Dokument: Metallkonflikten 1945. Kommunisternas uppträdande och ansvar... Skrift om 1945 års metallstrejk från den socialdemokratiskt dominerade styrelsen i Metallindustriarbetarförbundet. Skriften är som man kan förvänta sig skarpt kritisk mot kommunisterna.

Hjalmar Branting, av Zäta Höglund. Om den socialdemokratiske partiledaren och förste socialdemokratiske statsministern. Skriften från 1949.

Tidskriften Fjärde internationalen om socialdemokratin. Debatt mellan Kenth-Åke Andersson, Tom Gustafsson, Håkan Blomqvist, Kjell Östberg m fl.

Om socialdemokratin. Artikel av Otto Mannheimer ur Mullvaden i maj 1972. Diskuterar socialdemokratins grundläggande natur, vad den är och vad den INTE är.

SSU – socialdemokratins rekrytskola? av Gunnar Olofsson. Om det socialdemokratiska ungdomsförbundets betydelse och roll i den svenska socialdemokratin (artikeln från 1972).

Liberalerna och arbetarrörelsen, av Kjell Östberg. Om relationerna mellan socialdemokratin och liberalerna i början av 1900-talet.

Byråkrati och reformism, av Kjell Östberg. En studie av svensk socialdemokratis politiska och sociala integrering fram till första världskriget.

Den svenska arbetarklassen och reformismens genombrott inom SAP före 1914, av Seppo Hentilä. Doktorsavhandling om den svenska socialdemokratins framväxt och politiska/ideologiska utveckling.

Den svenska arbetarrörelsen och första världskriget, av Anders Hagström. Efter världskrigets utbrott hamnade den svenska socialdemokratin, liksom i andra länder, i kris och splittrades till slut våren 1917.

Vad ansåg socialdemokratin och borgarna om kampen mellan vänsteroppositionen och stalinisterna? Artikel av C Franzén och P-O Mattson. Baseras främst på artiklar från dagstidningen SocialDemokraten.

Arbetarrörelsens efterkrigsprogram. De 27 punkterna med motivering. Detta berömda handlingsprogram färdigställdes 1944 för att träda i kraft när kriget var slut. Det stöddes av hela arbetarrörelsen, dvs även det svenska kommunistpartiet.

Om Efterkrigsprogrammet: Skördetiden som försvann. Tidskriften Kommunist beskriver hur detta berömda radikala socialdemokratiska handlingsprogram från 1944 kom till, hur det emottogs inom arbetarrörelsen och vad som blev av det hela.

Aspekter på Socialistinternationalen, av Bernt Kennerström. Handlar bl a om socialdemokratins hållning till befrielserörelser i "underutvecklade länder".

Vad är socialdemokratin?, av Kjell Östberg. Om dagens socialdemokrati och den utveckling som lett dit.

Om svensk socialdemokrati – artiklar från tidningen Fjärde internationalen, av Kjell Östberg. Författaren är en av Sveriges främsta experter på den svenska socialdemokratin.

Politik och organisation. Staten och arbetarklassens organisationer, av Sune Sunesson. Avhandling som främst behandlar den svenska socialdemokratin och fackföreningsrörelsen.

Orsaker till reformismens genombrott i svensk socialdemokrati, av Seppo Hentilä. Med kommentar från Bernt Schiller.

Socialdemokratins uppgång och fall, av Per-Åke Westerlund.  Om socialdemokratins utveckling med utgångspunkt i två biografier om Olof Palme.

Socialdemokratin och arbetarklassen. Om reformismens grundvalar, av Johansson, Nilsson, Olofsson. Artikel från tidskriften Zenit (från 1975) om socialdemokratins historiskt sett starka och långvariga inflytande i arbetarklassen och dess orsaker.

Löntagarfonder - rörelse kontra politik, av Per-Erik Wentus och Roy  Karlsson. En tillbakablick på striden om löntagarfonder i slutet av 70-talet och början av 80-talet. Författarna är kritiska mot det sätt på vilket "vänstern" förhöll sig till det hela.

Löntagarfonder och arbetarklassen, av Peter Dencik. I mitten av 1970-talet fördes en livlig debatt om "löntagarfonder". Förslaget fick starkt stöd inom den fackliga byråkratin och inom delar av socialdemokratin, men möttes av skepsis i övriga vänstern.

Löntagarfonderna – halshuggning av kapitalismens skugga?, av C H Hermansson. Vänsterpartiets (VpK:s) f d ordförande om löntagarfonder (från 1975).

Socialdemokratin idag, av Cles Fredelius och Birger Karlsson. Artikel från 1976. Behandlar bl a den vid den tidpunkten viktiga frågan om löntagarfonder.

Debatt om löntagarfonder i tidskriften Fjärde Internationalen. Artiklar från 1976-79.

Det socialdemokratiska försöket. Arbetarkontroll och företagsdemokrati i svensk arbetarrörelse, av Claes Fredelius. Om den svenska arbetarrörelsen 1870-1975. I synnerhet diskuteras den svenska socialdemokratins strategi och taktik, som länge var framgångsrik, med långvarigt regeringsinnehav.

Sverige före och efter socialdemokratin: en första översikt av Therborn m fl. Om den svenska socialdemokratins betydelse för den svenska samhällsutvecklingen. Artikeln som baseras på en rapport från ett forskningsprojekt behandlar perioden fram till mitten av 1970-talet.

Svensk socialdemokrati efter kalla kriget: en rörelse som stillnat?, av Kjell Östberg. Denna artikel ingick i Tidsignal nr 10.

Om filmen "Palme". Att Olof Palme var och förblir en kontroversiell person visas av reaktionerna på den dokumentärfilm om honom som kom 2012. Detta är en samling artiklar som diskuterar filmen.

Vänsterpress om Partiledaren som klev in i kylan. Synpunkter på Daniel Suhonens omtalade bok om Håkan Juholts uppgång och fall.

Böcker om Lenins teorier och arbete.

Lenins leninism, av Marcel Liebman. Kanske den bästa Lenin-biografi som skrivits. Nu fullständigt översatt. Till denna utgåva har vi också redigerat om notförteckningen och ändrat textfont.

Lenin och det revolutionära partiet, av Paul Le Blanc. Denna bok tillhör det absolut bästa som skrivits om Lenin och hans partiuppfattning.

Lenins sista strid, av M Lewin.

Lenins tankevärld, av Georg Lukács. En riktig klassiker. Första upplagan 1924. Nyutgåva 1967.

Lenins partiuppfattning: Från grupper till parti, 1895-1912. Denna läsvärda bok har sitt ursprung i den italienska vänsterorganisationen Avanguardia Operaia och den översattes och publicerades på svenska av Förbundet Kommunist.

Den unge Lenin, av Leo Trotskij. Den första delen av den Lenin-biografi som Trotskij avsåg att skriva (men som aldrig fullbordades).

Lenin, av Nadezjda Krupskaja. Lenins hustru minns.

Lenins Ungdom, av Isaac Deutscher.

Minnen av Lenin, av Clara Zetkin. Bok från 1925 där Zetkin berättar om sina möten med Lenin. Behandlar bl a kvinnofrågan och upproret i Tyskland 1920.

Lenin – en biografi, av David Shub. Den första större Lenin-biografin översatt till svenska (utgiven 1949). Författaren är mensjevik och kritisk till Lenin och ryska revolutionen.

David Shubs ”Lenin – en biografi”, av Max Shachtman. Kritisk recension av Lenin-biografin, vars författare David Shub är mensjevik.

Debatt om Shubs Leninbiografi. Shub svarar på Shachtmans kritiska recension av hans biografi, (se ovan) och Shachtman genmäler.

Lenin, av Louis Fischer. Denna läsvärda Lenin-biografi (från 1964) är den mest utförliga som finns på svenska.

Lenins tänkande, av Henri Lefebvre. Med en längre introduktion om Lefebvres politiska liv och verk. 

Vad Lenin verkligen sagt, av E Fischer och Franz Marek. Bra introduktion till Lenins tänkande.

Ofullbordad leninism, av Paul Le Blanc. Debatt och polemik om Lenin och leninismens betydelse idag. Författaren menar att Lenin, när man väl frigjort honom från alla förvrängningar och missuppfattningar, fortfarande har mycket att ge

Lenin i Zürich, av Alexander Solzjenitsyn. Med tanke på att Solzjenitsyn var mycket kritisk till ryska revolutionen, så är givetvis detta porträtt av Lenin strax före revolutionen högst kontroversiellt.

Recensioner och debatt om Solzjenitsyns Lenin i Zürich.

Böcker om Trotskij

Trotskij som alternativ, av Ernest Mandel.

Den väpnade profeten. Första delen i Isaac Deutschers Trotskij-trilogi.

Den avväpnade profeten. Andra delen i Trotskij-trilogin.

Den förvisade profeten. Tredje delen i Trotskij-trilogin.

Världsrevolutionen i Hønefoss. En redogörelse för Leo Trotskijs vistelse i Norge, av Yngvar Ustvedt. Denna bok (översatt från norska) ger en god inblick i det politiska drama - med många politiska riktningar inblandade - som utspelade sig under Trotskijs 1,5 år i Norge.

Icke skyldig. Deweykommissionens slutrapport om anklagelserna mot Leo Trotskij under Moskvarättegångarna. Denna rapport antogs officiellt 21 september 1937 efter nära ett års arbete. Den publicerades i bokform i början av 1938 under titeln Not Guilty.

Mordet på Trotskij, av Julian Gorkin. 20 augusti 1940, lyckades en stalinistisk agent, spanjoren Ramón Mercader, att dödligt såra Leo Trotskij, som dog dagen därpå. Gorkin redogör utförligt för denna historia.

Sovjetisk spionchef om mordet på Trotskij. Utdrag ur Sudoplatovs bok "Direktoratet".

Mordet på Trotskij, av Isaac Don Levine. Denna bok om mordet på Trotskij kom ut på svenska 1963.

Leo Trotskij och det revolutionära partiets organisationsprinciper, av Feeley, Le Blanc och Twiss. Broschyr från 1982 som går igenom Trotskijs syn på hur ett revolutionärt parti borde organiseras. Skrevs i samband med krisen i den amerikanska organisationen SWP.

Robert Service om Trotskij

Tyska historiker protesterar mot utgivning av Trotskij-biografi. Intervju med historikern Hermann Weber och uttalande av 14 tyska historiker om utgivningen av R Services Trotskij-biografi. 

Ny biografi om Trotskij, av P-O Mattson. Om Robert Services "Trotsky: A Biography", utgiven 2009.

Om Robert Services Trotskij-biografi, av David North. Två kritiska artiklar/recensioner.

Recension av Robert Services Trotskij-biografi, av Bertrand M Patenaude. Mycket kritisk recension (från juni 2011) av Services biografi.

Det nya mordet på Trotskij, av Scott McElemee. Artikel som kommenterar Patenaudes mycket kritiska recension av Services biografi Trotsky - a biography ovan. I artikeln finns också uttalanden från både Patenaude och Service.

En otjänst mot Trotskij, av Peter Taaffe. Om Robert Services Trotskij-biografi.

Trotskij lever! av Paul Le Blanc. Recension av Robert Services Trotskij-biografi.

Till Leo Trotskijs försvar, av Hillel Ticktin.  Recension av Services Trotskij-biografi från London Book Club, januari 2010.

(Fler recensioner finns också nedan.)

Pierre Broué om Trotskij

Pierre Broués Trotskijbiografi rätar ut frågetecken. En kommentar av Anders Hagström med anledning av en recension av Trotskij-biografin i Svenska Dagbladet.

Trotskij äntligen som människa – inte profet, av P-O Mattson. Recension av Pierre Broués Trotskij-biografi.

Trotskij mot Stalin, av Arne Johansson. Om Broués Trotskij-biografi.

Klasskamp i Sovjet, av Hans Norebrink. Recension av Broués Trotskij-biografi ur Flamman, med kommentar av Anders Hagström.

Recension av Pierre Broué: Trotskij, av Lore Goldner. En längre, kritisk recension av Broués Trotskij-biografi.

Om Pierre Broués ”Trotskij. En biografi”. Ernest Mandel recenserar Broués Trotskijbiografi. Från 1989.

(Fler recensioner finns nedan.)

Dmitri Volkogonov om Trotskij. 

Dmitri Volkogonov: från stalinism till antikommunism, av Felix Kreisel. Recension av den ryske historikern Volkogonovs biografier om Stalin, Trotskij och Lenin.

Dmitri Volkogonovs ”Lev Trotskij, Polititjeskij portret”. Den ryske marxisten Rogovin gör en kritisk recension av Volkogonovs Trotskij-biografi.

Texter om utvecklingen Latinamerika. Enskilda länder i menyn till vänster.

Den latinamerikanska socialistiska revolutionen, av José Carlos Mariátegui. Utdrag ur text från 1929. Författaren, som av många betraktas som den främste marxisten i Latinamerika, diskuterar karaktären av den kommande revolutionen i Latinamerika.

Urfolksfrågan i Latinamerika, av José Carlos Mariátegui. Artikel från 1929 där den peruanske marxisten diskuterar urfolksbönderna och jordfrågan i Latinamerika.

Antiimperialistisk ståndpunkt, av J C Mariátegui. En av Mariáteguis mest kända texter (från 1929).

Latinamerika — feodalt eller kapitalistiskt?, av Luis Vitale. Denna artikel, från 1966, tog upp den viktiga frågan om de latinamerikanska samhällenas natur. Vitale menade att jordbruket var kapitalistiskt, inte feodalt, vilket ledde till en livlig diskussion.

Deklaration från den första OLAS-konferensen (1967). Konferensen fungerade som en samlingspunkt för den revolutionära vänstern i Latinamerika och slutdeklarationen slog fast en strategisk inriktning för den revolutionära rörelsen.

Den revolutionära vägen för Latinamerika, Röda Häften 13/14 1971. Diskussion om vänsterns strategi och taktik i Latinamerika i slutet av 60-talet, i synnerhet gerillataktiken.

Resolution om Latinamerika från Fjärde internationalens 9:e världskongress (1969)

Che Guevaras sju misstag, av Joseph Hansen. Kritisk analys (från 1969) av Ches misslyckade gerillaäventyr i Bolivia.

Argentina och Bolivia - ett bokslut. Av Hugo Blanco, Peter Camejo, Joseph Hansen m fl. 1969 antog Fjärde Internationalen en politik för gerillakrigföring i Latinamerika. Detta ledde till en hård debatt. Detta dokument är en skarp kritik mot denna inriktning.

Till leninismens försvar - Till Fjärde internationalens försvar. Här försöker E. Germain (= E. Mandel) att försvara majoritetslinjen i debatten ovan.

Gerillarörelser i Latinamerika, av James Petras. Om olika gerillarörelser i Latinamerika under 1960-talet och fram till början av 1970-talet.

Kapitalism och underutveckling i Latinamerika. Historiska studier över Chile och Brasilien, av André Gunder Frank. En "klassisk" bok om Latinamerika (från 1970).

Kapitalism och ”feodalism”(?) i Latinamerika, av Andre Gunder Frank. Om de latinamerikanska samhällenas sociala karaktär: vilken roll spelar feodalismen?

Vem är den omedelbara fienden?, av André Gunder Frank.

Kapitalistisk underutveckling eller socialistisk revolution, av André Gunder Frank. Om de ekonomiska förhållandena och klasstrukturen m m i Latinamerika och om en revolutionär strategi som tar sin utgångspunkt i detta.

Underutvecklingens utveckling, av André Gunder Frank. Om Latinamerikas ekonomi.

Klass, politik och Debray, André Gunder Frank. En kritisk betraktelse av gerillaförspråkaren Régis Debrays avsaknad av analys av Latinamerikas produktions- och klasstruktur, vilket (enl. Frank) leder till en felaktig strategi.

Neo-imperialismen i Latinamerika, av Anibal Quijano. Artikel från 1971.

Che Guevara – en revolutionär humanist, av Michael Löwy. En bok om Che Guevaras politiska tänkande.

Marxism och religion: befrielseteologins utmaning, av Michael Löwy. Ur FI 1/88.

Marxismen i Latinamerika, av Michael Löwy. Antologi med texter från 1909 fram till 2005. Boken är översatt till flera språk. Har kommit ut i flera upplagor i Latinamerika.

Folkfronten i Latinamerika. Utdrag ur Michael Löwys antologi Marxismen i Latinamerika från 1909 till våra dagar. Innehåller 3 texter.

Revolution i revolutionen, av Regis Debray. Den franske journalistens berömda studie, som tillkom efter långa samtal med bl a Castro, är ett försök att generalisera erfarenheterna från gerillakampen på Kuba.

Castrismen - Latinamerikas långa marsch, av Regis Debray. I denna uppsats (från 1965) formulerar Debray en gerillastrategi som de flesta vänstergerillorna i Latinamerika gjorde till sin från mitten av 1960-talet.

Kritik av vapnen 1, av Régis Debray. I denna bok (från 1974) kritiserar Debray den gerillainriktning som han själv var en av de främsta förespråkarna av, bl genom boken "Revolution i revolutionen" från 1967.

Beroende och utveckling i Latinamerika, av Fernando Henrique Cardoso. I sin analys utgår den brasilianska ekonomen Cardoso från Lenins teori om imperialismen.

Vapenkapplöpning i Sydamerika eller?, av Georges Spriet. Brasilien och Venezuela upprustar och även andra länder i Sydamerika ökar sina militärutgifter. Vad håller på att ske? Artikeln från sommaren 2009.

Statskuppen 2009 i Honduras, av Toon Danhieux. Aktuell artikel (sept 2009).

Belägringen av Haiti, av Rachel Cohen och Alan Maas. Om behandlingen av flyktingar från det jordbävningsdrabbade Haiti.

Spanien och det spanska väldet i Latinamerika, av J H Parry. Den spanska kolonisationen av Amerika (La Conquista) inleddes då den italiensk-spanske upptäckaren Christoffer Columbus år 1492 nådde Amerika.

Att återuppbygga vänstern, av Marta Harnecker. Utdrag (med kritiska kommentarer) ur en bok där den välkända latinamerikanska marxisten utvecklar en strategi för vänstern, speciellt i Latinamerika.

Böcker om stalinismen

Stalins förfalskarskola, av L Trotskij (om stalinismens förfalskning av ryska revolutionens historia).

Lenins kamp mot stalinismen. Texter av Lenin och Trotskij. Huvuddelen av denna bok består av en artikel av Trotskij som skisserar Lenins kamp mot stalinismen och den ökande byråkratiseringen av bolsjevikpartiet och den sovjetiska statsapparaten. Tillsammans med den finns dokument som stöder hans artikel. Dessutom finns ett antal andra dokument av Lenin och Trotskij, hela eller delar, för att runda av bilden av Lenins kamp under det sista året av sitt politiska liv.

Tredje internationalen efter Lenin, av L Trotskij. Trotskijs klassiska kritik av Kominterns stalinistiska politiska förfall under andra halvan av 20-talet.

Den förrådda revolutionen, av L Trotskij (analys av revolutionens byråkratisering/stalinisering.)

Den ofullbordade revolutionen 1917-1967, av I Deutscher.

Stalin. Deutschers klassiska Stalin-biografi.

Krisen i den kommunistiska rörelsen, band 1, av Fernando Claudin.

Krisen i den kommunistiska rörelsen, band 2, av Fernando Claudin.

Stalin (del 1). Trotskijs ofullbordade Stalin-biografi (publicerad efter hans död). 

Samtal med Stalin, av Milovan Djilas.

Vi trodde på kommunismen. Ett antal f d kommunistiska författare redgör för sina erfarenheter av och brytning med stalinismen.

Fånge hos Stalin och Hitler, av Margarete Buber-Neumann. Många tyska kommunister drabbades av 30-talets stalinistiska terror, även Margarete och hennes man, Heinz Neumann: Han avrättades, hon hamnade i Gulag, för att 1940 överlämnas till Gestapo...

Revolutionens barn, av Wolfgang Leonhard. Stalinismen sedd inifrån: Ung flykting i 30-talets Sovjet fostras till partifunktionär. Återvänder till det besegrade Tyskland; deltar i uppbygget av DDR fram tills han hoppar av till Jugoslavien.

Kremls klockor, av Arvo Tuominen. Denna del av den f.d. finske kommunistledarens minnen är den mest omtalade. Den handlar om åren 1933-38, då författaren var i Sovjetunionen.

Den dialektiska materialismen och vetenskapen, av Maurice Cornforth. Ledande ideolog i brittiska kommunistpartiet argumenterar för lysenkoismen (byggd på föredrag hållet 1949, utgiven på svenska 1955).

Jag valde friheten, av Viktor Kravtjenko. Denne "avhoppare" från Stalins Sovjet fick en omfattande publicitet, särskilt i Europa, bl a beroende de förtalsrättegångar han blev inblandad i.

Jag valde rättvisan, av Viktor Kravtjenko.

Det stalinistiska arvet. En antologi sammanställd av Tariq Ali med texter som förklarar och kritiserar stalinismen ur marxistisk synvinkel.

Stalin. En kritisk studie över bolsjevismen, av Boris Souvarine.

Röda Kapellet, av Leopold Trepper. Om den ryktbara anti-nazistiska spionage- och motståndsorganisationen berättad av dess främste ledare. 

Sovjetmarxismen – en kritisk analys, av Herbert Marcuse. Det amerikanska originalet från 1958, men den svenska översättningen från 1984.

Slavarbete i Sovjet, av David J Dallin och Boris I Nicolaevsky. Den första mer seriösa och sakligt väl underbyggda skildringen av de sovjetiska arbetslagren på Stalins tid. Utgiven på svenska 1947.

Stalinfenomenets historia, av Jean Ellenstein. Författaren var historiker tillhörande det franska kommunistpartiet. Svenska översättningen gavs ut av Arbetarkultur 1977.

Resa i Sovjet. 1936 inbjöds Gide till Sovjetunionen. När han kom hem skrev den blivande Nobelpristagaren "Resa i Sovjet" där han redogjorde för sina intryck. Boken blev en chock för okritiska Sovjetvänner.

Recension av Jean Ellensteins Stalinfenomenets historia, av Pierre Frank. En kritisk recension av Ellensteins bok.

Ohelig allians - Stalins pakt med Hitler, av Robin Blick. En kritisk recension av brittiske historikern Geoffrey Roberts bok Unholy Alliance: Stalin´s Pact with Hitler.

Texter om USA, speciellt den amerikanska marxismen och arbetarrörelsen.

Krig i Paterson, av John Reed. Författaren till klassikern "Tio dagar som skakade världen" rapporterar från en mycket hård strejk i USA 1913.

Med Gene Debs på nationaldagen, av John Reed. Om den amerikanske socialistiske pionjären.

Redogörelse för Amerikas Förenade Kommunistiska partis verksamhet. Ur tidskriften "Kommunistiska Internationalen" nr 4 1921.

Det amerikanska folkets historia, av Leo Huberman. En "klassisk" historik utifrån en marxistisk grundsyn.

Röda teamsters, av Bryan D Palmer. På 1930-talet fanns en stridbar arbetarrörelse i USA. En arbetargrupp som gick i spetsen för denna rörelse var de radikala teamsters i Minneapolis.

Socialism inför rätta, av James P Cannon. Om den s k "Upprorsrättegången" mot de amerikanska trotskisterna 1941.

Amerikansk stalinism och antistalinism, av James P Cannon. Artikel från 1947, då "kalla kriget" började ta form och då, särskilt i USA, det politiska klimatet hårdnade för socialistiska strömningar.

Sidney Rittenberg – en amerikansk maoist, av Martin Fahlgren. Rittenberg deltog som aktivist i den kinesiska kulturrevolutionen och det ledde till att han hamnade i fängelse och släpptes på fri fot först efter Maos död.

Vietnamrörelsen i USA. Om den amerikanska vietnamrörelsen. Bl a en artikel ur tidskriften Kommentar.

Malcolm X talar. Tal, intervjuer m m med den svarte amerikanske befrielsekämpen och revolutionären Malcolm X.

Malcolm X och den svarta rörelsens historia. Artikel av Anders Hagström om den svarte amerikanske revolutionären Malcolm X.

Den revolutionära organisationen, av Farrel Dobbs. Tre föreläsningar hållna 1970.

Den amerikanska arbetarklassen, av Mike Davis. Om framväxten av arbetarklassen i USA. Diskuterar bl a problemet varför det aldrig uppstod något stort arbetarparti i USA.

Varför finns inget socialdemokratiskt parti i USA?, av Max Van Lingen. I USA dominerar som bekant 2 borgerliga partier, demokrater och republikaner. Varför har det aldrig uppstått något arbetarparti med större anslutning, som i stort sett alla länder i Europa?

USA är ingen rättsstat. Artikel ur den svenskpråkiga finländska tidskriften Ny Tid.

Det sista vita valet? av Mike Davis. Artikel ur New Left Review som analyserar det amerikanska presidentvalet 2012 och det republikanska partiets högerutveckling.

Lincoln och den andra amerikanska revolutionen, av Per Leander. Den amerikanske presidenten Abraham Lincoln mördades för 150 år sedan (1865).

Donald Trump var oundviklig, av Guus Valk. Om orsakerna till Donald Trumps spektakulära framgångar.

”Bernie Sanders säger att Hillary Clinton själv måste göra sig förtjänt av hans anhängares röster", av Feliks Garcia. Artikel ur den brittiska tidningen "Independent", 26 april 2016.

Inte revolution – ännu, av Mike Davis. Artikel ur Jacobin Magazine, november 2016, som analyserar Trumps valseger och vad den kan innebära.

Att lyssna på Trump, av Christian Parenti. Artikel ur Jacobin Magazine, november 2016, som analyserar Trumps tal under valkampanjen. "Väljarna tog honom på allvar men inte bokstavligen.".

Donald Trump kan inte bekämpas med liberal nostalgi, av Stephen Maher. Tillbakablickande populism kan inte lösa USA:s problem. Det krävs i stället en djärv framtidsvision.

Trumps ”muslimförbud” leder bara till fler terroristdåd, av Patrick Cockburn. Artikel från 30/1 2017.

Ewout van den Berg recenserar boken Amiable with Big Teeth. En roman som ger en inträngande bild av livet i Harlem i New York och de förödande konsekvenser som stalinismen fick för afroamerikanernas frigörelsekamp.


Vänsterpress om Kuba/USA – december 2014. Historiska händelser: Diplomatiska förbindelser upprättas mellan Kuba och USA. Kubaner frisläppta ur amerikanskt fängelse.

Vänsterpress om Kuba/USA – januari 2015. Om Kuba och dess relationer till USA efter att Washington och Havanna kommit överens om att återuppta diplomatiska förbindelser.

Vänsterpress om de första primärvalen i USA 2016. Artiklarna handlar främst om framgångarna för Bernie Sanders, en med amerikanska mått mätt radikal socialist.

Vänsterpress om primärvalen i USA – mars 2016. Framgångarna för högerpopulisten Donald Trump och socialisten Bernie Sanders fortsätter att skaka om etablissemanget i USA.

Vänsterpress om primärvalen i USA – slutet av mars 2016. Bernie Sanders fortsätter att överraska - vann de senaste primärvalen med skrällsiffror.

Vänsterpress om primärvalen i USA – början av april 2016. Bernie Sanders fortsätter att överraska i primärvalen. Knappar in på Clintons försrpång.

Vänsterpress om primärvalen i USA – slutet av april 2016. New York: Trump och Clinton stärker sin ställning, men Bernie Sanders kampanj fortsätter att mobilisera stora massor.

Vänsterpress om primärvalen i USA – maj 2016. Republikanerna: Trump har segrat. Demokraterna: Kampen mellan Clinton och Sanders är inte avgjord än.

Vänsterpress om primärvalen i USA – juni 2016. Primärvalssäsongen närmar sig slutet och det mesta tyder på att huvudkombattanterna kom mer att bli Clinton och Trump, men det återstår fortfarande en del frågetecken.

Vänsterpress om presidentvalet i USA – augusti 2016. Clinton mot Trump. Om inte något oförutsett som skakar om USA inträffar, så kommer någon av de två bli USA:s nästa president. Så vad står de egentligen för? Och vilka alternativ finns?

Vänsterpress om presidentvalet i USA – november 2016. Artikelsamling med kommentarer och analyser.

Vänsterpress om presidentvalet i USA – mitten av november 2016. Kommentarer och analyser av det amerikanska presidentvalet.

Vänsterpress om Trumps första tid som USA-president.

Vänsterpress om amerikanska missilattacken på Syrien – april 2017. Artiklar ur svensk vänsterpress. Även referenser till internationell vänsterpress.

Vänsterpress om president Trumps äventyrligheter – maj 2017. Bland annat om Trumps rundresa i Mellanöstern.

Texter om utvecklingen i olika europeiska länder. Välj land i menyn till vänster.

Nedan finns mer övergripande artiklar som bl a behandlar Europa.

Europa och Amerika, av L Trotskij. Tal från 1926, där Trotskij analyserar USA:s framväxt som en ny världsdominant och Europas svagare ställning.

Majrörelsen 1968. Artikelsamling om upprorsåret 1968.

EEC och konkurrensen Europa-USA, av Ernest Mandel. Bok om EU:s föregångare (från 1969).

Rött Europa. Artiklar från 1970 som handlar om EEC - föregångare till dagens EU.

Mot Europas utsugare. Synpunkter från Socialistiskt Alternativ på den politik som socialister bör driva i EU-frågan.

Efter Maastricht. Ett kapitalistiskt Europas förenta stater?, av Keith Harvey. Artikel från 1994 som analyserar Maastrichtfördraget och dess konsekvenser för EU.

Arbetarmakt om EU. Två artiklar som diskuterar parollen "Europas förenade socialistiska stater" ur olika aspekter (bl a via polemik mot Socialistiska Partiet).

Ner med marknadens diktatur - i både EU och Sverige. För ett arbetarstyrt Europa. Arbetarmakt om EU-frågan. Skrift från 1994.

Den europeiska socialdemokratins utveckling. Artikel från 1973.

Utopi och verklighet. Den europeiska arbetarrörelsens sociala historia, av Wolfgang Abendroth. 

Revolutionär strategi i Europa, av Ernest Mandel. En intervju från 1976.

Västeuropas kommunistpartier. Intervju med Perry Anderson från 1976, om eurokommunismen.

Diktaturernas kris. Portugal, Grekland, Spanien, av Nicos Poulantzas. I mitten av 1970-talet föll samtliga diktaturer i Sydeuropa. I samtliga skedde en folklig radikalisering, men f ö fanns stora olikheter. 

Fascismen i Europa, av Lauri Karvonen. I denna bok (från 1990) försöker författaren ge en översiktlig bild av fascismen. Han betonar att fascismen främst bör ses som en POLITISK RÖRELSE (inte en ideologi).

Krigsindustrin i Europa går samman och privatiserar vapenexportkontrollen, av Ludo De Brabander, i Vrede (Gent).

Rena pengar, smutsiga krig - vapenindustrin och den nya upprustningen, av Ataulfo Riera. Om USAs och NATOs upprustning och roll i världspolitiken (från 2000).

Ekonomisk kris medan militärkomplexet lever kärnfriskt, av Ludo De Brabander. Vapenexporten ökar och militärutgifter sparas det inte på, trots den ekonomiska krisen.

En europeisk strategi för vänstern, av Michael Husson. Diskuterar grunderna för en socialistisk strategi för dagens Europa.

Om krisen i EU och motståndets dynamik, av Pierre Rousset. Artikel som analyserar krisen inom EU [2011], motståndet mot den i olika länder och hur det kan utvecklas.

I stormens centrum: skuldkrisen i den Europeiska unionen. Intervju med Eric Toussaint om den ekonomiska krisen i Europa 2011.

Våren möter vintern, av Mike Davis. Om den arabiska våren, proteströrelserna i Europa och USA och den globala ekonomiska krisen och eurokrisen.

Det politiska tillståndet inom unionen, av Susan Watkins. Artikel ur New Left Review, från november 2014, om den politiska och ekonomiska utvecklingen av EU under de senaste decennierna, och hur EU:s framtid ter sig.

Nästa flyktingkris, av Christian Parenti. Artikel om den nuvarande (2015) "flyktingkrisen" och vad världen kan förvänta sig av framtida flyktingströmmar orsakade av klimatförändringarna.

Vad bör göras med bankerna? Radikala förslag på radikala förändringar. Artikel av en grupp radikala ekonomer, med olika förslag på åtgärder för att komma tilrätta med bankkriser, sätta stopp för spekulation, etc.

Vilket Europa? - Efter OXI och Brexit, EU:s kris och vänstern, av Angela Klein. Artikel från 2016 om bakgrunden till EU:s kris och vilket Europa vänstern ska kämpa för.

Den västeuropeiska extremhögern behöver en storstädning, av Dominique Minten. Om extremhögern i Europa.

Nya vänsterpartier i Europa - Recension av en viktig bok som handlar om försöken att bygga breda arbetarpartier.

Texter om utvecklingen i Mellanöstern. Välj ur menyalternativ till vänster för artiklar om specifika länder.

Den återuppblomstrande islamska fundamentalismen, av Salah Jaber. Ur FI 1/88.

Oljehungern drivkraften bakom konflikten i Mellanöstern, av Pol De Vos.

De härskande klasserna i arabvärlden på 1970-talet, av Mohammad Ja'far.

Palestina och Israel, en analys från vänster. 1969 skrev Staffan Beckman 2 böcker om Palestina-frågan. Detta är den första, som tecknar bakgrunden till den konflikt som fortfarande är aktuell.

Kampen i Mellanöstern, av Tony Cliff. Artikel från 1969.

Vilken framtid? Socialister debatterar Palestina/Israel. Flera inlägg och dokument (från 1983).

Amos Oz' hårddisk. Om den världsberömde israeliske författarens syn på konflikten mellan Israel och palestinierna.

Det arabisk-israeliska kriget, av Isaac Deutscher. Fram till sommaren 1967 ifrågasatte ytterst få Israel och dess politik, men nu började allt fler kritiska röster att höjas. Deutschers artikel är ett exempel på detta.

Irak, USA och oljan: "Peak-oil" och tillväxtens problem, av Stig Eriksson. Håller oljan på att ta slut? Artikeln analyserar mycket viktigt problem när det gäller energiförsörjningen.

Hotet från antisemitismen, av Staffan Beckman. Artikeln diskuterar ett problem som är av stor vikt för alla som upprörs av Israels politik gentemot palestinierna: Solidariteten med det palestinska folket får inte slå över till anti-semitism.

Barbariernas kamp – 11 september och den nya världsordningen, av Gilbert Achcar. Om USA, arabvärlden och den islamiska fundamentalismen.

Hurrarop för kriget och imperiet. Artikel från amerikanska "Socalist Worker" om mordet på Usama bin Ladin, reaktionerna i USA och "kriget mot terrorn". 

Imperialismen och revolutionen i Mellanöstern, av Richard Seymour. Artikel från "Socialist Register" som analyserar händelserna i fr a Libyen och imperialismens strategi där.

Araberna och förintelsen – intervju om en ny bok. Intervju med Gilbert Achcar om antisemitismen i den arabiska världen.

Om imperiet och världen. Intervju med Tariq Ali från oktober 2011: Om Obama, arabiska revolutionen (Libyen, Syren) m m.

Imperialismen, den arabiska våren och krisen. Intervju med Tariq Ali från oktober 2011.

Tre resonemang om det politiska islam i Mellanöstern, av Farooq Sulehria. Artikel från 2011 som analyserar det politiska islam (fundamentalismen) i arabvärlden.

Hotet om ett nytt Gulfkrig, av Karel Koster. Artikel från 19 mars 2012. 

Den arabiska våren: priset för stalinismen, av Marcus Halaby. Om utvecklingen av den s.k. arabiska våren under 2011-2012.

Demokratiska Janitsjarer?, av Cihan Tugal. Artikel från New Left Review sommaren 2012 om Turkiets roll under den arabiska våren 2011-2012 och överhuvudtaget inom arabvärlden.

Frihet att kritisera religionen är en av yttrandefrihetens prövostenar. Intervju med Gilbert Achcar från 2012 angående de våldsamma protesterna mot en muslimfientlig video som spridits på Internet.

”Hela regionen kokar”. Intervju från december 2012 där Gilbert Achcar diskuterar kring utvecklingen av "den arabiska våren".

Profeten och proletariatet, av Chris Harman. Artikel från 1994 som analyserar islamismen och diskuterar socialisters hållningssätt till den.

Elva teser om den uppvaknande islamistiska fundamentalismen, av Gilbert Achcar. Artikel från 1981 om den då nyligen återuppvaknande islamistiskt fundamentalistiska rörelsen. I högsta grad aktuell än idag.

”Folket vill”. Intervju från mars 2013 med Achcar om hans kommande bok om upproren i arabvärlden.

Kan folket få vad de vill? Intervju med Gilbert Achcar från augusti 2013 om den senaste utvecklingen i Egypten, Syrien och Libyen.

En total röra: Vad är en revolution?, av Tariq Ali. Om utvecklingen i Mellanöstern (från 4/9 2013).

Revolutionens låga brinner fortfarande. Intervju med G Achcar från januari 2014, där han diskuterar den senaste utvecklingen av den arabiska revolutionen.

Vad finns kvar av den arabiska våren? Artikel av G Achcar ur bilagan "L’Orient Littéraire" i den libanesiska tidningen L'Orient le Jour. Från februari 2014.

Andra akten för Al-Qaida: Varför kriget mot terrorn spårade ur, av Patrick Cockburn. Artikelserie om terrorismen i främst Mellanöstern.

Riskerna med interventioner. Hur ska det gå med Ukraina?, av Patrick Cockburn. Irak, Afghanistan, Syrien ... Katastrofer blir följden när USA och EU blandar sig i.

Hur Isis blev den ångvält det är idag, av Patrick Cockburn. Den kände Mellanöstern-korrespondenten analyserar Islamiska Statens spektakulära framgångar och dess orsaker under innevarande år, 2014. Artikeln är ett kapitel ur hans senaste bok.

Isis befäster sin ställning, av Patrick Cockburn. Artikel om orsakerna till Islamiska statens framgångar och motståndarnas oförmåga att stå emot. En beklämmande historia om USA:s fatala roll, utbredd korruption, religiös sekterism...

Islamiska statens framväxt, av Patrick Cockburn. Cockburn, som är specialist på Mellanöstern, (särskilt) Irak, har kommit ut med en bok om Islamiska Staten. Här resonerar han kring detta fenomen och hur många tidigare missbedömde IS/ISIS.

Ett omöjligt krig, av Patrick Cockburn. Isis kan inte besegras så länge det pågår ett inbördeskrig i Syrien anser Cockburn.

Oljepriset och IS raserar kurdernas drömmar om rikedom, av Patrick Cockburn. Om kurdernas problematiska situation, särskilt i Irak.

Islamiska statens historia, av Walead Farwana.Författaren tecknar IS/ISIS historia, vars rötter finns i Afghanistan och al-Qaida, men som växte fram i Irak efter den amerikanska invasionen 2003.

Uttalande från syriska, irakiska och libanesiska intellektuella mot det religiösa tyranniet. Uttalande om de senaste månadernas utveckling [2014] i Syrien och Irak, med ISIS' segrar fr a i Irak.

Från Tahrir till ISIS - vad händer med den arabiska revolutionen? Möte med Gilbert Achcar 1/9 2014 i Göteborg.

Isis och bakgrunden till nya kriget i Mellanöstern. Tariq Ali och Patrick Cockburn samtalar om framgångarna för Islamiska Staten och kriget i Mellanöstern.

ISIS och kontrarevolutionen: på väg mot en marxistisk analys, av Anne Alexander. Artikel från januari 2015 som analyserar ISIS' och den religiösa sekterismens framväxt i Irak och Syrien under de senaste 10-15 åren.

Kort historia om ISIS, av Adam Hanieh. Artikel om bakgrunden till ISIS' snabba tillväxt under de senaste åren.

Debatt: Kurderna och vänstern. I ett Öppet brev hävdar ett antal undertecknare att den revolutionära vänstern inte konsekvent stött PKK-PYD-YPG, som de menar är det mest progressiva inslaget i Mellanöstern idag.

Böcker om Islamiska Staten (IS). Här presenteras närmare 2 nyligen utkomna böcker om IS, med bl a förorden i svensk översättning.

Patrick Cockburn om IS/ISIS - Jihadisternas återkomst. Recensioner av Cockburns bok, som kom ut 2015.

Intervju med Alain Bertho: Det radikala upproret har islamiserats. Den s k Islamiska Statens spektakulära framgångar, de många terrordåden utförda islamister terrorister osv, vad är det som får unga människor ansluta sig till sådana rörelser/idéer?

Kurdisk PYD-ledare: Tiden har visat att vi hade rätt. Intervju med Salih Muslim Muhammed av Karlos Zurutuza.

ISIS-medlem avslöjar planer på att sprida Isis till andra länder efter nederlag i Irak och Syrien, av Patrick Cockburn. Isis-medlemmen säger att Isis är på väg att få ett nytt uppsving i Nordafrika, att Turkiet blundat när vapen transporterades över gränsen och att Isis fortfarande har stridande i Jarabulus.

Osanningar om revolutionen i Rojava, av Nick Fredman. Det råder olika åsikter om de syriska kurderna (PYD/YPG) och deras nybildade federation i norra Syrien. Denna artikel menar att mycket av den kritik som riktats mot denna revolution är felaktig.

De syriska kurdernas geopolitik och det militära samarbetet med USA, av Ercan Ayboga. Artikel som publicerades på ANF English 3 december -17, alltså innan Turkiets angrepp mot Afrîn. ANF är en nyhetsbyrå som blockeras av Turkiet pga påstådda förbindelser till PKK.


Vänsterpress om Islamiska staten, Irak och Syrien – september 2014. Artiklar från 10/9-18/9. De flesta texterna handlar om olika aspekter på IS, en mer allmänt om Mellanöstern.

Vänsterpress om Islamiska staten, Irak och Syrien – sept/okt 2014. Artiklarna är från 23/9 - 3/10.

Vänsterpress om Mellanöstern – slutet av oktober 2014. Om den fortsatta kampen om Kobane, strider i Libanon och om situationen i Egypten.

Vänsterpress om Mellanöstern – början av november 2014. Mest om Palestinafrågan, men även om kampen om Kobane och om religionens roll.

Vänsterpress om Mellanöstern – november/december 2014. Artiklar om Syrien (inklusive kampen om Kobane) och Palestina-Israel, Syrien.

Vänsterpress om Mellanöstern – januari 2015. Artiklar om Syrien, Irak, Libyen, Afghanistan och mer allmänt om utvecklingen i Mellanöstern.

Vänsterpress om Mellanöstern – slutet av januari 2015. De kurdiska styrkorna lyckades i slutet av denna månad driva ut Islamiska Staten ur Kobane. Kungen i Saudiarabien har dött, upproret i Jemen fortsätter m m.

Vänsterpress om Mellanöstern – februari 2015. Om Syrien, Irak, Jemen, Libyen m m.

Vänsterpress om Mellanöstern – mars 2015. Om Libyen, Syrien, Israel, Saudiarabien och Kurdistan.

Vänsterpress om Mellanöstern – april 2015. Om Turkiet, Palestinafrågan (och Gaza), Islamiska Staten och båtflyktingarnas svåra situation.

Vänsterpress om Mellanöstern – maj 2015. Om Libanon, Gaza, Syrien, Libyen, Islamiska Staten och flyktingdöden i Medelhavet.

Vänsterpress om Mellanöstern – början av juni 2015. Islamiska Staten avancerar i både Irak och Syrien. Viktiga val ska hållas i Turkiet, som tillsammans med bl a Saudiarabien ökat stödet till islamistiska Assad-motståndare i Syrien.

Vänsterpress om Mellanöstern – början av juli 2015- Turkiet hotar invadera norra Syrien, kurder har framgångar i norra Syrien, Ship to Gaza m m.

Vänsterpress om Mellanöstern – slutet av juli 2015. Den blodiga terrorattacken i den turkiska gränsstaden Suruç riskerar att ytterligare eskalera konflikten i Mellanöstern, nu med även Turkiet direkt indraget.

Vänsterpress om Mellanöstern – månadsskiftet juli-augusti 2015. Erdogan-regeringen har förklarat krig mot "terrorismen", vilket uppenbarligen inte betyder bara "Islamiska Staten", utan också (och faktiskt främst) kurder (PKK, PYD, HDP) i och utanför Turkiet.

Vänsterpress om Mellanöstern – slutet av augusti 2015. Artiklar om Syrien, Turkiet, Irak, Libyen och Jemen och om kurdernas kamp mot den s k Islamiska Staten.

Vänsterpress om Mellanöstern – oktober 2015. Handlar främst om Rysslands militära ingripande i Mellanöstern (med bl a flygattacker) och de konsekvenser som detta kan få.

Vänsterpress om Mellanöstern – december 2015. Mest om Turkiet som spelar en allt reaktionärare roll i regionen.

Vänsterpress om Mellanöstern – januari 2016. Om Turkiet, Saudiarabien och Syrien.

Vänsterpress om Mellanöstern – mitten av januari 2016. Artiklar om Turkiet, Saudiarabien och Jemen, samt Syrien.

Vänsterpress om Mellanöstern – slutet av januari 2016. Mest om Syrien, men även om Turkiet och Egypten.

Vänsterpress om Mellanöstern – början av februari 2016. Fredssamtalen om Syrien, Saudiarabiens krig i Jemen, samt Libyen är ämnen som tas upp denna artikelsamling.

Vänsterpress om Mellanöstern – mitten av februari 2016. Det händer mycket i Mellanöstern just nu. Det senaste är att USA och Ryssland kommit överens om inleda en vapenvila om en vecka(något som tyvärr inte vänsterpressen hunnit kommentera än).

Vänsterpress om Mellanöstern – slutet av februari 2016. Militära framgångar för Assad. Turkiet angriper kurder. Vapenvila i Syrien? USA-bombningar i Libyen.

Vänsterpress om Mellanöstern – mars 2016. Artiklar om m Syrien, Turkiet, kurderna och Egypten.

Vänsterpress om terrordåden i Bryssel och Lahore i mars 2016.

Vänsterpress om Mellanöstern – april 2016. Vapenvilan i Syrien knakar i fogarna och förhandlingarna står och stampar. IS/Daesh har råkat ut för bakslag. Turkiet fortsätter att attackera kurder.

Vänsterpress om Mellanöstern – början av augusti 2016. Om Turkiet, Syrien och Libyen.

Vänsterpress om Mellanöstern – början av september 2016. Om Turkiet, Syrien och Libyen.

Vänsterpress om Mellanöstern – mitten av september 2016. Om den bräckliga vapenvilan i Syrien och Turkiets ökade förtryck mot det kurderna och det prokurdiska vänsterpartiet HDP.

Vänsterpress om Mellanöstern – början av oktober 2016. Om Syrien, Turkiet, Jemen, Palestina/Israel.

Vänsterpress om Mellanöstern – slutet av oktober 2016. Om Turkiet, Syrien, Irak och Gaza.

Vänsterpress om Mellanöstern – december 2016.

Vänsterpress om Mellanöstern – februari 2017. Artiklar om Syrien och Libyen.

Vänsterpress om Mellanöstern – mars 2017. Om Turkiet, Egypten och Syrien.

Vänsterpress om Mellanöstern – slutet av mars 2017. Om klimatförändringarna i Mellanöstern, Trump, Turkiet och Syrien.

Vänsterpress om Mellanöstern – början av april 2017. Syrien, Turkiet, Egypten och Libyen.

Vänsterpress om Mellanöstern – april 2017. Mest om folkomröstningen i Turkiet, men även om Syrien och Egypten.

Vänsterpress om Mellanöstern – maj 2017. Om Turkiet, Iran och Libyen.

Vänsterpress om Mellanöstern – juni 2017. Om terrordåden i Storbritannien och Afghanistan, samt om Egypten.

Vänsterpress om Mellanöstern – juni/juli 2017. Om Syrien, Turkiet, Qatar och Iran m m.

Vänsterpress om Mellanöstern – september 2017. Handlar mest om folkomröstningen i irakiska Kurdistan.

Vänsterpress om irakiska Kurdistan – november 2017. När den kurdiske presidenten Barzani nyligen utropade en egen stat i norra Irak så slutade snabbt det med ett stort bakslag och Barzani själv fick avgå.

Vänsterpress om Mellanöstern – november 2017. Om slavhandeln i Libyen, men även om Afghanistan, Iran, Libanon, Saudiarabien och Syrien.

Vänsterpress om Mellanöstern – december 2017. Mest om slavhandeln i Libyen.

Vänsterpress om Mellanöstern – mitten av december 2017. Om Jemen, Syrien,kurderna i Irak och Syrien, Trumps Jerusalem-utspel och palestiniernas situation i Libanon.

Vänsterpress om Mellanöstern – januari 2018. Om palestinierna i Israel, den nya revolten i Tunisien och Turkiets hot att invadera norra Syrien.

Vänsterpress om Mellanöstern – slutet av januari 2018. Handlar om den attack på de kurdiska områdena i norra Syrien som Turkiets och dess allierade iscensatt.

Vänsterpress om Mellanöstern – februari 2018. Mest om den turkiska attacken mot kurderna i norra Syrien.


Dokument: Uttalande från Fjärde internationalens internationella sekretariat angående hotet om krig i Syrien och Iran. Från 1 mars 2012.

Den moderna terrorismens uppkomst. Recension och kortfattad resumé av en viktig bok av Mahmood Mamdani.

Alternativet till sionismens revenyer, av Simon Behrman. Recension av "Gabriel Piterberg. The Returns of Zionism: Myths, Politics and Scholarship in Israel", en viktig bok om sionismen och Palestina-konflikten.

Vägen till Bagdad. Presentation av boken "The Long Way to Bagdad. A History of U S Foreign Policy from the 70s to the Present" av Lloyd G. Gardner, som handlar om USA:s politik i Mellanöstern.

En enda stat i Palestina. Bokrecension av Ali Abunimah, "One Country: A Proposal to End the Israeli-Palestinian Impasse" som diskuterar hur konflikten kan lösas.

Folket vill: En radikal analys av upproren i arabvärlden, av Sam Dathi. En läsvärd recension av Gilbert Achars omskrivna bok "!The People Want: A Radical Exploration of the Arab Uprising", Recensenten är positiv till boken, men även kritisk på en del punkter.

Dokumentärfilmen “The Iron Wall“. Regi Muhammed Alatar. Recension, intervju med regissören m m om den omtalade palestinska filmen som handlar om rötterna till konflikten mellan Israel och palestinierna.

Kriget Israel – Libanon åter på film. Om filmen "Lebanon" - recension, intervju med regissör m m.

Texter om Palestina-frågan.

Hur araberna drevs ut ur Palestina, av Jon Rothschild. Ur FI 3/73.

Vilken framtid? Socialister debatterar Palestina/Israel. Flera inlägg och dokument (från 1983).

Palestinafrågan efter kriget i Persiska viken, av John Andersson. Om situationen efter det första Irak-kriget (1991).

Palestinsk vardag under Israels ockupation, upprop mot ockupationen (2000).

Att slita sönder Gaza, av Eric Ruder. Om det israeliska angreppet på Gaza (januari 2009).

Kriget och naturgasen. Den israeliska invasionen och Gazas kustnära gasfält, av Michel Chossudovsky. Ekonomiska intressen bakom Israels anfall på Gaza.

Palestina och Israel, en analys från vänster. 1969 skrev Staffan Beckman 2 böcker om Palestina-frågan. Detta är den första, som tecknar bakgrunden till den konflikt som fortfarande är aktuell.

Palestina och USA-imperialismen. 1969 skrev Staffan Beckman 2 böcker om Palestina-frågan. Detta är den andra.

Amos Oz' hårddisk. Om den världsberömde israeliske författarens syn på konflikten mellan Israel och palestinierna.

Imperialismen och Palestina. Anförande av Staffan Beckman vid det anti-imperialistiska seminariet ”Våldets världsmakt” i Göteborg 2002.

Hotet från antisemitismen, av Staffan Beckman. Artikeln diskuterar ett problem som är av stor vikt för alla som upprörs av Israels politik gentemot palestinierna: Solidariteten med det palestinska folket får inte slå över till anti-semitism.

Israel har ockuperat Palestina i 40 år, av Lucas Cathrine. Artikel från sommaren 2009.

Palestina/Israel-konflikten: Vilken lösning?, ur Socialistiskt Alternativ. En mer övergripande och principiell diskussion om konflikten.

Israels propagandakrig – Skyll på stormuftin av Jerusalem, av Gilbert Achcar. Om Israel och Palestinafrågan.

Freak, av Staffan Beckman. Roman (från 2013) om kön (man/kvinna) och samhälle. Palestinafrågan går också som en röd tråd genom romanen. 

Israels ockupationspolitik - från normalisering till livshotande. Kortfattad recension av "Neve Gordon, Israel's Occupation", en bok om Israel-Palestina-konflikten.

En enda stat i Palestina. Bokrecension av Ali Abunimah, "One Country: A Proposal to End the Israeli-Palestinian Impasse" som diskuterar hur konflikten kan lösas.

Alternativet till sionismens revenyer, av Simon Behrman. Recension av "Gabriel Piterberg. The Returns of Zionism: Myths, Politics and Scholarship in Israel", en viktig bok om sionismen och Palestina-konflikten. 

Dokumentärfilmen “The Iron Wall“. Regi Muhammed Alatar. Recension, intervju med regissören m m om den omtalade palestinska filmen som handlar om rötterna till konflikten mellan Israel och palestinierna.

Texter om Israel.

Marxismen och judefrågan, av A Leon.

Israels 10:e födelsedag, av I Deutscher.

Om judefrågan, av K Marx.

Om den judiska frågan, av L Trotskij.

Ryska revolutionen och judefrågan, av I Deutscher.

"Den ojudiske juden" och "Vem är jude?", av I Deutscher. Två artiklar om den "judiska frågan" sett ur marxistisk synvinkel.

Israels andliga klimat, av Isaac Deutscher. Artikel från 1954, som bl a diskuterar kibbutzerna.

Vapenindustrin i Israel blomstrar, av Ludo De Brabander. Tidigare publicerad i Uitpers (Bryssel).

Vilken framtid? Socialister debatterar Palestina/Israel. Flera inlägg och dokument (från 1983).

Palestinsk vardag under Israels ockupation, upprop mot ockupationen (2000).

Att slita sönder Gaza, av Eric Ruder. Om det israeliska angreppet på Gaza (januari 2009).

Palestina och Israel, en analys från vänster. 1969 skrev Staffan Beckman 2 böcker om Palestina-frågan. Detta är den första, som tecknar bakgrunden till den konflikt som fortfarande är aktuell.

Kibbutzrörelsens ideologi, av Staffan Beckman. Artikel från 1971.

Sionismen som ideologi och politisk rörelse, av Staffan Beckman. Artikel från 1980.

Hotet från antisemitismen, av Staffan Beckman. Artikeln diskuterar ett problem som är av stor vikt för alla som upprörs av Israels politik gentemot palestinierna: Solidariteten med det palestinska folket får inte slå över till anti-semitism.

Kriget och naturgasen. Den israeliska invasionen och Gazas kustnära gasfält, av Michel Chossudovsky. Ekonomiska intressen bakom Israels anfall på Gaza.

Berättelsen om två apartheidsystem, av Paul D'Amato. En jämförelse mellan gårdagens Sydafrika och dagens Israel.

Amos Oz' hårddisk. Om den världsberömde israeliske författarens syn på konflikten mellan Israel och palestinierna.

Israel har ockuperat Palestina i 40 år, av Lucas Cathrine. Artikel från sommaren 2009.

Israel en militärmakt - med stöd av USA och Europa, av Ludo De Brabander. Om den israeliska militarismen (artikel från 2007).

Marxister inför Förintelsen, av Norman Geras. Kritisk granskning av E Mandels analys av Shoah, den "Slutgiltiga lösningen" av judefrågan, nazisternas folkmord på judar under Andra världskriget.

Palestina/Israel-konflikten: Vilken lösning?, ur Socialistiskt Alternativ. En mer övergripande och principiell diskussion om konflikten.

Israels propagandakrig – Skyll på stormuftin av Jerusalem, av Gilbert Achcar. Om Israel och Palestinafrågan.

Om Palestinafrågan och Israel, av Moshé Machover. Två artiklar av denne revolutionäre socialist som var en av grundarna av den socialistiska organisationen Matzpen (i Israel).

Förfall till blodbad: Israels senaste angrepp på Gaza, av David Finkel. Artikel från den amerikanska socialistiska organisationen "Solidarity", 10 juli 2014.

Vänsterpress om Israel vs Gaza – juli 2014. Artiklar från 26 juni till 18 juli om Israels pågående attack mot Gazaremsan och bakgrunden till detta.

Dokumentärfilmen “The Iron Wall“. Regi Muhammed Alatar. Recension, intervju med regissören m m om den omtalade palestinska filmen som handlar om rötterna till konflikten mellan Israel och palestinierna.

Kriget Israel – Libanon åter på film. Om filmen "Lebanon" - recension, intervju med regissör m m.

Alternativet till sionismens revenyer, av Simon Behrman. Recension av "Gabriel Piterberg. The Returns of Zionism: Myths, Politics and Scholarship in Israel", en viktig bok om sionismen och Palestina-konflikten.

Israels ockupationspolitik - från normalisering till livshotande. Kortfattad recension av "Neve Gordon, Israel's Occupation", en bok om Israel-Palestina-konflikten.

En enda stat i Palestina. Bokrecension av Ali Abunimah, "One Country: A Proposal to End the Israeli-Palestinian Impasse" som diskuterar hur konflikten kan lösas.

Texter om utvecklingen i Afghanistan.

Afghanistan – Revolution och kontrarevolution, av Fred Halliday. Bakgrunden till upproret mot den prosovjetiska regeringen i Kabul (började 1978). Detta krig fick långtgående konsekvenser. Det var t ex här som al-Qaida föddes.

Sovjetunionens uttåg ur Afghanistan, av Salah Jaber.

Debatt: Vilken roll spelar den nationella frågan idag? Ur tidskriften Kommentar, mot bakgrund av den vietnamesiska invasionen av Kampuchea och Sovjets krig i Afghanistan (från 1980).

Afghanistan - mellan hammaren och städet, av Tariq Ali. Ett utdrag ur boken Fundamentalisternas kamp (2002). Om kriget som som blev till "Sovjets Vietnam".

Krigsfiaskot på imperiernas kyrkogård, av Mats Parner. Om det aktuella (2010) Afghanistankriget. 

Obamas strategi för att lämna Afghanistan, av Alex Callinicos. Om mordet på bin Laden och dess plats i USA:s strategi.

Ett blodigt krig i Afghanistan, tusentals liv förlorade. Vad har vi vunnit?. Artikel från Socialist Worker med anledning av bin Ladens död.

Afghanistan – ännu ett misslyckande!, av Freddy de Pauw. Vid årsskiftet ska USA och NATO lämna Afghanistan. Den 13-åriga operationen avslutas, utan att ha uppnått det man till en början utlovade. Vad är att vänta nu?

Texter om utvecklingen i Frankrike.

72 dagar i Paris, av Folke Isaksson. Om Pariskommunen våren 1871.

Pariskommunen 1871 – Den första arbetarregeringen, av Anders Hagström. Den "första socialistiska revolutionen" slutade med ett svårt nederlag. Hur och varför? Pariskommunen har använts som slagträ i debatten om upproret i Syrien. Vilken relevans har sådana jämförelser?

Krisen i den kommunistiska rörelsen, band 2, av Fernando Claudin. Kapitel 1 behandlar utvecklingen under och efter 2:a världskriget.

Förklaring från Cachin och Frossard till Kommunistiska internationalens exekutivkommitté. Artikel från 1920 ur Kommunistiska internationalens skandinaviska tidskrift.

Kominterns "tredje period" av misstag, av L Trotskij. Artikel från 1930 som analyserar det franska kommunistpartiets ultravänsteristiska misstag i slutet av 1920- och början av 1930-talet.

Om 30-talets folkfrontspolitik, av P Camillier. Analyserar främst den franska Folkfronten, men tar även upp Spanien.

30-talets Frankrike och Europa: Revolution och fascism, av Jonas Brännberg. Artikel ur Offensiv om folkfronten i Frankrike 1936.

Om Frankrike (1934-36), av L Trotskij. En klassiker nu för första gången på svenska.

De franska trotskisterna. Ett kapitel ur Cliffs Trotskij-biografi om trotskisternas "entristiska" politik i mitten av 1930-talet.

Kampen för Fjärde internationalen 1932-1935. Trotskij och revolutionär enhet, av Dave Stockton. Om bl a Vänsteroppositionen i Tyskland och Frankrike (behandlar bl a "entrismen").

Trotskisterna i Frankrike under den tyska ockupationen, av Per-Olof Mattsson. De franska trotskisterna förde en hård och principfast kamp mot den tyska ockupationen. Men de försökte också förbli internationalister.

De franska kommunisterna och Indokina, av Bernard B Fall. Om det franska kommunistpartiets politik efter 2:a världskriget, då Frankrike med militära medel försökte återta kontrollen över Indokina.

Brödernas kamrater (om solidaritetsrörelsen med befrielsekampen i Algeriet), av Sylvain Pattieu. 1962 blev Algeriet självständigt efter en mångårig, mycket blodig kamp mot kolonialmakten Frankrike, där solidaritetsrörelsen organiserades av utomparlamentariska vänstern. Detta är dess historia. 

André Marty - en fransk revolutionär, av Brian Pearce. Marty var en av det franska kommunistpartiets grundare och mest kända ledare, en av de högst ansvariga för den Internationella brigaderna i Spanien m m.

Hela sanningen, av Roger Garaudy. Maj 1968 (Frankrike) och "Pragvåren" ledde till motsättningar i franska kommunistpartiet. Den mest kände av de oppositionella var Garaudy, som senare (1970) uteslöts för sin kritik.

Det måste bli en förändring i partiet. Louis Althusser, fransk marxistisk filosof och medlem i franska kommunistpartiet, kritiserar den politik som partiet fört 1977-8, bl a i samband med parlamentsvalen

Revolutionär strategi – exemplet Frankrike. Artiklar ur Förbundet Kommunists tidskrift Kommunist (1978).

“Säg nej till förbudet och säg nej till burkan också”. Intervju med Pierre Rousset (ledande medlem i franska antikapitalistiska partiet NPA).

Ett samtal med Gilles Viali. Ett intervju-samtal med den franske "pablisten" Gilles Viali, en revolutionär av ett slag som inte är särskilt känd i Sverige.

Intervju med Jean-Jacques Marie, av Björn-Erik Rosin. Marie är en framstående fransk historiker.

Ny period och nytt antikapitalistiskt parti. Samtal som 2008 hölls med Daniel Bensaïd, det nya franska vänsterpartiets NPA:s mest kände och främste tillskyndare.

Vad vill det nya antikapitalistiska partiet i Frankrike? Intervju från 2009.

Vad händer med det franska NPA? Under det senaste året (sedan 2010-2011) har det franska vänsterpartiet NPA (Nouvelle Parti Anticapitaliste) drabbats av stora problem. Vi har här samlat några artiklar som analyserar och diskuterar det.

”Göra klasskampen levande, varje dag”, av Nathalie Arthaud från Lutte Ouvrière. Intervju med trotskistisk presidentkandidat i Frankrike. Diskuterar även övriga vänsteralternativ.

Franska presidentvalet 2012. Två artiklar som särskilt analyserar vänstern i vårens presidentval i Frankrike.

Frankrike: Antikapitalistisk politik i kris, av Alex Callinicos. Kritisk granskning av det franska vänsterpartiet NPA. Författaren är ledande medlem i brittiska SWP (Socialist Workers Party).

Krisen i franska vänsterpartiet NPA - artikelsamling. Artiklar från januari-februari 2013.

Jean-Luc Mélenchon, presidentkostymen, kärnvapnen och den franska vänstern, av Pierre Rousset. Vänsterfrontens presidentkandidat [2012] försvarar den franska imperialismen och menar att Frankrike ska satsa på kärnvapen. Är detta verkligen "vänster"? 

Krisen inom NPA. Vi måste förklara ... för vi måste börja om från början, av Denis Godard. Ett inlägg i debatten hur man ska kunna bryta den kris som "Nya Antikapitalistiska Partiet" råkade in i för ett tag sedan och som fortfarande inte är övervunnen.

NPA 7 år efteråt: projekt, verklighet och frågor, av Pierre Rousset. Författaren diskuterar NPA:s utveckling.

Debatt om Charlie Hebdo – januari 2015. Terroristattacken mot Charlie Hebdo har väckt debatt om satir, yttrandefrihet, rasism, islamofobi m m.

Vad orsakade morden? Intervju med Gilbert Achcar om bakgrund och orsak till massakrerna på Charlie Hebdos kontor och det judiska snabbköpet i Paris i januari 2015.

Efter Charlie Hebdo och judiska snabbköpet Hyper Cacher: tänk nytt, tänk på nytt om det gamla, av Pierre Rousset. Om terroristattackerna, dess orsaker och betydelse, de olika reaktionerna på händelserna m m. Denna artikel reser många frågor som är viktiga att diskutera.

Nationella Fronten växer i periferin, av Björn-Erik Rosin. Terroristattacken mot Charlie Hebdo i januari 2015 och mot fabriken i Grenoble i juni är uttryck för att dagens Frankrike är ett delat land. Varthän är Frankrike på väg?

Uttalande från Nouveau parti anticapitaliste (NPA) efter terroristattacken i Paris den 13 november. Om terroristangreppen i Paris 13 november 2015.

Varför är Frankrike måltavlan?, av Thomas Cantaloube. Artikel ur den auktoritativa franska (nät)tidningen Mediapart om det senaste islamistiska terrordådet i Frankrike (november 2015).

Era krig, våra döda, av Julien Salingue. Artikel om terrordådet i Paris, november 2015.

Attentaten i Paris: IS har nått sin begränsning, av Olivier Roy. I denna tänkvärda artikel drivs tesen att ingen av regeringarna eller de övriga aktörer i Mellanöstern egentligen är intresserad av att på allvar ta itu med IS. De bevakar bara sina egna intressen.

Attackerna i Paris den 13 november: Islamiska statens terror, undantagstillståndet i Frankrike, våra skyldigheter, av Francois Sabado och Pierre Rousset. Artikel om utvecklingen i Frankrike efter attacken i Paris 13 november, hur kampen mot IS ska gå vidare, och vänsterns uppgifter.

Massprotester i Frankrike i april 2016. Frankrike skakas av omfattande protester mot ett nytt förslag till arbetslagstiftning.

Protesterna i Paris och förorterna - den stora klyftan, av Faïza Zerouala. Massprotesterna fortsätter.

Recension av boken Le Tsunami - Chronique secrète..., av Bart Beirlant. Det senaste presidentvalet blev ett bakslag för det franska högerextremistiska partiet Front National, vilket lett till hårda inre motsättningar.


Svensk vänsterpress om franska kommunalvalen i mars 2014. Dessa val blev ett stort bakslag för det franska socialistpartiet (regeringspartiet, medan högern, inklusive extremhögern, noterade stora framgångar.

Vänsterpress om terroristattacken mot Charlie Hebdo – januari 2015. Dådet och den efterföljande jakten på förövarna har hittills kostat 17 liv. Varför sker detta? Vilka kan följderna bli? Hur bör vänstern agera? ... 

Vänsterpress om terroristattacken i Paris i november 2015. Den s k Islamiska Staten har tagit på sig en rad terrordåd under hösten. Paris är det (hittills) sista och det som fått mest publicitet. Det har också skakat om världspolitiken.

Vänsterpress om 1:a omgången av presidentvalet i Frankrike 2017.

Vänsterpress om presidentvalets 2:a omgång i Frankrike 2017. Det franska presidentvalet har avgjorts: Macron segrade stort över Le Pen. Men vad betyder detta och vilka konsekvenser kan det få?

Artiklar, recensioner etc om "Peak Oil" och oljans betydelse i världspolitiken.

Oljehungern drivkraften bakom konflikten i Mellanöstern, av Pol De Vos.

Kriget om oljan i Mellanöstern, om Gulfkriget i Kuwait. Tidigare publicerad i Rood (Bryssel)

Näringslivet i USA och oljan i Irak, om USAs oljeintressen i Mellersta Östern. Tidigare publicerad i Workers World (NewYork).

Bensinstopp - om sinande oljekällor och världsekonomins framtid. Artikel ur tidskriften Röda Rummet om de sinande oljereserverna, "peak oil" , och vilka politiska konsekvenser det får.

Oljedollars: oljebolagens konspiration, ”tredje världens” frigörelse eller ett nytt finanskapit, av Ernest Mandel. Artikel från hösten 1974.

Irak, USA och oljan: "Peak-oil" och tillväxtens problem, av Stig Eriksson. Håller oljan på att ta slut? Artikeln analyserar mycket viktigt problem när det gäller energiförsörjningen.

USA och kriget mot Irak - Om vapenindustrin och oljan. Artikelsamling från 2003.

Fossilkapitalets sista strider, av Mikael Nyberg. Om jakten på fossila bränslen (olja, gas och kol) - en sinande resurs.

Krigen fler när oljan sinar, av Ulf Karlström. Vi närmar oss den punkt där oljebristen blir akut...

Välkommen till Pipelineistan, av Pepe Escobar. Om det storpolitiska spelet kring jakten på olja och naturgas.

Om Kuba. Ytterligare material finns under Böcker rep Artiklar i menyn till vänster.


Nedan finns några artiklar som handlar om de 5 kubaner som dömts till fängelse för "spioneri" i Florida. Orsak: De hade avslöjat högerextremistisk terrorism riktad mot Kuba bland exilkubaner i Miami (och anmält det till amerikansk polis.

Appellationsdomstolen i Atlanta splittrad, av Tomas Widén.

Ny rond inledd i kampen för de fem kubanernas frihet, av Tomas Widén. Om nya försök att få domen mot de "fem kubanerna" omprövad.

Saul Landau intervjuar Gerardo Hernandez. En intervju med en av de "fem kubanerna" som sitter i amerikanskt fängelse för "spioneri". Deras "brott" är att de avslöjat terroristisk verksamhet riktad mot Kuba.

Dokument: FN:s arbetsgrupp för undersökning av godtyckliga fängslanden.

Dokument: Resolution till stöd för De fem antagen av nationell konferens organiserad av advokater i USA. Om de fem kubaner som sitter i amerikanskt fängelse dömda för "spioneri".

Texter om Spanien efter Franco (spanska inbördeskriget har en egen rubrik i menyn till vänster).

Spanien under frankismens dödskamp (åren 1975-77). En artikelsamling som handlar om utvecklingen i Spanien under de avgörande år då Franco-diktaturen bröt ihop och Spanien genomgick en "demokratisk öppning".

Partier och fackliga organisationer i Spanien 1976. Artiklar ur tidskriften Kommentar om de politiska och fackliga organisationerna i Spanien kort efter Francos död.

Rapport om Spanien (1978), av Martin Fahlgren. Detta är en intern rapport om situationen i Spanien vid årsskiftet 1977-8. Den var avsedd för ledningen för KAF (nuvarande SP) och innehåller en hel del "inside"-information om spanska vänstern.

Att mörda ett vänsteruppsving. Baskien 1999-2001: ETA:s terror och nederlaget för vänstern. Ett exempel på vilken skada som terrorism kan göra.

Politiska partier i Spanien år 2008. Om de politiska och fackliga organisationerna i dagens Spanien. Tyngdpunkten ligger på arbetarrörelsen och vänsterorganisationerna.

Den nya francofascistiska offensiven om spanska inbördeskrigets historia, av Vincent Scheltiens. Om kampen om historien i dagens Spanien - Exemplet Pío Moa.

Wilebaldo Solano död. Solano var en av grundarna av det spanska POUM. Han förblev revolutionär socialistisk aktivist och författare i hela sitt liv.

Någonting ruttet i konungariket Spanien, av Manuel Gari. Minnesruna över den nyligen bortgångne spanske kommunisten Santiago Carrillo.

Ernesto Laclau, Podemos inspirationskälla, av Razmig Keucheyan och Renaud Lambert.

Ett Spanien på helspänn. Intervju med Podemos' ledare, Pablo Iglesias. Från New Left Review, maj-juni 2015.

Vi kan – men hur? Debatt i och kring Podemos, av Jésus Jaén och Brais Fernández. Om den viktiga spanska vänsterorganisationen, ur Tidssignal nr 13 (2015).

Podemos under press. Intervju med Brais Fernández och Jorge Moruno från Podemos. Ur Jacobin, 9 december 2017. Hur Podemos och vänstern i Katalonien ska bemöta högerns offensiv efter folkomröstningen i oktober.


Den europeiska vänsterpopulismen – exemplet Podemos (artikelsamling). Spanska Podemos och grekiska Syriza har medfört att en frågor kommit att ställas på sin spets för vänstern. Vad utmärker dessa organisationer, vad står de för, vad vill de åstadkomma?

Vänsterpress om Podemos. Podemos blev tredje största parti, med drygt 20% av rösterna i det senaste valet, 20 december 2015. Vilket slags parti handlar det egentligen om?

Vänsterpress om Spanien – januari 2016. Om situationen i Spanien efter parlamentsvalen i slutet av 2015.

Texter om kalla kriget.

Kalla krigets myter, av Isaac Deutscher.

Från det kalla kriget till vietnamkriget, av Göran Therborn. Artikel från 1968 som bl a diskuterar Vietnamkrigets viktiga roll i det revolutionära uppsving som skedde i internationell skala under slutet av 1960-talet.

Från Jalta till Vietnam. En kritisk granskning av USA:s utrikespolitik, av David Horowitz. Denna "klassiker" handlar om USA:s roll i det "kalla kriget" och som "världspolis". Den spelade stor roll för särskilt den svenska vietnamrörelsen under slutet av 1960-talet. 

Texter om Tysklands utveckling.

Dokument: Det politiska läget i Tyskland, av Paul Levi (från 1921).

Dokument: Hamburgupproret, av A Neuberg (red). Komintern-text från 1928 om det misslyckade upproret i Tyskland 1923.

Tyska revolutionen 1918-19, av Katja Raetz.

Tyskland - lärdomar från en revolution, av Gert-Inge Johnsson. Om den misslyckade revolutionen 1918.

Den tyska revolutionen 1918-19, av Anders Hagström. Efter 1:a världskrigets slut följde flera år av revolutionära utbrott i Västeuropa. Djupast var den revolutionära krisen i Tyskland. Det började hösten 1918...

Rådlösa Rosa - KPD:s ledning och upproret i Berlin i januari 1919: Myt och verklighet, av Ottokar Luban. Under detta misslyckade upprorsförsök rådde stor förvirring och obeslutsamhet både inom det nybildade tyska kommunistpartiet och de övriga radikala delarna av den tyska arbetarrörelsen.

Kommunistiska internationalen 1920-22, av E H Carr. Sovjet, Komintern och Tyskland 1919-21. Viktiga år för revolutionens utveckling och nederlag i Västeuropa. Utdrag ur Carrs standardverk "Ryska revolutionen 1917-23".

Tyskland 1921: Marsaktionen, av Pierre Broué. Ett nederlag som fick långtgående konsekvenser för den tyska revolutionen och hela den kommunistiska världsrörelsen.

Vår väg – Mot kuppmentaliteten, av Paul Levi. I mars 1921 gjorde de tyska kommunisterna ett kuppförsök som slutade med ett stort nederlag. Levi kritiserade skarpt denna "aktion" som bl a ledde till att partiet förlorade majoriteten av medlemmarna.

Kampen för enhetsfront i Tyskland, 1920-1923, av A Thalhemier. Den ledande tyske kommunistiske teoretikern redogör för hur enhetsfrontpolitiken tillämpades i Tyskland i början av 1920-talet.

Victor Serge om tyska revolutionen 1923. Med inledning och presentation av Benny Åsman.

Spartakism, bolsjevism och ultravänsterism inför den proletära revolutionens problem i Tyskland, av Pierre Broué. Detta är Broués presentation av sin doktorsavhandling vid Paris-universitetet.

Pierre Broué försvarar sin avhandling (om Tyskland 1917-23). Baserad på Broués egna anteckningar. Sammanställda med inledning, noter och kommentar av Vincent Présumey.

Den tyska revolutionens problem, av G Zinovjev. Kominterns dåvarande ordförande om Tyskland hösten 1923.

Det misslyckade upproret i Tyskland 1923, av E H Carr. Den brittiske historikern om situationen i Tyskland kring året 1923.

Inledning till Trotskijs "Oktobers lärdomar", av Paul Levi. Diskuterar främst det misslyckade upproret i Tyskland 1923.

Hamburgupproret (1923), av Ernst Thälmann. Artikeln från oktober 1925.

Om Pierre Broués “Tyska revolutionen”, av Todd Chretien. Pierre Broués bok om den tyska revolutionen är ett epokgörande arbete om de för den europeiska revolutionen avgörande åren efter 1:a världskriget.

Den tyska vänstern och den ryska oppositionen (1926-1928), av Pierre Broue. Om vänsteroppositionen i det tyska kommunistpartiet och dess relationer till i synnerhet Trotskij.

Till frågan om Willi Münzenberg, av Leif Thollander. Om den tyske kommunistiske propagandisten, som bl a byggde upp Internationell arbetarhjälpen och organiserade en omfattande publicistisk verksamhet.

Fånge hos Stalin och Hitler. Artikel av Anders Hagström om den tyska kommunisten Margrete Buber-Neumanns öde. Se även nedan!

Kampen för Fjärde internationalen 1932-1935. Trotskij och revolutionär enhet, av Dave Stockton. Om bl a Vänsteroppositionen i Tyskland och Frankrike (behandlar bl a "entrismen").

Fånge hos Stalin och Hitler, av Margarete Buber-Neumann. Många tyska kommunister drabbades av 30-talets stalinistiska terror, även Margarete och hennes man, Heinz Neumann: Han avrättades, hon hamnade i Gulag, för att 1940 överlämnas till Gestapo...

En son av sin klass – om Ernst Thälmann, av Marcel Bois. Artikel om denne tyske kommunists politiska bana. Tidigare publicerad i Internationalen.

Mina 13 ryska år, av Susanne Leonard. Hon flydde från nazismen, men hamnade i Gulag. Sonen Wolfgang utbildades samtidigt till kommunistisk funktionär och blev ledande i Östtyskland (han har också skrivit om sina upplevelser).

Revolutionens barn, av Wolfgang Leonhard. Stalinismen sedd inifrån: Ung flykting i 30-talets Sovjet fostras till partifunktionär. Återvänder till det besegrade Tyskland; deltar i uppbygget av DDR fram tills han hoppar av till Jugoslavien.

Den förrådda befrielsen, av Anders Hagström. Om Hitler-tysklands nederlag i andra världskriget och dess följder, sett främst från ett vänsterperspektiv.

Alternativet. Till kritiken av den reellt existerande socialismen. En bok om Sovjetblocket som fick stor publicitet och debatterades livligt när den kom ut. Författaren var själv från DDR (Östtyskland).

Oppositionell kommunist i DDR. När boken Alternativet, med underrubriken "Till kritiken av den reellt existerande socialismen", kom ut 1977 slog den ned som en bomb. Här presenterar Bahro själv boken.

Bahros Alternativ, av Arne Melberg. Om den östtyske marxisten Rudolf Bahros mycket debatterade "kritik av den reellt existerande socialismen".

Rudolf Bahro: socialist utan arbetarklass, av Hillel Ticktin. Recension av Bahros bok Alternativet.

Östtysk kommunist fördömer byråkratin. Om Rudolf Bahros Alternativet, av Ernest Mandel. Bahros arbete medförde en livlig debatt om "sovjetblockets" karaktär.

Det tyska Vänsterpartiet har hållit sin första kongress. Die Linke, dvs det nya Vänsterpartiet i Tyskland, höll sin första kongress i slutet av maj 2008. Vilket slags parti är det fråga om? Vilken är dess politik?

Tre artiklar om Berlinmurens fall. Artiklarna skrivna med anledning av att det hösten 2009 var 20 år sedan Berlinmuren föll.

Tyskland och marxismen, av Isaac Deutscher.

Den spanska revolutionen 1936 och den tyska revolutionen 1918-19, av Kurt Landau. Intressant jämförelse mellan de tyska och spanska revolutionerna och ett försök att dra strategiska slutsatser.

Varför ingen sympati för palestinierna? De vidriga angreppen på Günter Grass, av Tariq Ali. Om de hårda angreppen mot Günter Grass efter publiceringen av hans Israel-kritiska dikt i april 2012.

Vad har hänt med de tyska Gröna? av Joachim Jachnow. Artikel från 2013 som analyserar de Grönas utveckling från ett alternativt miljöparti till ett krigshetsande nyliberalt parti.

Varifrån kommer Pegida?, av Manuel Kellner. Artikel från International Viewpoint, 21 februari 2015, om bakgrunden till den antimuslimska rörelsen Pegidas framväxt i Tyskland, särskilt Dresden.

Tyskland (vs Grekland) - Reglerna går före allt, av Mathieu Magnaudiex. Tyskland har spelat en central roll när det gäller att påtvinga Grekland långtgående eftergifter. Här synas närmare Tysklands agerande och hur man ideologiskt försöker motivera sin hårda attityd.

Är Tysklands motor på väg att stanna av?, av JoshuaRahtz. Recension av Marcel Fratzscher: "Die Deutschland Illusion". Den tyska ekonomin är inte så stark och frisk som stora delar av den tyska borgerligheten tror...

Tyskland ska få ett fosterlandsministerium, av Evita Neefs. Begreppet "Heimat" som blev så misskrediterat genom nazismen håller på att få en renässans.

“Vi måste acceptera att världen är förändrad för gott”. Intervju med Jenny Erpenbeck.. Succéromanen Gehen, ging, gegangen kom ut hösten 2015. Den handlar till stor del om flyktingarnas situation i dagens Tyskland, men gör också historiska tillbakablickar.

Artiklar om miljöfrågan och en marxistisk politik för denna.

Det tidiga sovjetiska engagemanget i miljöskydd, och hur det försvann, av Kunal Chattophadhyay. Artikel om hur miljövård diskuterades och genomfördes under de första åren efter ryska revolutionen 1917, innan stalinismen.

Miljövården och den revolutionära strategin, av Björn Eriksson, Ur FI 2/76.

Den ”gröna” ideologin, av Björn Eriksson. Ur FI 2/88.

Det gröna hotet! Om genmanipulerade livsmedel, av Ataulfo Riera.

Varde ljus! Om energislöseri och kärnkraft.

Artiklar om miljö och kärnkraft i Mullvaden och Internationalen 1971-76. Det var på 1970-talet som miljöfrågor på allvar kom upp på dagordningen. Denna bibliografi visar hur detta återspeglade sig i två vänstertidskrifter vid denna tid.

Kvinnofrågor, kvinnomedvetande och klass – en analys av kärnkraftsfrågan, av Abby Peterson. Artikel från 1981 som analyserar folkomröstningen om kärnkraft utifrån begreppet kvinnomedvetande.

Klimat och kris inför Köpenhamn, av Benny Åsman. Artikelserie om klimatfrågan (2009).

För de arbetandes ekologiskt socialistiska miljöparti, av Mikael Enström. Debattinlägg i miljöfrågan.

Köpenhamn: Massivt motstånd mot miljömarodörerna" men..., av John Andersson. Stora demonstrationer i Köpenhamn men också massgripanden och annat polisiärt övervåld. (December 2009).

Framsteg kontra naturen? Kan marxismen och klasskampen förhindra miljökrisen?, av Luke Cooper. Miljöfrågan ur marxistiskt perspektiv. Behandlar bl a hur marxismens pionjärer - Marx och Engels - såg på frågan.

Fossilkapitalets sista strider, av Mikael Nyberg. Om jakten på fossila bränslen (olja, gas och kol) - en sinande resurs.

Kris, klass och klimat. Klimatresolution för Socialistiska Partiet antagen i november 2008. 

Sandy en förvarning om vad som kommer, av Mark Kilian.

Kriget om fossila bränslen, av John Bellamy-Foster. Artikel om energikrisen och en politik att bemöta den. Artikeln har tidigare publicerats i tidskriften Röda Rummet.

Växthuseffekten och upproret i Syrien, av Martin Fahlgren. Bland de faktorer som ledde fram till upproret var en svår jordbrukskris, till följd av flera år av torka som ruinerade ett stort antal småbönder.

Nästa flyktingkris, av Christian Parenti. Artikel om den nuvarande (2015) "flyktingkrisen" och vad världen kan förvänta sig av framtida flyktingströmmar orsakade av klimatförändringarna.

Ekologiska produktivkrafter, av Hoffmeyer-Eriksson. För att jordklotet även i framtiden ska vara beboeligt så måste man få bukt med alla miljöproblem. Här diskuteras dessa problem och hur de kan/måste angripas.

Samhällets naturhistoria, av Jesper Hoffmeyer. Författaren granskar sambanden mellan natur, teknik och historia och försöker finna sätt att få stopp på den allt svårare miljökrisen, bl a genom att utnyttja s k ekologiska produktivkrafter.

Recensioner av Jesper Hoffmeyers Samhällets Naturhistoria. Två recensioner översatta från den danska debatten om Hoffmeyers viktiga i lägg i miljödebatten.

Revolution inför klimatkatastrofen, av Andreas Malm. Vi närmar oss en klimatkatastrof. För att sätta stopp för den krävs radikala ingrepp i den nuvarande ekonomin. Detta kräver revolution menar författaren.

Texter om utvecklingen på den afrikanska kontinenten. I menyn till vänster kan enskilda länder väljas

Kuba om Kuba i Afrika. Under åren 1970-89 spelade Kuba en viktig roll i befrielsekampen i sydvästra Afrika. Här ger kubanerna sin egen syn på denna historia.

Nyliberal globalisering mot fattiga, av Jean Nanga. Artikel från 2006 som analyserar nyliberalismens effekter på fattiga länder, exemplifierade med Mali och Niger. 

Detta är ett arabiskt 1848. Men USA:s herravälde är bara försvagat, av Tariq Ali. Kort kommentar till den pågående [2011] arabiska revolutionen.

Uttalande från Fjärde internationalen om revolutionerna i Tunisien och Egypten. Från 22 februari 2011.

Revolutionerna i Mellanöstern i ett historiskt perspektiv: Egypten, palestinierna och USA, av Herbert P Bix. Artikel från Znet som försöker sätta in omvälvningarna i Mellanöstern och Nordafrika i ett större perspektiv.

Revolutionära förhoppningar och förändringar över hela ”arabvärlden”. Intervju med Gilbert Achar från 4 mars [2011], där han försöker analysera den möjliga fortsatta utvecklingen av omvälvningarna i arabvärlden.

Om kedjan av händelser i arabvärlden, av Perry Anderson. Artikel som gör en övergripande analys av de senaste månadernas uppror i arabvärlden.

”En rörelse som kommer att pågå i månader och år”. Intervju med den egyptisk ekonomen/forskaren Samir Amin om utvecklingen i arabvärlden 2011.

Revolutionen har bara börjat. Intervju med G Achcar från 24/8 -11 om utvecklingen för den "arabiska våren".  

”Händelserna är huvudsakligen en källa till hopp”.  Intervju med G Achcar om upproren i arabvärlden. Från 13/9 2011.

Våren möter vintern, av Mike Davis. Om den arabiska våren, proteströrelserna i Europa och USA och den globala ekonomiska krisen och eurokrisen.

Imperialismen, den arabiska våren och krisen. Intervju med Tariq Ali från oktober 2011.

De arabiska revolutionerna ett år efteråt, av Gilbert Achcar. Intervju från december 2011 där Achcar diskuterar det senaste årets revolter i arabvärlden, och hur framtiden kan tänkas bli.

"Revolutionerna är inte över". Intervju från januari 2012 där Adam Hanieh diskuterar om den "arabiska våren" och dess framtidsutsikter.

Kan folket få vad de vill? Intervju med Gilbert Achcar från augusti 2013 om den senaste utvecklingen i Egypten, Syrien och Libyen.

Texter om utvecklingen i Peru.

Jord eller död, av Hugo Blanco.

Jag såg blod i Pucallpa – En skildring från bondekampen i Peru februari 1989, av Hugo Blanco.

Maoismen i tredje världen, av Alexander C Cook. Handlar mest om maoistiskt inspirerade gerillarörelser i bl a Indien, Nepal och Peru.

Recension: Mario Vargas Llosa. "Keltens dröm". 

Texter om utvecklingen i Irak.

Iraks uppror 1958, av Andrea Petitt. 1958 störtades Iraks dåvarande brittiskstödda kung av en militärkupp, som fick ett stort folkligt stöd. I efterdyningarna fick också arbetarrörelsen och i synnerhet kommunistpartiet ett stort uppsving.

Om Iraks Kommunistiska Parti, av Jan Guillou och Marina Stagh. Utdrag ur boken Irak – det nya Arabien (1977). Det irakiska kommunistpartiet hade stora framgångar under åren 1958-60.

Gasattacken i Halabaja, intervju med forskaren Joost Hiltermann. Om Iraks gasattack mot kurder i Halabja 1988.

Kriget om oljan i Mellanöstern, om Gulfkriget i Kuwait. Tidigare publicerad i Rood (Bryssel).

Gulfkriget 1991 - Det första Irakkriget, av Gilbert Achcar. Artiklar från 1990-1991.

Näringslivet i USA och oljan i Irak, om USAs oljeintressen i Mellersta Östern. Tidigare publicerad i Workers World (NewYork).

Turkmenerna i Irak - och staden Kirkuk. Om motsättningar mellan kurder och turkmener i norra Irak.

USA köper upp sunniterna i Irak. Om USA:s Irak-politik.

USA och kriget mot Irak - Om vapenindustrin och oljan. Artikelsamling från 2003.

Irak. Vad ligger bakom det religiösa kriget och USA:s intervention? Vad kan det leda till?, av L Everest. Artikelförfattaren tillhör en amerikansk vänsterorganisation med maoistiska rötter.

ISIS vs. Shiamiliserna. Irak på randen av ett obarmhärtigt religiöst krig, av Patrick Cockburn. Den kände Mellanöstern-specialisten (medarbetare i brittiska dagstidningen The Independent) analyserar situationen efter ISIS spektakulära framgångar sedan mitten av juni.

Om Mosul-offensiven, av Patrick Cockburn. Försöket att återta den irakiska staden från IS/Daesh har inletts. Detta företag är i sig besvärligt, men rivalitet och motsättningar mellan de många inblandade m m gör det extra problematiskt.

För ett revolutionärt, sekulärt, demokratiskt, suveränt och självständigt Irak. Uttalande från revolutionärt marxistiska och socialistiska grupper i den arabiska regionen.

De irakiska kommunisternas tragedi, av Anne Alexander. Det finns inte mycket skrivet om det irakiska KP:s historia ens på engelska. Här recenseras en av de få böcker som faktiskt finns och som dessutom är läsvärd. Som bilaga ges en lista på Irak-artiklar.


Vänsterpress om Irak – juni 2014.

Vänsterpress om Irak – juli 2014.

Vänsterpress om Irak – augusti 2014. Utvecklingen i Irak, med Islamiska Statens brutala framfart,har chockerat världen. Vilka följder detta kommer att få är fortfarande oklart, men att de kommer att bli mycket stora är uppenbart.

Vänsterpress om Islamiska staten – september 2014. Islamiska statens (IS) framgångar i Irak och Syrien har skakat om en hel värld.

Vänsterpress om Islamiska staten, Irak och Syrien – september 2014. Artiklar från 10/9-18/9. De flesta texterna handlar om olika aspekter på IS, en mer allmänt om Mellanöstern.

Vänsterpress om Islamiska staten, Irak och Syrien – sept/okt 2014. Artiklarna är från 23/9 - 3/10.

Vänsterpress om Islamiska staten, Irak och Syrien – oktober 2014. Artiklar fram till 11/10.

Vänsterpress om irakiska Kurdistan – november 2017. När den kurdiske presidenten Barzani nyligen utropade en egen stat i norra Irak så slutade snabbt det med ett stort bakslag och Barzani själv fick avgå.

Artiklar om Stalin.

Ur Stalin-epokens annaler, av M Fahlgren.

Lenin, Stalin och Trotskij i svenska uppslagsverk. En historisk tillbakablick - här redovisas vad vanliga svenska uppslagsverk, från Nordisk familjebok (20-talet) till Nationalencyklopedin (90-talet), skrev om de tre bolsjevikledarna.

Anmärkningar om Stalin, av Frank Maerten. Om sovjetkännaren Wolfgang Leonhards viktiga bok (på tyska) "Anmerkungen zu Stalin".

Marxism och primitiv magi, av Isaac Deutscher. Artikel som skrevs kort efter Stalins död 1953, och som analyserar fenomenet stalinismen utifrån det primitiva ryska samhällets förflutna.

Chrusjtjov om Stalin, av Isaac Deutscher. Om Chrusjtjovs "hemliga" tal vid SUKP:s 20:e partikongress 1956.

”Stalinkulten är bara en myt, skapad i Väst”. 5 mars 2013 anordnade ABF i Stockholm ett möte om Stalinbilden i dagens Ryssland. Föredragshållare var sovjetkännaren och ekonomihistorikern Lennart Samuelson. Denna artikel refererar föredraget.

Lagbundenhet och viljebeslut hos Stalin, av Franz Marek. Utdrag ur Mareks bok Vad Stalin verkligen sagt som resonerar kring Stalins världsuppfattning och syn på marxismen.

Stalin om den nationella frågan, av Franz Marek. Författaren (österrikisk kommunist) granskar kritiskt Stalins teori och praktik när det gäller nationella frågan.

Stalin om Socialism i ett land och Världsrevolutionen, av F Marek. Utdrag ur Mareks bok Vad Stalin verkligen sagt (1972).

Efter trettio år (om Stalins "Om den dialektiska ..."), av Bo Gustafsson. Efterskrift till Stalins "Om den dialektiska och historiska materialismen" publicerad 1967 av Kommunistiska Förbundet marxist-leninisterna.

Stalin, av Lucio Colletti. Publicerades 1970 som inledning till den italienska upplagan av Stalins Leninismens grunder.

Texter om 60- och 70-talets Vietnamrörelse.

Dokument: FNL-rörelsen i Sverige 1965-68. Historik antagen av De Förenade FNL-gruppernas kongress 21-23.6 1968,

Dokument (DFFGs skriftserie 3): Regeringen(s) och Vietnam 1965-69. En klassisk skrift från De Förenade FNL-grupperna där den svenska regeringens vietnampolitik kritiseras skarpt. DFFG dominerade den svenska Vietnam-rörelsen från mitten av 60-talet fram till befrielserörelsens seger (1975).

Dokument (DFFGs skriftserie 4): Vpk, vuf och vietnamrörelsen.

Dokument (DFFGs skriftserie 5): Program, stadgar och sammanfattning av enhetsfrontsdiskussionen.

Dokument (DFFGs skriftserie 6): Leve enhetsfronten mot USA-imperialismen.

Dokument: Ju färre desto bättre: KFMLr och solidaritetsarbetet för Indokinas folk. Skrift från DFFG (De Förenade FNL-grupperna) som kritiserar "r-arnas" sekteristiska syn på solidaritetsarbetet med befrielsekampen i Indokina.

Pressdebatt om Vietnam sommaren 1965. Den för den svenska vietnamopinionen så viktiga debatten 1965 (i urval).

Debatten om "Trotskismen, fronterna och vietnamrörelsen", broschyrer m m material från debatten som startade våren 1970 mellan De Förenade FNL-grupperna och trotskisterna.

Debatt om Vietnam, Sovjet och FNL-rörelsen. 1974 fördes en intensiv debatt om vilken inriktning den svenska FNL-rörelsen (DFFG) borde välja. Maoisterna ville inrikta kampen mot Sovjetunionen, vilket övriga protesterade häftigt emot.

De Förenade FNL-gruppernas (DFFG:s) 7:e kongress, av Anna-Kristin Nilsson. En politisk kommentar till den viktiga DFFG-kongressen 1975, som innebar början till slutet på denna maoistiskt ledda organisation.

För en revolutionär solidaritet! Om vietnamrörelsens historia. När KFMLr bröt med KFML (1970) splittrades även FNL-rörelsen och r-arna bildade Solidaritetsfronten för Indokinas folk, SFIF, som inte blev särskild långlivad. Denna SFIF-broschyr handlar om detta.

Vietnamrörelsen i USA. Om den amerikanska vietnamrörelsen. Bl a en artikel ur tidskriften Kommentar.

De socialistiska krigen. En antologi om konflikten i Sydostasien 1979.

SKI - Solidaritetskommittén för Indokina, material om den solidaritetsrörelse som bildades 1972 på initiativ av de svenska trotskisterna.

Indokinas kamp är vår! Solidaritet till den slutliga segern. Broschyr från 1973 där RMF (svenska trotskisterna) presenterar sin linje i Indokinafrågan.

Om rebellrörelsen i Sverige. Bl a en artikel ur FNL i Sverige (reportagebok utgiven av De Förenade FNL-grupperna 1975).

Lärdomar av den svenska Vietnamrörelsen, del 1, av Martin Fahlgren. Denna första del handlar om maoismens inflytande i FNL-rörelsen (DFFG).

Lärdomar av den svenska Vietnamrörelsen, del 2, av M Fahlgren. Denna andra del behandlar kritiskt några viktiga aspekter av den politik som FNL-rörelsens (DFFG) förde.

Lärdomar av den svenska Vietnamrörelsen, del 3, av M Fahlgren. Denna tredje del handlar om FNL-rörelsens spända relationer till trotskismen och om de svenska trotskisternas eget solidaritetsarbete för Indokina.

FNL i Sverige. Polemiken kring DFFG:s struktur och målsättning, av Kristoffer Ejnermark. C-uppsats om De förenade FNL-grupperna (den svenska Vietnamrörelsen).

Rebeller i takt med tiden – FNL-rörelsen och 60-talets politiska ritualer, av Kim Salomon. En historik över den svenska Vietnamrörelsen, främst DFFG (De Förenade FNL-grupperna).

De Förenade FNL-grupperna och fronten mot supermakterna, av Björn Larsson. En grundlig redogörelse för de maoistiska försöken att från 1974 förvandla DFFG till en supermaktsfront (främst riktad mot Sovjetunionen).

Vietnam var nära - Vem svartmålar vem? Av Martin Fahlgren. Kommentar till en artikel av Åke Kilander i tidskriften Clartè nr 4-08 (om den svenska Vietnam-rörelsens historia).

Om "Rebeller i takt med tiden – FNL-rörelsen". Tre artiklar ur tidskriften Zenit om Lunda-historikern Kim Salomons bok om den svenska Vietnam-rörelsen.

Recensioner och debatt om "Vietnam var nära". Här har samlats ett antal texter om Åke Kilanders bok som handlar om FNL-rörelsen och solidaritetsarbetet i Sverige 1965–1975.

Vietnamrörelsen i Sverige – En bokrecension, av Per-Olof Mattsson. Recension av Kim Salomons bok "Rebeller i takt med tiden" som behandlar den svenska FNL-rörelsens historia.

Debatt om den svenska FNL-rörelsens historia, av Urban Lundberg, Kim Salomon och Klas Åmark. Debatt kring Salomons bok "Rebeller i takt med tiden".

Texter om facklig taktik.

Dokument: Lärdomar av den ekonomiska kampen (om strejkkampen). "Strasbourgkonferensens resolution till frågan om strejktaktiken i den nuvarande epoken." Antagen av Röda Fackföreningsinternationalen 1929.

Om fackföreningarna, av Giorgi Dimitrov. Två texte (från 1905 resp 1920).

Det nya arbetet kräver kreativa strejker. Om hur facklig kamp kan föras även i snabbmatsföretag.

Arbetslöshet och arbetstidsförkortning. Från Fjärde Internationalen -96.

Strejk i Bryssel - för belgiska arbetare är "vild strejk" obegripligt. Om en lyckad strejk i Bryssel.

Facklig kamp i Danmark. Danmark har en betydligt radikalare facklig kamptradition än Sverige. Vad beror det på? Och vari består skillnaderna?

Texter om fascism och nazism i olika länder.

Välj böcker, artiklar eller debatt i menyn till vänster

Texter om utvecklingen i Libanon

Libanon och krisen i Mellanöstern. Intervju med Gilbert Achcar, libanesisk-fransk socialist om läget i Libanon i början av 2007.

Kriget Israel – Libanon åter på film. Om filmen "Lebanon" - recension, intervju med regissör m m.

Texter om utvecklingen i Finland

Upprop till alla arbetare och arbeterskor. Upprop från Komintern, ur tidskriften "Kommunistiska internationalen" från 1920.

De mördade finska kommunisterna. Ur tidskriften "Kommunistiska internationalen" nr 3 1921.

Finlands Socialistiska Arbetarpartis program. Ur tidskriften "Kommunistiska internationalen" nr 4 1921.

Skärans och hammarens väg, av Arvo Tuominen. Tuominen tillhörde ledningen i finska KP fram till vinterkriget 1939, då han bröt med partiet. Denna 1:a del av hans minnen slutar 1921. Tar upp inbördeskriget, fraktionsstriderna i partiet m m.

På jorden och under jorden, av Arvo Tuominen. Behandlar åren 1921-33. Större delen av dessa år satt den finske kommunistledaren i fängelse, men han blev även sekreterare i finska fackorganisationen (motsv. till LO).

Kremls klockor, av Arvo Tuominen. Denna del av den f.d. finske kommunistledarens minnen är den mest omtalade. Den handlar om åren 1933-38, då författaren var i Sovjetunionen.

Finska vinterkriget 1939-40. I november 1939 gick Sovjetunionen till angrepp mot Finland. Det uttalade målet var gränsjusteringar för att förbättra skyddet av Leningrad.

Militarismens vanvett, av Per-Erik Wentus. Om "Ur tystnaden. Vita fläckar i Finlands närhistoria", en antologi om finska vinterkriget.

Edward Gylling och hans familjs öden i Sovjetunionen/Ryssland, av Per-Erik Wentus. Finlandssvensk kommunist som deltog på röda sidan under finska inbördeskriget. Flyttade till Sovjet där han blev ledande i Sovjetkarelen. Avrättad 1938.

Frivillig soldat från fredens nation, av Johannes Jensen. En studie av spanienfrivilligas och finlandsfrivilligas historiebruk och minne. 

När Finland kuppades in i kriget på nazisternas sida, av Reima Luukkanen. Hur Finland kom med i "fortsättningskriget" i juni 1941.

Finlands två ansikten, av A R Torni. Finlands historia fram till 1943 ur ett vänsterperspektiv.

Den finska borgerligheten, Sovjetunionen och SKP 1918-1944. av Pekka Haapakoski. Behandlar huvudsakligen tiden efter inbördeskriget fram till 2:a världskriget.

Arbetarrörelsen i Finland, av Juhani Paasivirta. Behandlar perioden fram till 1949 utifrån huvudsakligen en socialdemokratisk utgångspunkt.

Finlands kommunistiska parti, av Bengt Matti. Om det finländska kommunistpartiet, med tyngdpunkten på tiden efter Andra världskriget fram till  mitten av 1960-talet.

Från generalstrejk till folkfront. Söndring och samling i Kekkonens tid, av Sigurd Klockare. Finland 1955-1970.

Arbetarrörelsen i Finland 1965-71, av Pertti Hynynen. Artikelsamling (ur tidskriften Zenit).

Om finsk fackföreningshistoria, av Pekka Haapakoski. Behandlar den finska fackföreningsrörelsens utveckling 1907-1978.

Kejsarens nya kläder, av Pekka Haapakoski. Om vänsterströmningar i den finska socialdemokratin på 1970-talet.

Vart går MLR? (om maoismen i Finland), av Pekka Haapakoski. I motsats till övriga Norden så var maoismen i Finland en marginell företeelse. Men det fanns maoister organiserade i MLR.

Om Finland (1970-86), av Pekka Haapakoski. Artikelsamling om den finska arbetarrörelsen och dess kamp och problem.

Arbetarrörelsen i Finland, av Pekka Haapakoski. Om den finländska arbetarrörelsen och i synnerhet den finländska kommunismen från mitten av 1960-talet fram till idag (hösten 2012).

Arbetarklassens världsåskådning, av Tuure Lehén. Lehén anses som den finska (prosovjetiska) kommunismens främste teoretiker. Denna bok användes allmänt i partiets studiecirklar under 1960- och 1970-talen. En kortfattad biografi över förf. ingår.

'Grannar på skilda vägar' Fascismen i Finland i jämförande svensk belysning, av Lauri Karvonen. Om fascismen i Finland och Sverige.

”Sista striden det är”… – Balansräkning över taistoismen, av Pekka Haapakoski. Taistoiter kallas de Moskvaorienterade kommunisterna i Finland. I motsats till de svenska motsvarigheterna (gruppen kring tidningen Norrskensflamman) fick de ett avsevärt inflytande.

Vi skola nästan alla dö, av Aino Kuusinen. Författarinnan var hustru till den ledande finländske kommunisten O W Kuusinen och verkade bl a som Komintern-funktionär, men hamnade också i sovjetiskt arbetsläger.

Recension av Aino Kuusinens "Vi skola nästan alla dö", av Kenth-Åke Andersson.

Texter om utvecklingen i Ryssland under Putin

Stalin - fosterlandsvännen som försvarade Ryssland såsom Putin gör idag. I Putins Ryssland används Stalin som en nationalistisk symbol - han gjorde "Ryssland mäktigt".

Ryssland efter valet. Ryska socialister om läget i Ryssland efter valet och de efterföljande demonstrationerna i december 2011.

Stalins skugga splittrar Ryssland, av Lennart Samuelson. Om den aktuella forskningen och debatten om Stalin och Stalin-epoken i Ryssland.

”Stalinkulten är bara en myt, skapad i Väst”, av Per Leander. 5 mars 2013 anordnade ABF i Stockholm ett möte om Stalinbilden i dagens Ryssland. Föredragshållare var sovjetkännaren och ekonomihistorikern Lennart Samuelson. Denna artikel refererar föredraget.

Proteströrelsen mot Putin, av Per Leander. Artikelsamling om Ryssland 2012-13.

Den ryska proteströrelsen, av Alexej Sachnin och Sergej Udaltsov. Ryska vänsteroppositionella om dagens Ryssland.

Putins syn på världen. Intervju med en av Putins tidigare rådgivare. Gjordes 2012 men publicerad först sommaren 2014, i New Left Review.

Olustig kampanj mot ukrainska socialister och ryska Vänsterfronten. Det pågår ett försök att misstänkliggöra och smutskasta vänstergrupper i Ryssland och Ukraina. Något som är extra beklämmande är att SAC-organet Arbetaren bidragit till denna kampanj.

Ett Ryssland som inte passar in, av Perry Anderson. Artikel från New Left Review juli-augusti 2015, om Putin-Rysslands plats i världspolitiken efter de senaste årens utveckling.

Varför blir Putin åter Rysslands president?, av Francis Jorissen. Artikel inför presidentvalet från början av februari, dvs före valet (som hölls 18/3 2018).

Vänsterpress om presidentvalet i Ryssland – mars 2018. Som förväntat vann Putin och kan sitta vid makten ytterligare 6 år. Men det finns också många frågetecken kring Putin och Rysslands framtid.

Texter om Storbritannien

Öppen svarsskrivelse från Kominterns exekutivkommitté på Englands oavhängiga arbetarpartis (I.L.P.) frågor. 1920 förde brittiska partiet ILP diskussioner om man skulle ansluta sig till Kommunistiska internationalen och ställde därför ett antal frågor. (Ur "Kommunistiska Internationalen" nr 1).

Till Englands gruvarbetare och revolutionära kämpar. Ur tidskriften "Kommunistiska internationalen" nr 3 1921.

Det engelska världsrikets politiska och sociala läge, av E Varga. Ur tidskriften "Kommunistiska internationalen" nr 4 1921.

Om Storbritannien, av L Trotskij. En fortfarande förvånande aktuell analys av Labourpartiets förborgerligande i början av 1900-talet, en kritik av dess ledares liberalism, religiositet etc.

1700-talets engelska samhälle – klasskamp utan klasser. Thompson är den brittiska arbetarrörelsen främsta historiker.

Tid, arbetsdisciplin och industrikapitalism, av E P Thompson. Om den brittiska kapitalismens och arbetarklassens framväxt.

De brittiska stalinisterna och Moskvarättegångarna, av Brian Pearce.  Artikel från 1958.

Fler år för gräshoppssvärmen - en Inside Story om International Socialists. Historien om brittiska SWP (Socialist Workers Party) den idag största vänsterorganisationen i Storbritannien. (Ej komplett än)

Samhälle utan jämlikhet, av RobinBlackburn. Artikel från 1967.

Två artiklar om Storbritannien, av Perry Anderson. Artiklarna som är från 1968 ger viktiga pusselbitar för en förståelse av utvecklingen i detta land.

G Roberts (från brittiska KP) & R Blackburn: debatterar ”Trotskijs bidrag till marxismen”. När debatten fördes 1977 var Roberts ledande i brittiska KP. Numera är han historiker med Stalins Sovjet som specialitet. I en nyskriven inledning presenteras debattörerna.

Om Falklands/Malvinaskriget (1982). Två artiklar ur tidskriften Fjärde Internationalen.

”Makten ligger inte hos parlamentet” – samtal med Tony Benn, av Katarina Katz. Labourvänstern i Storbritannien har en lång historia. Här representerad av Tony Benn (1986).

London mot Thatcher. Kommunalpolitik för samhällsomstörtare, av Katarina Katz. 1981 vann labourvänstern (bland dem Jeremy Corbyn) majoritet i Londons landsting (GLC). Denna bok (från 1988) tittar närmare på hur de agerade och vad de åstadkom.

George Galloway chockar Labour, skakar om Storbritannien, av Tariq Ali. Vänsteframgångar i fyllnadsval mars 2012. 

"Left Unity" lanserat. Left Unity (Vänsterenhet) är ett brett vänsterparti i Storbritannien. Denna artikel beskriver grundningskongressen som hölls 30 november 2013.

Om skotsk självständighet, av Tariq Ali. Den 18 september (2014) ska Skottland rösta om det vill lämna Storbritannien eller inte. Enligt opinionsundersökningar så är det för närvarande jämnt mellan ja och nej. Detta har skapat stort rabalder.

Skottland. Chock och skrämsel mot en ja-röst, av Alan Thornett. Artikel om folkomröstningen om skotsk självständighet som äger rum 18/9 2014.

Om det brittiska Labourpartiet, av Tom Nairn. Labour har genomgått en unik historisk och politisk utveckling som avviker från alla andra socialdemokratiska partier. Detta visar Nairn övertygande i denna artikelsamling.

Om Edward Palmer Thompson, av Lars Magnusson. Om den brittiske marxistiske historikern och debattören.

Vänsterpress om Chilcot-rapporten – juli 2016. Brittisk utredning bekräftar att dåvarande brittiska premiärministern Tony Blair (och USA-presidenten Bush) förde opinionen bakom ljuset när man drev igenom beslutet att invadera Irak 2003.

Om bakgrunden till terrordådet i Manchester, av Patrick Cockburn. Två artiklar som med utgångspunkt från exemplet Libyen och terrordådet i Manchester diskuterar den islamistiska terrorismens orsaker och hur den bör bekämpas.

Terrorismens vansinne och kapitalismens förfall, av Alan Woods. Artikeln skrevs med anledning av terrorattentaten i London och Manchester i juni 2017.

Den verklige Winston Churchill, av Richard Seymour. Nyligen (2018) hade ännu en film om Churchill premiär. Denna artikel ur Jacobin magazine berättar om de delar av Churchills historia som brukar förbigås med generad tystnad.

Vänsterpress om parlamentsvalet i Storbritannien 2017. Stor framgång för labour, stort bakslag för tories.

Texter om Iran

Schahregimens historia – 35 år av blodigt förtryck , av Ingvar Rydberg. Artikel från 1978. 1953 störtades den demokratisk valda regeringen. Men till slut fick iranierna nog och gjorde uppror. Det är den historien som tecknas här. Tyvärr slutade dock det hela med att islamister tog över.

Iran efter revolutionen 1979 kan indelas i tre skeden. Intervju med den iranske advokaten och en människorättsaktivisten Zarafshan Nasser.

Om Iran - artiklar ur tidskriften Fjärde Internationalen. Artiklarna från 1979-83, dvs handlar om störtandet av shahen och tiden närmast därefter, med Iran-Irak-kriget, vänsterns nederlag och upprättandet av en islamistisk republik.

De iranska kommunisternas tredje tragedi, av Fred Halliday. Artikel från 1983 om vänsterns katastrofala nederlag i Iran i början av 1980-talet.

Vänsterpress om Iran – januari 2018. Om massprotesterna december-januari 2017-2018.

Dokument: Den iranska revolutionen fyra år efter upproret i februari 1979. Rapport (från Fjärde Internationalen) som analyserar störtandet av shahen och hur islamister (Hezbollah) till slut tog över hela makten - som de fortfarande innehar.

Dokument: Uttalande från Fjärde internationalens internationella sekretariat angående hotet om krig i Syrien och Iran. Från 1 mars 2012. 

Texter om Schweiz

Moskvakongressen och den revolutionära rörelsen i Schweiz, ur tidskriften "Kommunistiska Internationalen" nr 3, 1921.

Texter som behandlar konst, litteratur och andra kulturyttringar

Litteratur och revolution.Trotskijs klassiska arbete från 1924, samt ytterligare texter om ämnet.

André Breton och surrealismens grundprinciper, av Franklin Rosemont.

Hatets sånger. Tidig svensk socialistisk diktning i urval (1885-1910).

Vem var George Orwell?, av Nina Källberg. Om den berömde författaren som bl a skrev om spanska inbördeskriget, och romanerna "1984" och "Djurfarmen".

Marxismen och litteraturen, av Per Meurling. Artikel från 1938. 

Surrealism och marxism – om mötet mellan André Breton och Leo Trotskij i Mexiko, av David Brolin.

Erövrarna, av André Malraux. Klassisk historisk roman om den revolutionära jäsningen och kampen i den kinesiska staden Kanton 1925-26.

Om konst och litteratur, av Marx och Engels. Urval med uppsatser och utdrag ur skrifter om konst och litteratur.

Marxism och litteratur, av Terry Eagleton. Om marxistisk litteraturkritik.


Leonardo Padura

Leonardo Padura: Mannen som älskade hundar, av Alan Woods. En utförlig presentation och recension av den kubanske författarens mycket omtalade (och rosade) roman om mordet på Trotskij och hans mördare Ramón Mercader.

Mordet på Trotskij i ny litteratur, av Bertrand M Patenaude. Amerikansk historiker om 2 aktuella romaner, som handlar om mordet på Trotskij. Den ena är den kubanske författaren Leonardo Paduras lovordade "Mannen som älskade hundar".

Trotskij i Kuba, av Samuel Farber. Recension av den kubanske författaren Leonardo Paduras omskrivna historiska roman Mannen som älskade hundar.

Mordet på Trotskij som historisk roman. Två recensioner (publicerade i tidskriften Röda Rummet) om kubanen Leonardo Paduras historiska roman "Mannen som älskade hundar".

Vad kan vi lära av Paduras Mannen som älskade hundar? av Martin Fahlgren. Den kubanske författarens roman om mordet på Trotskij har rest många frågor av historisk och politiskt slag. Här diskuteras flera sådana med utgångspunkt från ett antal recensioner av boken.

Pierre Broué om brytningen mellan Trotskij och Diego Rivera. Läsning av den kubanske författaren Leonardo Paduras historiska roman "Mannen som älskade hundar" har aktualiserat flera historiska frågor, bl a den om Trotskij-Rivera. Vad hände egentligen?

Texter om utvecklingen i Kongo

 Kriget om Kongos skatter, av Eric Toussaint och Denise Comanne.

Recension: Mario Vargas Llosa. "Keltens dröm".

Texter om utvecklingen i Sydafrika.

Berättelsen om två apartheidsystem, av Paul D'Amato. En jämförelse mellan gårdagens Sydafrika och dagens Israel.

Vissa föds stora, vissa uppnår storhet, och en del tvingas på storhet, av Brian Ashley. Artikel om Nelson Mandela från den sydafrikanska tidningen Amandla! Berör hans betydelse för Sydafrikas förvandling och arvet efter honom.

Tidskriften Fjärde Internationalen om Sydafrika (1986-93). Om slutskedet av kampen mot aphartheid-regimen.

Dokument: Svart revolt i Sydafrika. Resolution från Fjärde internationalens exekutivkommitté 1986. Under 1980-talet tog kampen mot aphartheid-politiken fart på allvar. Denna kamp, som beskrivs och analyseras i denna skrift, blev segerrik bara några år senare.

Texter om Norge

Läget i Norge, av Olaf Scheflo. Ur Den Kommunistiska Internationalen N:o 5. (1921).

Den norska tragedin, av Nils Kaare Dahl. Bok (publicerad i Sverige 1943) om den antinazistiska motståndskampen i Norge. Författaren var norsk trotskist. Med nyskriven presentation och bilaga.

Världsrevolutionen i Hønefoss. En redogörelse för Leo Trotskijs vistelse i Norge, av Yngvar Ustvedt. Denna bok (översatt från norska) ger en god inblick i det politiska drama - med många politiska riktningar inblandade - som utspelade sig under Trotskijs 1,5 år i Norge.

Trotskij – arbetarklassens fiende?, av Jeanette Olsen. En skrift från 1936. Författarinnan var en av den kommunistiska rörelsens och den radikala kvinnorörelsens grundare i vårt grannland Norge. Hon var också en trotskistisk pionjär.

Det norska kommunistpartiet under den nazistiska ockupationen 1940-41, av Stig Eriksson. Om det norska kommunistpartiets linje under den nazistiska ockupationen 1940-41.

Norges kommunistiska parti, av Jahn Otto Johansen. Norska KP:s historia fram till 1965. Bl a om "dissidenten" Furubotn.

Arbetarrörelsens utveckling i de tre nordiska länderna 1914-20, av Edvard Bull. En "klassisk" och mycket omdebatterad uppsats från 1922.

Norska maoister om Pol Pots Kampuchea. Två artiklar av Kampuchea-specialisten Eirik Rossen, som var internationell sekreterare i det norska maoistpartiet AKP och journalist på tidningen Klassekampen.

En folkefiende om ”de socialistiska länderna”, av Pål Steigan. Pål Steigan var partiledare för det norska Arbeidernas kommunistparti under dess storhetstid (fram till mitten av 1980-talet). Detta är utdrag ur hans självbiografi.

Recensioner av Pål Steigans självbiografi En folkefiende. Det norska maoistpartiet AKP var ett av de framgångsrikaste i västeuropa och Steigan dess partiledare. Recensenterna har rötterna i den svenska maoismen.

Texter som diskuterar terrorism

Lenin om individuell terrorism vs masskamp.

Om terrorism, av L Trotskij. Fem artiklar om terrorism, skrivna mellan 1909-1938.

Dewey-kommissionen om anklagelsen för terrorism vid Moskvarättegångarna. Dewey-kommissionen var en slags moträttegång till Moskvarättegångarna. Den granskade sanningshalten i anklagelser och "bevis" mot de åtalade. Detta utdrag handlar om "terrorismen".

Marxism och neo-anarkistisk terrorism, av George Novack. Artikel från 1970 som diskuterar terrorism principiellt och utifrån ett amerikanskt perspektiv - terroristiska organisationer fanns i USA (liksom i Europa och Latinamerika) vid denna tid.

Anarkismen & sabotaget — en granskning, av Per-Erik Wentus.

Terrorism, av Torbjörn Tännsjö. Artikel som diskuterar politisk terror ur en mer filosofisk synvinkel och försöker besvara frågorna: 1) Är terrorhandlingar moraliskt förkastliga 2) Är de effektiva för att uppnå politiska mål?

Hurrarop för kriget och imperiet. Artikel från amerikanska "Socalist Worker" om mordet på Usama bin Ladin, reaktionerna i USA och "kriget mot terrorn".

Obamas strategi för att lämna Afghanistan, av Alex Callinicos. Om mordet på bin Laden och dess plats i USA:s strategi.

Rättvisa eller hämnd?, av Phyllis Bennis. Amerikansk antikrigsaktivist kommenterar mordet på Usama bin Ladin.

Ett blodigt krig i Afghanistan, tusentals liv förlorade. Vad har vi vunnit?. Artikel från Socialist Worker med anledning av bin Ladens död.

Andra akten för Al-Qaida: Varför kriget mot terrorn spårade ur, av Patrick Cockburn. Artikelserie om terrorismen i främst Mellanöstern.

Vänsterpress om terroristattacken mot Charlie Hebdo – januari 2015. Dådet och den efterföljande jakten på förövarna har hittills kostat 17 liv. Varför sker detta? Vilka kan följderna bli? Hur bör vänstern agera? ... 

Debatt om Charlie Hebdo – januari 2015. Terroristattacken mot Charlie Hebdo har väckt debatt om satir, yttrandefrihet, rasism, islamofobi m m.

Vänsterpress om terrordådet i Stockholm i april 2017.

Terrorismens vansinne och kapitalismens förfall, av Alan Woods. Artikeln skrevs med anledning av terrorattentaten i London och Manchester i juni 2017.

Texter om syndikalism och anarkism

Anarkismen & sabotaget — en granskning, av Per-Erik Wentus.

Majstriderna i Barcelona. Skrift (från 1937) där de spanska anarkosyndikalisterna (SAC) ger sin version av händelserna i Barcelona i maj 1937.

SAC:s tidskrift Syndikalismen årgång 1939. Artiklar om spanska inbördeskriget, ger en anarkosyndikalistisk beskrivning av händelseförloppet.

Syndikalismen vid makten, av César m Lorenzo (utdrag). Anarko-syndikalismen spelade en stor roll i Spaniens 1900-talshistoria. Dessa två första kapitlen i boken handlar om dess uppkomst och historia fram till inbördeskrigets utbrott.

I huvudet på en anarkist, av Anders Carlsson. En kritisk analys av den anarkistiska ideologin. Artikeln skrevs inför klimatmötet i Köpenhamn i december 2009.

Anarkister om Spanien. Artikelsamling ur den anarkistiska tidskriften Brand (från 1965) om anarkismen i Spanien och det spanska inbördeskriget.

Som milisman och kollektivbonde i Spanien, av Nisse Lätt. Tidsdokument (1938): Den svenska anarkisten/syndikalisten berättar om sin tid som frontkämpe och kollektivbonde i Spanien under inbördeskriget.

Madrid. Svart och rött, av Eduardo De Gusman. Spansk anarkosyndikalist om försvaret av Madrid under inbördeskriget.

Ryssland förrådde oss! En spansk anklagelse, av J García Pradas. Slutskedet av det spanska inbördeskriget, sett från en anarkosyndikalistisk ståndpunkt.

Anarkins korta sommar. Buenaventura Durrutis liv och död, av Hans Magnus Enzensberger. Den legendariske anarkisten som ledde "Durutti-kolonnen" under spanska inbördeskriget.

Anarkisterna och den ryska revolutionen, av Victor Serge. Den f d anarkisten gör upp med anarkisternas roll i den ryska revolutionen.

Anarkismen – vilket alternativ?, av Rodney Edvinsson. Bakgrund, bärande idéer, anarkismen idag.

Anarkismen. Från lära till handling, av Daniel Guérin. En ganska kortfattad, men ändå vederhäftig redogörelse för anarkismen och dess historia som blivit något av ett standardverk om anarkismen.

Anarkismen ur marxistisk synvinkel, av Rodney Edvinsson.

Tidskriften Kommunist om syndikalismen. Om SAC, dess historia, teori och praktik.

Recension: "Nils Lätt: En svensk anarkist berättar."

Anarkismen i Spanien, av Felix Morrow. En kritisk recension av Rockers bok "Den spanska tragedin".

Texter som behandlar svenska socialisters agerande under Andra världskriget

Intervju med Yngve Bergendorff, internerad i Storsien. Om det svenska "Arbetskompaniet" där radikala svenskar internerades under åren 1939-43.

Sveriges Kommunistiska Parti och 2:a världskrigets första år, av Yvonne Hirdman.Utdrag ur boken "Sverges Kommunistiska Parti 1939-1945" som handlar om svenska KP under 2:a världskriget.

Sverges Kommunistiska Parti och 2:a världskriget 1941-45. Utdrag ur Yvonne Hirdman, Sverges Kommunistiska Parti 1939-1945. 

Kommunisterna och Andra världskriget 1939-40. Artiklar, tal och dokument publicerade av det svenska kommunistpartiet (främst i dagstidningen Ny Dag).

Arbetskompaniet Storsien - en bok om politisk internering 1939-43, av Kieri, Sundström, Åren 1939-43 fanns i Sverige arbetsläger (koncentrationsläger), där kommunister och andra politiskt radikala internerades. Denna bok handlar om det största, första och mest kända av dessa.

Clarté och Molotov-Ribbentrop-pakten. Pakten mellan Nazi-tyskland och Sovjet hösten 1939 var ett hårt slag för Clarté.

En gammal stalinist och Andra väldskriget. En kommenterad intervju med mao-stalinisten Nils Holmberg.

Varför krig? Kampen om kolonierna som råvarukällor och avsättningsmarknad. Skrift från Socialistiska Partiet ("kilbommarna") publicerad 1937. Förklarar partiets linje inför det annalkande världskriget.

Svenska kommunister om Andra världskriget 1939-41. Andra världskriget i backspegeln - sett från olika vinklar och politiska utgångspunkter.

Den glömda terrorismen - Morden på svenska kommunister, av Håkan Blomqvist. Om attentatet mot Norrskensflamman i mars 1940.

Sverige i fara, av Sven Linderot. Tal från januari 1939, dvs drygt ett halvår före Molotov/Ribbentrop-pakten och Andra världskrigets utbrott.

Kampen för folkets frihet och Sverges oavhängighet. Tal av Sven Linderot vid kommunistpartiets kongress i april 1939 - mindre än 5 månader innan undertecknandet av Molotov-Ribbentroppakten och 2:a världskrigets utbrott.

I kamp för fred och frihet, av Sven Linderot.  Ett tal (referat) från och 2 resolutioner från SKP-konferens i februari 1941, dvs innan det tyska angreppet på Sovjet.

Sven Linderot och 2:a världskriget 1941-45 – en artikelsamling. Artiklar och tal från åren 1941-45 av svenska kommunistpartiets dåvarande ordförande.

De svenska kommunisterna och vinterkriget, av Alf Johansson. Under kriget mellan Sovjet och Finland hamnade de svenska kommunisterna i en mycket besvärlig situation.

Böcker av P Broué

Moskvaprocesserna.

Trotskisterna i Sovjetunionen (1929-38). Om vänsteroppositionen inne i Sovjetunionen.

Den spanska revolutionen (1931-1939). En ganska kortfattad, men mycket läsvärd historik över den spanska revolutionen.

Den ungerska revolutionens arbetarråd 1956.

Artiklar om Pierre Broué

Kortfattad presentation av P Broué, av Björn-Erik Rosin.

Bibliografi. En (ofullständig) lista med de böcker Broué är författare eller medförfattare till.

Pierre Broué (1926-2005) - En stor historikers liv och verk, av Vincent Présumey. En kortfattad politisk biografi över den franske marxistiske historikern.

Till minne av Pierre Broué (1926-2005), av Alan Woods. Minnesruna över den franska marxistiske historikern.

Om Pierre Broué, för Encyclopédia Universalis, av Daniel Bensaid. Fransk marxist om den marxistiske historikern Pierre Broué.

Trotskij – En biografi. Recensioner, debatt, kompletterande material. Sammanställning av material som rör Broués Trotskijbiografi.

Om Pierre Broués “Tyska revolutionen”, av Todd Chretien. Pierre Broués bok om den tyska revolutionen är ett epokgörande arbete om de för den europeiska revolutionen avgörande åren efter 1:a världskriget.

Texter om imperialismen

Imperialismen som kapitalismens högsta stadium, av V I Lenin.

Teorier om imperialismen, av Tom Kemp.

Imperialismens politiska ekonomi, av Harry Magdoff. En "klassisk" studie av Förenta Staterna i imperialismens epok.

Från kolonialism till socialism En essä om ekonomisk utveckling, av Bo Gustafsson. Med företal av Sara Lidman. Skriften kom ut i flera upplagor (1:a upplagan 1964).

Det finns logik i vansinnet. Intervju med E Mandel från 1983, om kapprustningen.

Imperialismen idag. Artiklar ur tidskriften Röda Rummet 2002-4.

Lenin om imperialismen: Vad han fick rätt och vad han fick fel, av Keith Harvey. Artikel från 2005.

Underutveckling och beroende idag, av Samir Amin. Artikeln är från 1972, fast givetvis är en hel del av resonemanget fortfarande giltigt. 

Västkapitalismen efter kriget, av Michael Kidron. 

Annekteringar, av Susan Watkins. Artikel från "New Left Review" mars/april 2014, angående västs hyckleri om Rysslands annektering av Krim, i jämförelse med de annekteringar som västmakterna gjort under de senaste decennierna.

Sovjetunionen under Andra världskriget

Dokument: Frihetskriget mot fascismen. Tal (bl a av Molotov och Stalin), artiklar m m från Sovjet hösten 1941.

Ryssland i krig, av Alexander Werth. Brittisk utrikeskorrespondent rapporterar inifrån Sovjetunionen under hösten 1941.

Barbarossa: Rysslands tur, av William L Shirer. Ett kapitel ur Shirers klassiker "Det Tredje rikets uppgång och fall" om förspelet och inledningen till det Nazi-tyska angreppet på Sovjet 22 juni 1941.

Sovjets Nemesis. Utdrag ur Churchills arbete Andra världskriget, band 5. Kapitlet handlar om nazityska angreppet på Sovjet sommaren 1941 och dess förspel.

Sovjetunionen, Tyskland och Andra världskrigets inledning. Utdrag ur historikern WL Shirers "Tredje rikets uppgång och fall" om Molotov-Ribbentrop-pakten m m.

Kan Stalins pakt med Hitler försvaras?, av Milton Alvin. Ur FI 1/81.

Winston Churchill om Molotov-Ribbentrop-pakten och dess förspel. Utdrag ur Churchills stora arbete "Andra världskriget. Minnen".

Röda Kapellet, av Leopold Trepper. Om den ryktbara anti-nazistiska spionage- och motståndsorganisationen berättad av dess främste ledare.

Molotov-Ribbentrop-pakten, av Anders Hagström.

Om Katyn-massakern. Artiklar om morden på över 21000 polacker, främst officerare, under andra världskriget, som aktualiserades av flygolyckan i Smolensk 10 april 2010.

Katynmassakern, av A Hagström. Om en nyutkommen bok som behandlar morden på ett stort antal tillfångatagna polacker (främst officerare) under andra världskriget.

Andra världskriget och vurmandet för Stalin, av Jens-Hugo Nyberg.

Ohelig allians - Stalins pakt med Hitler, av Robin Blick. En kritisk recension av brittiske historikern Geoffrey Roberts bok Unholy Alliance: Stalin´s Pact with Hitler.

Texter om diverse ämnen

De intellektuellas ansvar, av Noam Chomsky. En klassisk uppgörelse med cynismen och lögnerna inom amerikansk utrikespolitik utifrån exemplen Dominikanska republiken, Kuba och Vietnam. En stridsskrift som fortfarande äger stor giltighet.

Konspirationsteorier- en modern religion, av Farooq Sulehria.

De ungas sexuella kamp, av Wilhelm Reich. En klassisk skrift (från 1932). Reich försökte kombinera marxism och psykoanalys.

Löntagarfonder och arbetarklassen, av Peter Dencik. I mitten av 1970-talet fördes en livlig debatt om "löntagarfonder". Förslaget fick starkt stöd inom den fackliga byråkratin och inom delar av socialdemokratin, men möttes av skepsis i övriga vänstern.

Brytningarnas och genombrottens årtionde. Den nya vänstern och resten av 60-talet, av Göran Therborn. Om den nya vänster som växte fram under 1960-talets andra hälft - en mycket turbulent tid.

Fredsrörelsen och socialismen, av Ken Coates. Artikeln som är från 1985 debatterar (bl med Ernest Mandel) fredsrörelsens betydelse och inriktning.

Om välfärd - sjukvård, mm.

Det stora projektet att privatisera Sverige, av Peter Lodenius. Svensk välfärdspolitik sett från ett finländskt perspektiv.

Texter av ekonomihistorikern Lennart Samuelson

Den moderna sovjetforskningen.

1900-talets tragedier på landsbygden. Nya källor och tolkningar.

Trotskij. Svensk ekonomisk historiker, specialist på Sovjet, reflekterar kring Trotskij och Pierre Broués Trotskij-biografi.

Från Röda armén till arkiven. Om den viktige historikern Moshe Lewin.

Stalins skugga splittrar Ryssland. Om den aktuella forskningen och debatten om Stalin och Stalin-epoken i Ryssland.

”Stalinkulten är bara en myt, skapad i Väst”, av Per Leander. 5 mars 2013 anordnade ABF i Stockholm ett möte om Stalinbilden i dagens Ryssland. Föredragshållare var Lennart Samuelson. Denna artikel refererar föredraget.